Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Secundair Onderwijs

Leraar Secundair Onderwijs

  Troeven

  Doen en leren

  Leraar word je niet enkel door te leren, maar vooral door te doen. En door te reflecteren op wat je deed, en het dan opnieuw te doen. In het begin gebeurt dit onder nauwe begeleiding en coaching van onze didactische experten/lectoren. Maar doorheen je traject laten we je steeds meer zelfstandig werken. Je zal zelf merken dat wat je leert uit de lessen mooi hand in hand gaat met praktijk en dat je niet nodeloos theorie moet verwerken. Dat is de enige manier om je voor te bereiden op de complexe taken en verwachtingen die je als leerkracht te wachten staan.

  Authentiek en avontuurlijk leren in de praktijk

  In het vernieuwde programma zit praktijkervaring van bij de start op twee verschillende manieren in je opleiding verwerkt: je trekt op stage, én je gaat in 'design labs’ aan de slag met uitdagingen van onze partnerscholen. In een team met studenten uit andere vakdomeinen werk je elk semester gedurende enkele weken voor de design labs een project of vraagstuk voor een secundaire school uit. Verwacht je aan projecten als MuZee, waarbij je outdooractiviteiten opzet voor enkele klassen aan zee, naschoolse activiteiten voor leerlingen organiseren, enzovoort.  

  Wil jij nog meer praktijk? Dan kan je ook voor het unieke ‘werkplektraject’ kiezen in samenwerking met Stedelijk Onderwijs Antwerpen waarbij je een volwaardig lid wordt van een schoolteam.

  Uniek leerkrachtprofiel

  Jij studeert af als een one-of-a-kind leraar, want minstens de helft van je programma is afgestemd op jouw interesses. Bij de start maak je al een combinatie van twee onderwijsvakken uit een aanbod van 20 boeiende domeinen. Vakkennis is cruciaal voor jouw rol als leraar later, dus we gaan in je vorming voor niet minder dan ‘vakexpert’.

  Vanaf het tweede jaar bepaal je daarnaast zelf een afstudeerprofiel uit vijf keuzemogelijkheden. Zo kan je naast je basisprogramma extra expertise opbouwen in onder andere CLIL (aanleren in een vreemde taal), gezondheidscoaching, leercoaching/zorgleerkracht, STE(A)M of ondernemen/eventorganisator. 

  Ambitieuze en realistische verwachtingen

  Er is aandacht voor ieders talenten en leerproces. Aan de start van je traject meten we je persoonlijke leermotivatie en brengen we voor de komende jaren in kaart waar je sterktes liggen en waar je werkpunten. We houden de lat hoog in onze lerarenopleiding: we stellen ambitieuze, maar realistische verwachtingen en stimuleren groei. We zien erop toe om steeds een mooi evenwicht te bewaren tussen uitdaging enerzijds, en begeleiding anderzijds.

  Een uitgebreid netwerk

  We moedigen je aan om tijdens je opleiding gebruik te maken van ons uitgebreid netwerk van partnerscholen, en ervaring op te doen in álle onderwijsnetten, dus zowel het officieel of vrij gesubsideerd (katholiek) onderwijs. We brengen je in contact met de scholen uiteraard voor je stages, maar ook voor zomerschoolactiviteiten en praktijkprojecten in de design labs.

  Programma

  Vernieuwd programma

  Hieronder vind je een beschrijving van de opleidingsonderdelen uit het eerste jaar. Het tweede en derde jaar uit het uitklapbare modeltraject rechts bestaat nog uit de oude opleidingsonderdelen, en zullen later verder aangevuld worden. 

  Vakinhoud: word vakexpert

  De onderdelen Vakinhoud nemen een groot deel van je programma in het eerste jaar in beslag. Samen met je medestudenten die hetzelfde onderwijsvak kozen, word je er tot vakexpert opgeleid. Je legt hier het fundament van je vakkennis. Ook ontdek je hoe je als leraar een leven lang kan blijven leren, want kennis over een vak blijft niet stilstaan natuurlijk. In combinatie met de onderdelen Vakdidactiek word jij hier een straffe leraar die leerlingen kan inspireren, begeesteren en met goesting laat leren. 

  Didactiek: de kunst van het lesgeven

  Algemene didactiek, Thematische didactiek en Vakdidactiek: in deze opleidingsonderdelen leer je – kort door de bocht – de kunst van het lesgeven. Je ontdekt hoe je als leerkracht kennis, vaardigheden en attitudes doorgeeft aan leerlingen. Je krijgt hiervoor de nodige theorie aangereikt, én leert die meteen toepassen aan de hand van simulatieoefeningen, rollenspelen en opdrachten. Je leert van en met je medestudenten.

  Je start met Algemene Didactiek, een overkoepelende inleiding in het ‘leren onderwijzen’. Je krijgt een stevige basis mee met de nodige theoretische inzichten. In het tweede semester vertaal je die inzichten concreet naar je twee gekozen onderwijsvakken in de onderdelen Vakdidactiek. Een goede mix theorie en praktijk leert je de aanpak en methodes om specifieke vakinhoud aan te leren aan je leerlingen. Thematische Didactiek is een nieuw onderdeel waarin je aan de slag gaat met overkoepelende onderwerpen uit het lesgeven: digitale didactiek, de knepen van het vragen stellen, doelgericht feedback geven, evaluatievormen, enzovoort.

  Stages en designlabs: authentieke praktijkervaring

  Doorheen het programma krijg je ruim de mogelijkheid om authentieke praktijkervaring op te doen. Twee programmaonderdelen focussen volledig op praktijk: stages en de designlabs. Al in je eerste jaar zetten we je voor de klas voor observaties en co-teaching. We werken nauw samen met scholen uit alle onderwijsnetten om je van bij de start in de onderwijspraktijk onder te dompelen. Hierdoor ervaar je zelf hoe theorie en praktijk uit de lessen samenkomen én ontdek je al snel hoe een schoolorganisatie functioneert.

  In onze unieke designlabs maak je samen met medestudenten die een ander vak gekozen hebben onderwijs voor echte scholen. Als team ga je een ‘challenge’ aan en werk je een bruikbaar eindproduct uit voor het onderwijsveld: lessenpakketten samenstellen, een vakoverschrijdende projectweek aan zee, extra-curriculaire activiteiten opzetten, ... Je vertrekt steeds vanuit een bestaande onderzoeksvraag uit de praktijk. In deze onderdelen leer je ook reflecteren op je eigen groei als leraar en stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

  • Designlab 1: kennismaking met het  lerarenberoep

  In dit designlab onderzoek je de verscheidenheid van het lerarenberoep, en de vaardigheden die je nodig zal hebben. Je start on campus met voorbereidende workshops over lichaamstaal, ontwikkelingspsychologie en algemene leraarsvaardigheden. Gastsprekers uit het onderwijs komen hun ervaring met het beroep toelichten. Vervolgens trek je zelf naar scholen voor observaties in kleine groepen en onder begeleiding van een leercoach.

  Tegelijkertijd ga je aan de slag met een eigen psycho-sociaal onderzoek: waarom wil jij leerkracht worden en welke type leraar wil jij zijn? Je verkent je sterktes en werkpunten. Zo leggen we de basis voor jouw groeitraject als leraar.

  • Designlab 2: jouw fundamenten van het lesgeven

  In het tweede designlab in semester twee bundel je wat je tot dan toe al zag van vakinhoud, didactiek en communicatie. Voor beide onderwijsvakken werk je minilesjes uit voor medestudenten uit andere expertises. Daarna evolueer je naar volwaardige lessen per vak. Je wordt hierbij uiteraard professioneel bijgestaan door een lector/coach.  

  Voor sommige onderwijsvakken trekken studenten hiervoor al echt naar een stageschool. Zo lopen studenten Bewegingsrecreatie en Project Kunstvakken al vanaf november stage in het werkveld. Voor de onderwijsvakken Lichamelijke en Muzikale Opvoeding is dat vanaf het tweede semester.

  Academische ateliers: focus op taal en communicatie

  De Academische Ateliers komen in beide semesters aan bod (jaaronderdeel). Hierin komt alles aan bod wat met taal en communicatie in het onderwijs te maken heeft. Uit ervaring weten we dat taal en taalgebruik succesfactoren zijn in onze opleiding. Taal is dan ook het instrument van de leraar. Onze aanpak gaat veel breder dan spelling en taalgebruik. In de ateliers ga je aan de slag met vaardigheden als spreken voor groepen, stemgebruik, leren argumenteren, vergaderen, communiceren met ouders, enzovoort. Hierin zit altijd ook een aspect cultuur verweven. Zo verdiep je je in latere fases in topics als meertaligheid in de klas en communiceren met anderstalige leerlingen en ouders.

  Op basis van een instapmeting bepalen we jouw startprofiel voor de ateliers. Afhankelijk daarvan kijken we waar we je extra uitdaging kan gebruiken en op welke domeinen je nog kan inzetten.

  Modeltraject Academiejaar 2021-22

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Onderwijsvakken

  • Mogelijke vakkencombinaties

   Je kiest twee onderwijsvakken. Hierbij is het belangrijk dat de vakken uit verschillende groepen komen. Bijvoorbeeld: de combinatie Frans en Wiskunde, of de combinatie Biologie/Natuurwetenschappen en Lichamelijke opvoeding 

   AP_tabel_OT.png

  • Aardrijkskunde

   De aarde, wie is daar niet in geïnteresseerd? Zo verscheiden, zo boeiend.  

   Zin om aardrijkskundeleraar te worden? Dat kan.

   • Ben je geboeid door het totaalplaatje?  
   • Zijn technologische ontwikkelingen je niet vreemd?  
   • Volg je de actualiteit en ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van onze samenleving, zowel lokaal als globaal?  
   • Wil je bijdragen tot een duurzame samenleving? 

   Aardrijkskunde neemt een unieke positie in als synthesewetenschap op het kruispunt tussen positieve en humane wetenschappen.  Het lesvak verdiept door data-analyse het inzicht in de actuele vraagstukken (klimaatverandering, migratie, duurzaamheid en voedselzekerheid, energievoorziening en waterbeheer) en rijkt meestal de antwoorden aan, gebruikmakend van ruimtelijk inzicht en inhoudelijke expertise, context dus.  

   In een globaliserende wereld is aardrijkskunde zonder gelijke in het vakkenpakket van het secundair onderwijs: het brengt inzicht aan over onze planeet, haar natuurlijk milieu, haar menselijke en economische structuren en politieke systemen. De leerling leert zo de wereld tijd-ruimtelijk te analyseren en bouwt competenties op om als wereldburger door het leven te gaan.  

   In dit traject ga je aan de slag met een volledig nieuwe leerlijn vakinhoud en vakdidactiek, gekoppeld aan de te bereiken competenties binnen de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn . 

   Vakinhoud

   Verspreid over zes semesters komen verschillende aardrijkskundige thema’s aan bod: 
    

   • Tijdens het eerste semester start je vanuit een korte instaptoets en krijg je de nodige begeleiding als je met hiaten in de leerinhouden kampt. We zetten de vier belangrijke leerlijnen op de rails en starten met een afwisselend pakket vakinhouden waarbinnen fysische en menselijk-economische aardrijkskunde keurig gemixt worden. Dit semester staan de actieve aarde, de energievraagstukken, demografie en verstedelijking op je lesprogramma, corebusiness dus! 
   • Ook tijdens de volgende drie semesters blijf je deze wisselwerking aanhouden: een blending van een reeks thematische hoofdstukken, waarin telkens de verbinding tussen fysisch-geografische en socio-economische thema’s gerealiseerd wordt. De vier leerlijnen brengen specifieke leerinhouden (topografie, actualiteit, GIS-technieken en excursies) samen en evolueren doorheen de opleiding mee in steeds complexere contexten.  Je krijgt die aangeboden vanuit een instructiemoment bij de start, verwerkt de leerinhouden zelfstandig en je tekent een aangepaste procesevaluatie uit.   In deze fase komen excursies en veldwerk als belangrijkste complexe werkvorm in je opleiding aan bod!  
   • In het zesde semester wijzigt de aanpak:  de synthese van de leerlijnen koppel je aan een geïntegreerd project, al dan niet in samenwerking met andere opleidingsonderdelen.  Ook hier plaatsen we excursies als centrale werkvorm. 

   Na afstuderen laten we je niet aan je lot over en nodigen we je jaarlijks uit voor ons professionaliseringsnetwerk waar we telkens actuele tendensen in het aardrijkskundeonderwijs opnemen en competenties inoefenen.  Ook trekken we jaarlijks op meerdaagse extra-muros naar een megastad en bieden je op die manier uitbreidingsleerstof aan. 

   Vakdidactiek

   De aangereikte vakinhoud wordt onmiddellijk gekoppeld aan de toegepaste didactiek. Didactisch spitsen we ons toe op deze elementen welke het lesvak uniek maken als synthesewetenschap.  Je bouwt expertise op in atlasgebruik (digitaal en analoog), leert visueel- en cijfermateriaal integreren en je hanteert digitale hulpmiddelen in diverse lesontwerpen. Je leert interactief lesmateriaal opmaken en bekwaamt je in breed evalueren. Je wordt specialist in systeemdenken en ervaringsgerichte werkvormen. We besteden veel aandacht aan terreintechnieken en excursies als complexe werkvorm en plaatsen je centraal in het uittekenen van het multidisciplinaire project MuZee
    

   Wat daarna?

   Als leraar aardrijkskunde is geen uitdaging jou te groot.  Je hebt een brede kennis van uiteenlopende onderwerpen opgebouwd, zowel in de exacte als in de humane wetenschappen en je bent in staat om deze op een correcte manier te integreren tot kwaliteitsvolle vakgebonden of zelfs vakoverschrijdende projecten.  Je weet als geen ander de actualiteit in je leerinhouden te verweven waardoor aardrijkskunde een voor leerlingen boeiend en dynamisch lesvak wordt. 
    
   Er is een schrijnend tekort aan leraren aardrijkskunde, waardoor je diploma niet alleen garant staat voor een boeiende job, maar ook voor werkzekerheid.  Niet overal wordt de leraar aardrijkskunde als knelpuntberoep bestempeld, de realiteit is dat duidelijk wel. 

   Met welke  vakken kan je Aardrijkskunde combineren?

   Aardrijkskunde kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Bewegingsrecreatie

   Een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’ blijft prioritair. Sporten in de vrije tijd moet ook op een pedagogische verantwoorde manier gebeuren en wint steeds meer aan belang.

   Vakinhoud

   We reiken je zowel theoretische kennis als een stevige dosis praktijkervaring aan op het vlak van:    

   • Vrijetijdssporten: omnisport, outdoor sporten en fitness
   • Sportmanagement
   • Fitheid en gezondheid
   • Training en coaching
   • Doelgroepsport: kleuters, senioren, gehandicapten

   Didactische handvaten

   Net zo belangrijk als de theoretische kennis is voor ons vakdidactiek: de kunst om je specifieke kennis te delen met je doelgroepen. Die vaardigheden ontwikkel je via micro-teaching, simulatieopdrachten en inhoud-didactiek-methodiek van verschillende vrijetijdssporten. 

   Wie ben jij?

   Je bent een sportieve student en wil hier professioneel wel een stapje verder in gaan. Het lijkt je leuk om jong en oud op een gepaste manier te stimuleren om te bewegen.

   Wat daarna?

   Naast het onderwijs zijn er ook andere mogelijkheden voor jou weggelegd, onder andere in of bij:

   • Fitnesscentra
   • Bewegingsprogramma's voor bijzondere doelgroepen
   • Sportdiensten en -verenigingen
   • Toeristische sector
   • Privé-sector als trainer coach
   • Eventorganisatie

   Met welke vakken kan je bewegingsrecreatie combineren?

   Bewegingsrecreatie kan je enkel combineren met het onderwijsvak Lichamelijke Opvoeding.

  • Biologie - Natuurwetenschappen

   Als leraar biologie - natuurwetenschappen sta je mee aan de wieg van het ontwikkelingsproces van de ‘knappe koppen’ van de toekomst. Je helpt leerlingen wetenschappelijk 'geletterd' maken, zodat ze voor zichzelf en voor de maatschappij bewuste keuzes kunnen maken.

   Vakinhoud

   Eerste jaar

   We starten vanuit de natuurwetenschappen uit de eerste graad secundair onderwijs. Je ziet zowel biologische als chemische en fysische onderwerpen.

   Voor biologie staan het menselijke lichaam en gezondheid centraal. Je gaat ook dieper in op de levende natuur: wat is leven, de cel en celdelingen, de structuur en fysiologie van bloemplanten, de verschillende diergroepen, de samenhang tussen de omgeving en het levende. Ook aanpassingen aan de primaire levensbehoeften van gewervelde dieren worden besproken.

   Je gaat aan de slag met ontdekkend en onderzoekend leren, onder andere via microscopische studies, dissecties, excursies en experimenten.

   Tweede jaar

   Vervolgens bestudeer je hoe het menselijk lichaam reageert op externe en interne prikkels: het zenuw- en spierstelsel, het hormonaal stelsel en het skelet.

   Ook de gedragsleer of ethologie komt aan bod, zowel vanuit historisch als hedendaags perspectief. Hiervoor gaan we op verkenning in de Antwerpse Zoo. 

   Biologie studeren kan niet zonder aandacht te hebben voor biodiversiteit. Je duikt in de evolutie, het ontstaan van het leven, en de indeling van Woese. Daarnaast focussen we op bacteriologie en biotechnologie.

   Ten slotte staan ecologie en duurzame ontwikkeling in het onderwijs op het programma. Bewuste dagelijkse keuzes en hun ecologische, economische en sociale impact komen aan bod. We leren je hoe je met jongeren hierrond kunt werken. 

   Brug naar het derde jaar

   Biologisch veldonderzoek vormt de brug naar het laatste jaar. We gaan van een vijverstudie naar grasland en bos. Vanuit didactisch oogpunt ga je aan de slag met leerwandelingen en veldwerk. Ten slotte komen nog de vakinhouden genetica of erfelijkheidsleer en de evolutie van de mens aan bod.

   Je laatste semester vormt het sluitstuk van je vakkennis. Samen met je medestudenten pak je een geïntegreerd project aan en kies je uit een breed aanbod de thema's waarrond je wil werken, gaande van STEM (Science, Technique, Engineering & Mathematics) over biologie en maatschappij tot gezondheidseducatie. We verwachten op dit punt een grote zelfstandigheid van jou. 

   Doorheen het traject komt ook wetenschappelijk werk aan bod. Dat wil zeggen dat je wetenschappelijk onderzoek doet, zowel voor je eigen ontwikkeling als vanuit een maatschappelijk belang. 

   Didactische handvaten

   • We maken je vertrouwd met de leerlijn (natuur)wetenschappen van basisonderwijs tot secundair onderwijs. Je bouwt hierin heel wat vakspecifieke kennis op.
   • We leren je hoe je een les natuurwetenschappen in elkaar zet met aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren. Je leert practica en excursies organiseren.
   • We dompelen je onder in competentiegericht evalueren op basis van vaardigheden, kennis en attitudes.
   • Je ontwikkelt lesmaterialen op maat van je doelgroep: cursusteksten,  instructie- en werkbladeren, spelmateriaal, digitaal materiaal, ...
   • Je wordt aangemoedigd tot ‘big ideas’ in functie van STEM.

   Wie ben jij?

   Je bent geïnteresseerd in de (tastbare) wereld en hebt een fascinatie voor flora en fauna. Ook de brede wetenschappen (STEM) kunnen je boeien. Je wil graag je interesse en kennis delen met jongeren en hen enthousiast maken over ecologie en duurzaam leven. Je kinderlijke nieuwsgierigheid ben je nog niet helemaal verloren: je wil altijd weten hoe en waarom iets functioneert. 

   Wat daarna?

   Je kan verschillende richtingen uit met dit onderwijsvak:

   • Leraar natuurwetenschappen in de eerste graad
   • Leraar  biologie in tweede graad ASO of KSO, en in sommige TSO-richtingen
   • Leraar natuurwetenschappen in tweede en derde graad BSO

   Met welke vakken kan je Biologie combineren?

   Biologie - Natuurwetenschappen kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie. 

  • Bedrijfsorganisatie

   Met een lesbevoegdheid bedrijfsorganisatie kan je in alle niveaus van het secundair onderwijs aan de slag als IT-specialist. Een ruime opleiding met mooie toekomstperspectieven! 

   Vakinhoud

   Tijdens je opleiding verwerf je een brede waaier aan kennis en vaardigheden. Je specialiseert in een aantal diverse onderwerpen:

   • MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint en Outlook)
   • Hardware en software
   • Programmeren (Softalgos, VBA Excel en Visual Basic.net)
   • Websiteontwikkeling
   • Kantoortechnieken
   • Dactylografie

   Didactische handvaten

   Naast de inhoudelijke kennis, rijken we je natuurlijk ook de nodige vaardigheden aan om als leraar bedrijfsorganisatie aan de slag te gaan. In de 'toegepaste didactiek" leren we je hoe je je expertise doorgeeft aan je leerlingen door middel van boeiende en leerrijke lessen. 

   Je bestudeert en analyseert de leerplannen van de verschillende onderwijsvormen. Vervolgens stel je zelf een jaarvorderingsplan op en werk je lesvoorbereidingen uit.  

   We proberen zo veel mogelijk te variëren in lesvorm, maar uiteraard ga je vaak gebruik maken van een computer of laptop. Je leert automatische testen maken die didactisch zeer nuttig kunnen zijn en zelf cursusmateriaal en evaluatiesystemen opstellen, waarmee je je leerlingen objectief kan beoordelen.

   Wie ben jij?

   Ben jij degene die elke gezinssituatie goed kan managen of merk je dat de werking van een bedrijfscontext je sterk aantrekt? Spreekt werkgelegenheid en handel drijven je aan? Maar ook efficiënte logistiek en punctueel budgetbeheer is uitermate belangrijk voor jou? Kan je goed overweg met cijfers uit de boekhouding en ga je tegelijk creatief om met een marketingmix? Dan is bedrijfsorganisatie vast iets voor jou! Via dit onderwijsvak bestudeer je vanuit een economisch- en handelgedreven perspectief een waaier van activiteiten die aan menselijke behoeften en noden tegemoetkomen binnen een bedrijfsgerichte context.

   Wat daarna?

   Jij kan lesgeven aan:

   • de eerste en tweede graad ASO, KSO en TSO voor de vakken dactylo, ICT, kantoortechnieken, informatica en toegepaste informatica
   • de eerste, tweede en derde graad BSO voor de vakken dactylo, kantoortechnieken, informatica en toegepaste informatica

   Met jouw kennis en vaardigheden kan ook perfect in de privésector aan de slag, bijvoorbeeld in de ICT-sector of de financiële sector. 

   Met welke vakken kan je Bedrijfsorganisatie combineren?

   Bedrijfsorganisatie kan je combineren met een van onderstaande onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie. 

  • Economie

   Vakinhoud

   De driejarige opleiding dompelt je onder in een ruim scala een economische vakinhoud:

   • Algemene economie
   • Bedrijfseconomie/handelseconomie
   • Boekhouden
   • Kantoor en verkoop
   • Logistiek
   • Ondernemerschap
   • Andere aspecten van economie, bv. fiscaliteit

   Didactische handvaten

   Net zo belangrijk als inhoudelijke kennis is de kunst van het lesgeven, of 'didactiek'. Wij leren je hoe je boeiende en leerrijke lessen opstelt, waarin je jongeren aansteekt met je kennis en passie voor economie. Centraal in onze aanpak staat Universal Design for Learning (UDL) een vorm van inclusief en uitdagend onderwijs.  

   Je bestudeert de leerplannen economie van het secundair onderwijs. In de lessen komen afwisselende werkvormen aan bod, zoals een uitstap naar de haven, gastsprekers, bedrijfsbezoeken en gamification aan de hand van simulatiespellen. Hier kan je inspiratie uit halen om later – tijdens je stages of in je job – je leerlingen warm te maken voor economie.

   Wie ben jij?

   Of het nu gaat om voeding, huisvesting, mobiliteit of vrije tijd. De structuur en kwaliteit van een economie heeft een grote impact op het dagelijks leven van ons allemaal. Ben je geïnteresseerd in actuele thema's als pakweg werkgelegenheid, milieu, staatsschuld en inkomensongelijkheid? Denk je wel eens kritisch na over economische problemen? Kan je goed overweg met cijfers? Zegt het creatieve van een marketingcampagne je wel wat?

   In de opleiding komt een breed interesseveld je alvast goed van pas. 

   Wat daarna?

   In het onderwijs kan je terecht:

   • in de eerste graad en tweede graad van het ASO en TSO voor lessen algemene economie, handelsvakken en boekhouden
   • in de eerste, tweede en derde graad van het BSO voor lessen kantoor, verkoop of boekhouden.

   Met welke vakken kan je Economie combineren?

   Economie kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie. 

  • Engels

   Wil jij the A to Z of English beheersen? Dan zit je goed met dit onderwijsvak.

   Vakinhoud

   Vocabulary, grammar & usage komen uitgebreid aan bod, maar altijd vanuit de praktijk aan de hand van literatuur (the classics & contemporary authors), cultuur (texts) en ander relevant digitaal lesmateriaal (newspapers, magazines, ...).

   Je ontwikkelt de essentiele four skills van het Engels - lezen, spreken, schrijven en luisteren - aan de hand van interactieve oefeningen en projecten.

   Teach as you preach is het uitgangspunt. We meten je een scherpzinnige en onderzoekende houding aan.

   Didactische handvaten

   Naast de vakinhoud is er de didactiek. Geleidelijk aan leren we jou om je vaardigheden en kennis over te dragen op jongeren. Onder andere via micro-teaching – korte lesjes aan je medestudenten – bereiden we je voor om les te geven in een middelbare school.

   Onze ingenieuze drie-velden-methode zorgt ervoor dat je zelf ervaart hoe zelfsturing werkt, hoe je differentieert, activeert en reflecteert via je statement of relevance en een portfolio.

   We geven je de mogelijkheid om:

   • in kleine groepjes je spreekvaardigheid te oefenen (communicative language teaching: CLT),
   • zelfgestuurd taaltaken uit te werken (self-sustained learning: SSL),
   • je woordenschat, grammatica en uitspraak (focus on form: FonF) op je eigen voorkennis verder uit te bouwen (diagnostic placement screening).

   De opdrachten waarin je moet samenwerken met je klasgenoten maken van jou een sterke teamplayer. 

   Wie ben jij?

   • Je bent communicatief, creatief en locomotief (je zet zaken in gang).
   • Je hebt een hart voor Angelsaksische cultuur en beschikt alvast over een stevige basis Engels.
   • Je bent gemotiveerd en vindt het niet erg om hard te werken.
   • Je vindt het een uitdaging om voor een klas te staan. Je leerlingen zijn meestal heel enthousiast om Engels te leren, een taal die voor hen het venster op de wereld openzet.
   • Blijkt uit de instaptest dat je expertise een upgrade nodig heeft? Ook dan ben je welkom, hetzij met een dubbele dosis motivatie en werklust.
   • Werken op regelmatige basis is een sleutel tot succes. Omdat je ook veel gaat leren door te doen en door samen te werken met je collega-studenten, rekenen we op je aanwezigheid in de lessen!

   Wat daarna?

   Engels komt als taalvak voor in zo wat elke opleiding in het secundair onderwijs. Je doorgedreven kennis en praktische vaardigheden geven je na afstuderen net dat streepje voor. En ook tewerkstelling in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

   Extra troeven

   English is all around you! Je krijgt de kans om deel te nemen aan internationale uitwisselingsprojecten zoals EPS (European Project Semester) waarin je samen met studenten vanuit heel Europa creatief aan de slag gaat en je je leerkrachtvaardigheden optimaal verzilvert!

   Je wil meer? Ook een semester aan een Amerikaanse college of een uitwisseling in Engeland behoren tot de mogelijkheden – op voorwaarde dat je terugkomt om je diploma in ontvangst te nemen natuurlijk.

   Met welke vakken kan je Engels combineren?

   Engels kan je combineren met een van onderstaande onderwijsvakken:  Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Frans

   Het Frans is zo veel meer dan een nuttige wereldtaal ... Het is de sleutel tot een ongelofelijk rijk cultureel patrimonium. 

   Vakinhoud

   Stap voor stap breid je de Franse grammatica en woordenschat van het secundair onderwijs verder uit. Naast de theorielessen en praktische vaardigheidsoefening, bieden we je een gevarieerd aanbod aan lesvormen en activiteiten. Je verdiept je in de Franse geschiedenis en cultuur aan de hand van filmmateriaal. We gaan de slag met literatuur. Je neemt deel aan activiteiten en uitwisselingen over de (taal)grens heen, zoals een boeiende uitstap naar Parijs. 

   Didactische handvaten

   Aan de hand van concrete voorbeelden en micro-teaching - lessen voor je klasgenoten - stomen we je klaar voor je taak als leerkracht. Je leert hoe je op een gevarieerde en motiverende manier kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Hierbij krijg je genoeg ruimte om je eigen creativiteit op de vrije loop te laten.

   Wie ben jij?

   We verwachten van jou een basiskennis Frans en de nodige vaardigheden om je uit de slag te trekken (niveau B1 van het Europese referentiekader). Maar meer nog ben je geboeid door de Franse taal en cultuur. Jij vindt het razend interessant om je in een vreemde taal te verdiepen. 

   Zelfstandig werk schrikt je, als toekomstige leraar, niet af. Je beschikt over een gezonde portie enthousiasme en creativiteit. 

   Wat daarna?

   Er is een blijvend tekort aan leerkrachten Frans. Je komt dan ook in een beroep terecht met veel werkzekerheid. 

   Met welke vakken kan je Frans combineren?

   Frans kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

   VDAB-traject

   Het onderwijsvak Frans wordt door de VDAB erkend als een absoluut knelpuntvak. Ben je werkzoekende en wil je de opleiding Secundair Onderwijs starten met Frans als onderwijsvak? Dan maak je kans op VDAB-ondersteuning. Surf naar deze site voor meer informatie. 

  • Geschiedenis

   “Er is geschiedenis en er is de rest!”

   Vakinhoud

   Tijdens je programma neem je de historische perioden in chronologische volgorde onder de loep: prehistorie, Oude Nabije Oosten, Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-Moderne Tijd, de 19de en 20ste Eeuw.

   Telkens gaat er voldoende aandacht naar de economische, politieke, sociale en culturele context.

   Didactische handvaten

   Naast de vakinhoud, werken we uiteraard ook aan je didactische vaardigheden: de kunst van het lesgeven.

   Tijdens je eerste jaar is er vooral aandacht voor de toepassing van de algemene onderwijscompetenties. Je werkt aan de hand van oefeningen aan de opbouw en ontwikkeling van een les geschiedenis voor de eerste graad A-stroom. Dat zal je van pas komen tijdens de stages (begeleide beroepspraktijk).

   In het tweede en derde jaar besteed je aandacht aan enkele specifieke aspecten van het geschiedenisonderwijs: geschiedenis en taal, geschiedenis en ICT, differentiëren, eindtermen, B-stroom, BSO, vakgebonden administratie, enzovoort. 

   Wie ben je?

   Jij hebt een open vizier en kan een kritische blik werpen op de hedendaagse samenleving. Je kan actuele gebeurtenissen in een historische context plaatsen. Maar meer nog ben je geïnteresseerd om je geschiedkundige horizon te verruimen. Je ben enthousiast om jongeren op een boeiende wijze onder te dompelen in het vak geschiedenis.

   Wat daarna?

   Je kan aan de slag als leerkracht geschiedenis. Maar je komt met je diploma en dankzij je brede kennis ook in aanmerking voor andere vakken zoals maatschappelijke vorming, kunst- en/of cultuurgeschiedenis en esthetische vorming.

   Met welke vakken kan je Geschiedenis combineren?

   Geschiedenis kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie. 

  • Gezondheidsopvoeding

   Het belang van gezondheidsopvoeding

   De functie van gezondheidseducatie bestaat niet alleen uit het doorgeven van informatie, maar ook uit het aanbrengen van motivatie, vaardigheden en vertrouwen (vnl. zelfvertrouwen). Daarenboven geeft gezondheidseducatie niet alleen informatie door over sociale, economische en omgevingsaspecten die de gezondheid beïnvloeden. Gezondheidseducatie neemt ook informatie op over individuele risicofactoren en individueel risicogedrag. Verder moeten jongeren inzicht hebben in het gebruik van systemen in de gezondheidszorg. Gezondheidseducatie heeft betrekking op het uitwisselen van informatie en de ontwikkeling van vaardigheden die de politieke en organisatorische mogelijkheden demonstreren van verschillende handelingsvormen om sociale, economische en omgevingsdeterminanten van gezondheid aan te pakken. 

   Vakinhoud

   Je leert de leerlingen hoe ze goed voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Je bereidt je leerlingen voor op een beroep in de sectoren horeca en voeding, zorg en welzijn van de eerste tot de derde graad TSO en BSO. 

   In de opleiding Gezondheidsopvoeding krijg je geconstrueerde leerkansen die zijn bedoeld om de gezondheidsvaardigheden van verschillende doelgroepen te verbeteren. Hiervoor worden ‘health literacy’ (gezondheidsgeletterdheid)  en ‘life skills’ ( levensvaardigheden) met elkaar in verband gebracht.

   Vanuit de holistische mensvisie onderzoek je de vaardigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie. Deze informatie leer je vanuit een theoretisch kader rond gezondheid, zorg en voeding juist en kritisch te gebruiken.

   De wisselwerking tussen deze informatie en jouw theoretisch kader uit zich in het doorgeven van kennis en vaardigheden over gezondheid op alle vlakken.

   De les- en werkvormen zijn gevarieerd en steeds doorweven van tips en technieken om leerstof en praktische vaardigheden over te brengen bij leerlingen in een hedendaagse onderwijssetting. We leggen een sterke nadruk op onderzoeken, samenwerkend en praktijkgericht leren waarbij de focus wordt gelegd op persoonlijke, interpersoonlijke, cognitieve en fysieke vaardigheden die toelaten om controle uit te oefenen over … en verandering aan te brengen in… Voorbeelden hiervan zijn: oplossen van problemen, creatief en kritisch denken, zelfbewustzijn en medeleven, communicatie-vaardigheden en vaardigheden voor interpersoonlijke relaties, het omgaan met emoties en stress,op het samenstellen en bereiden van gezonde voeding voor welbepaalde doelgroeppen, het creëren en in stand houden van een gezonde leef- en werkomgeving.

   Didactische handvaten

   Een team van pedagogen en vaklectoren staat klaar om je te begeleiden in elke stap van je ontwikkeling als leraar. We bieden je een persoonlijk traject aan dat rekening houdt met jouw vaardigheden

   Je start me het geven van kleine presentaties en demonstratieopdrachten en bouwt op naar een volwaardige les. We laten veel ruimte voor je eigen creativiteit. In je stages leer je het werkveld pas helemaal kennen. 

   Wie ben jij?

   • Je wil je kennis en vaardigheden met anderen delen
   • Je hebt interesse in gezondheid, gezond gedrag en het welzijn van mensen.
   • Je bezit het secundair diploma (ideaal als vooropleiding is Sociale Technische Wetenschappen)
   • Je toont verantwoordelijkheidszin en houdt het hoofd koel in stressvolle situaties.
   • Je bent sociaal voelend en gericht op het welzijn van de medemens en jezelf.
   • Je bent creatief en handelt gericht volgens een stappenplan.
   • Je hecht belang aan een heldere communicatie en heb zelf ook goede communicatieve vaardigheden. 
   • Je bent bereid tot zelfreflectie.
   • Je kan je inleven in andere mensen.
   • Je kan zelfstandig werken. 

   Wat daarna?

   Je toekomstperspectieven zijn even talrijk als boeiend! Je kan aan de slag als leerkracht:

   • In diverse studierichtingen onder het domein Maatschappij en Welzijn (van de eerste tot en met de derde graad)
   • Buitengewoon Secundair Onderwijs
   • Deeltijds Onderwijs
   • Volwassenenonderwijs

   Als je beslist om toch niet in het onderwijs te stappen, heb je mogelijkheden als: 

   • Coördinator van de logistieke dienst in bedrijven.
   • Verantwoordelijke in een linnen- of onderhoudsdienst, ...
   • Commercieel of technisch medewerker van een onderhouds- en/of voedingsbedrijf.

   Met welke vakken kan je Gezondheidsopvoeding combineren?

   Gezondheidsopvoeding kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Islamitische Godsdienst

   Verrijk je kennis over de geschiedenis van de Islam, de verschillende rechtsscholen, de Koran, islamitische filosofie en ethiek. Als leerkracht help je jongeren een moderne beleving van de Islam kaderen in onze hyperdiverse samenleving. Je neemt hen mee, in een zoektocht naar zingeving. De meerwaarde van de interlevensbeschouwelijke competenties is voor jou een evidentie.

   Vakinhoud

   Begeleid door je vaklector, bestudeer je de belangrijkste feiten en ontwikkelingen in het leven van de profeet Mohammed. De voorbeeldige gedragingen uit het leven van de profeet worden als richtingswijzers genomen en geprojecteerd in de hedendaagse maatschappij. We proberen de lokale en universele dimensie van het gedrag van de profeet Mohammed te begrijpen.

   De basisprincipes van de islamitische geloofsleer en filosofie komen aan bod en we gaan dieper in op de geschiedenis hiervan. Je vindt je weg in relevante vakliteratuur en analyseert de ontwikkelingen van de diverse stromingen binnen de islam.

   Daarnaast krijg je een overzicht van de bestaande levensbeschouwingen wereldwijd en gaan we op zoek naar de gemeenschappelijke waarden. Je verdiept je in de invloed van godsdienst op cultuur en vice versa. Ook de relatie tussen geloof en wetenschap wordt uitvoerig belicht.

   Didactische handvaten

   In de lessen 'toegepaste didactiek' leren we je lesgeven: hoe breng je je kennis en vaardigheden over op jongeren? We analyseren het doel en het concept van lessen islamitische godsdienst.

   Je leert lesdoelstellingen opstellen en oefent de leerinhoud, zowel in groep als individueel. We besteden ook veel aandacht aan het creëren van de juiste sfeer en de persoonlijke omgang met je leerlingen in de lessen oslamitische godsdienst.

   Wie ben jij?

   Je bent idealistisch en voorstander van een moderne lezing van de islam. De universele rechten van de mens en de wetten van ons land vormen het vanzelfsprekende algemene kader waarbinnen je als leraar islamitische godsdienst handelt en werkt. Je beseft dat leraar zijn zoveel meer is dan enkel je vakkennis overdragen. Een groot deel van je werk is jongeren begeleide. Je staat hen bij met raad en daad.

   Wat daarna?

   De toename van het aantal leerlingen dat islamitische godsdienst volgt, is opvallend, zowel in het basisonderwijs als het secundair onderwijs. Er is dan ook een grote nood aan leerkrachten in dit vakgebied. Jouw diploma biedt niet alleen interessante toekomstperspectieven, maar ook heel wat werkzekerheid.

   Met welke vakken kan je Islamitische Godsdienst combineren?

   Islamitische Godsdienst kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Gezondheidsopvoeding, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Lichamelijke Opvoeding

   Anderen op een correcte, aangename en enthousiaste manier in beweging krijgen en houden: daar is het ons – en hopelijk ook jou – allemaal om te doen. Een energieke opleiding voor gemotiveerde studenten!

   Vakinhoud

   Je verwerft heel wat theoretische kennis over het lichaam in beweging en sporttechniek. Je verdiept je in de bewegingswetenschappen zoals anatomie, fysiologie, biomechanica en trainingsleer.

   In de praktjikvakken komen de collectieve sporten voetbal, handbal, basketbal en voetbal aan bod. Op vlak van individuele disciplines, verdiep je je in gymnastiek, atletiek, zwemmen, gevechtssport en dans.

   Didactische handvaten

   Net zo belangrijk als de vakinhoud is de didactiek: de kunst van het lesgeven. Wij leren je je kennis en vaardigheden delen met jongeren en andere relevante doelgroepen.

   We bereiden je voor op je toekomstige rol al leraar, onder andere via micro-teaching - lessen voor je klasgenoten - en simulatieopdrachten. Je koppelt de inhoud, didactiek en methodiek van verschillende sporten aan de eindcompetenties.

   Je stages maken je al vanaf het eerste jaar vertrouwd met je latere werkomgeving.

   Wie ben jij?

   Jij bent een sportieve student(e) met interesse om je professioneel te verdiepen in sport en beweging. Je beschikt over het nodige enthousiasme om jong en oud aan te zetten om te bewegen. Bij voorkeur heb je zelf al een aantal sporten onder de knie of kom je hier vlot mee weg. 

   Wat daarna?

   Je diploma biedt heel wat interessante toekomstperspectieven: je kan als leerkracht lichamelijke opvoeding aan de slag in het kleuteronderwijs, lager, secundair of buitengewoon onderwijs.

   Met welke vakken kan je Lichamelijk Opvoeding combineren?

   Lichamelijke opvoeding kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Bewegingsrecreatie, Geschiedenis, Project kunstvakken Muziek (PKV), Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Mode

   Ben jij gefascineerd door fashion? Dan is het veelzijdige onderwijsvak Mode zeker iets voor jou!

   Vakinhoud

   Aan de hand van theorie en heel wat praktijk verdiep je je in zo wat alles dat met mode te maken heeft:

   • Ontwerpen: een creatieve brainstorm zet je om in draagbare kledingontwerpen
   • Vormgeven: met patronen, moulages en drapage breng je ontwerpen tot leven
   • Prototypes: je gaat aan de slag met industriële productietechnieken
   • Verkoop: kleur- en stijladvies, artikelenkennis en retouches
   • Digitale en grafische vaardigheden: Illustrator, Gerber en Winfakt
   • Nauwe samenwerking met de confectienijverheid in binnen- en buitenland en de modedetailhandel, talrijke studiebezoeken
   • Aandacht voor innovatie, creativiteit en techniek
   • Toon je eigen collectie op de AP Fashion Forward modeshow. 

   Didactische handvaten

   In de 'toegepaste didactiek' en via begeleide beroepspraktijk leren we je lesgeven in alle graden van het TSO en BSO modeonderwijs. We gaan van start met de basiskennis en -vaardigheden van het lesgeven. Daarna leer je meer projectmatig en probleemoplossend werken binnen de mode.

   Wie ben jij?

   Je koestert een sterke interesse in de creatieve en technische aspecten van het vak mode. Geen probleem als je niet over voorkennis beschikt, maar dan moet je wel bereid zijn om extra inspanningen te leveren om de ontbrekende kennis en vaardigheden te verwerven, bijvoorbeeld via avondonderwijs.

   Wat daarna?

   Met je diploma kan je lesgeven in zowel alle graden van het TSO en BSO als het volwassenenonderwijs.

   Met welke vakken kan je  Mode combineren?

   Mode kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Muziek

   Kies je voor muzikale opvoeding, verwacht je dan aan een compilatie van muzikaal-technische en creatieve lessen.

   Vakinhoud

   In je programma komen zowel het vocale en het instrumentale als het harmonische en historische aspect van muziek uitgebreid aan bod.

   Didactische handvaten

   Hoe leer je in een klas een lied of speelstuk aan? Hoe improviseer of componeer je met jongeren? Hoe creëer je relevante luisteropdrachten? En hoe evalueer je die dan? Kortom: hoe bouw je actieve muzieklessen uit in een middelbare school? We leren je het allemaal in de opleidingsonderdelen 'toegepaste didactiek'. 

   Eerst krijg je goede voorbeelden aangereikt. Daarna oefenen we de lesinhoud praktisch in via micro-teaching, je medestudenten zijn dan de leerlingen. Zo leer je vanuit twee perspectieven: die van de leraar en die van de leerling. Thuis ga je regelmatig aan de slag met oefeningen, zoals pianospelen en zingen.

   Je duikt al vanaf het eerste jaar het werkveld in. Je maakt zelf een voorstelling in een basisschool en je wordt al snel lid van de vakorganisatie voor muziekleerkrachten, waar je terecht kan voor contacten met collega's, workshops, methodieken en vernieuwingen. Tijdens je stages komt je echt in aanraking met de lespraktijk waarin alle facetten van het muziek-leraarschap voelbaar, hoorbaar en zichtbaar zijn. 

   Wat daarna?

   Het onderwijs is steeds op zoek naar muziekleerkrachten die het verschil maken. Een goede muziekleerkracht wordt in de middelbare school op handen gedragen door leerlingen én door collega's. Muziek kan een waarachtig uithangbord van een school zijn. Muziek verbindt immers in alle richtingen en overstijgt daardoor taalproblemen, sociale verschillen en leeftijdsverschillen. Jij bepaalt mee de schoolcultuur, met aandacht voor zowel het artistieke als het concrete muzikale aspect. 

   Wie ben je?

   Je wil leren pianospelen - of je kan dat al - en houdt van zingen. Je hebt een veelzijdige interesse in muziek. Je bent sociaal en open van geest. Je bent leergierig en benieuwd naar vernieuwingen in het muziekonderwijs. En vooral: je wil de beste muziekleerkracht van Vlaanderen worden … Het wordt jouw uitdaging om leerlingen te motiveren hun schroom achterwege te laten en zelf te musiceren.

   Met welke vakken kan je Muziek combineren?

   Muzikale opvoeding kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Project kunstvakken muziek, Bedrijfsorganisatie of Economie. 

   Heb je de juiste skills?

   Om je goed voor te bereiden op je studies muzikale opvoeding - eventueel in combinatie met project kunstvakken muziek - organiseren we twee mogelijke oriënteringsmomenten waarop we kandidaat-studenten screenen op hun muzikale vaardigheden. Meld je op voorhand aan via greet.steeman@ap.be zodat we weten op welke dag we je mogen verwachten.

   De oriënteringsmomenten voor academiejaar 2019-2020 vinden plaats in campus Spoor Noord op volgende dagen:

   • donderdag 27 juni 2019 van 10 tot 12 uur
   • donderdag 5 september 2019 van 10 tot 12 uur

   Op de dag zelf kom je via de hoofdingang Noorderplaats terecht aan het campusonthaal. Je wordt doorverwezen naar het juiste lokaal. 

   Op het oriënteringsmoment gaan we na of je muzikale bagage voldoende is om succesvol de opleiding te doorlopen. Via enkele vrijblijvende proeven brengen we je muzikale vaardigheden en kennis in kaart en geven tips hoe je je nog beter op de opleiding kan voorbereiden of hoe je eventuele tekorten kan wegwerken. Mocht je melodisch gehoor nog niet goed ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld, dan wijzen we je de weg naar eenvoudige computerprogramma's die je kan gebruiken om dit bij te spijkeren. Heb je moeite met toonvast zingen of noten lezen? Dan bezorgen we je oefeningen om dit bij te schaven. Door deze begeleiding en tips kan je in september nog beter aan de start verschijnen.  

   Verwacht je aan enkele opdrachten rond:

   • ritmisch, melodisch en harmonisch gehoor
   • musiceren: je speelt twee werken naar keuze op je instrument of zingt twee werken naar keuze. Indien je een partituur of akkoordschema mee brengt kan iemand je begeleiden op piano. 
   • zingen: je zingt een zelfgekozen lied of song waarbij je jezelf - indien mogelijk - begeleidt op een akkoordinstrument.
   • motivatie, aan de hand van een gesprek. 

   Je kiest zelf het genre, de stijl en moeilijkheidsgraad van je zang- en/of speelstukken. Het is niet de bedoeling dat je je uitgebreid voorbereidt om extra goed te spelen of te zingen. Wij willen vooral zicht krijgen op je gemiddelde niveau.

  • Nederlands

   Taal en dus ook Nederlands helpt mensen om contact te maken met anderen, gevoelens te uiten, informatie te verwerken, gedachten te ordenen, … Het is een  uitdaging om jongeren daarbij te begeleiden en te ondersteunen. Nederlands is een hoofdvak waardoor je vele contacturen in dezelfde klas staat. Dit stelt je in staat om een band op te bouwen met de leerlingen.

   Vakinhoud

   In elk van je drie trajectschijven hebben we zowel aandacht voor taal als voor literatuur. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het taalsysteem: spelling en grammatica. Ook werk je aan je schriftelijke en mondelinge taal. Je verkent het aanbod jeugdliteratuur.

   In het tweede jaar bestudeer je de taal  in relatie tot tijd, ruimte en maatschappij. Deze aandacht voor o.a. de taalvariatie sluit aan bij de zorg voor de sociaal-culturele variatie, diversiteit. Onze blik op literatuur verruimt met fictie in de literatuurgeschiedenis, film, theater en poëzie.

   In het derde jaar bekijken we hoe een taalbeleid op school eruit kan zien. Ook kiezen, lezen en bespreken we samen één roman en zetten we onze verkenning van de Nederlandse literatuur verder. We ronden de opleiding af met een project.

   Didactische handvaten

   We koppelen de vakdidactiek aan de vakinhoud: we werken zelf aan de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken en maken telkens de vertaalslag naar de klaspraktijk in het middelbaar onderwijs. Je krijgt concrete voorbeelden van typelesjes en lesvoorbereidingen, individuele begeleiding en feedback op voorbereidingen, taken en presentaties.

   Je leert didactisch omgaan met nieuwe media en maakt jongeren enthousiast voor lezen. Je ontdekt hoe je inductief, interactief en activerend  leerlingen kan uitdagen, ook al is Nederlands hun tweede taal of hebben ze een  lees- of  schrijfprobleem. 

   Wie ben je?

   • Je hebt bij voorkeur zelf zes jaar Nederlands in het secundair onderwijs gevolgd
   • Je houdt van taal:  je leest graag, houdt van het woord en kan je op een creatieve manier uitdrukken
   • Je leert graag nieuwe dingen bij, bent kritisch en stuurt je leerproces bij na feedback

   Wat daarna?

   • Je kan lesgeven in de eerste en tweede graad van het ASO, TSO en KSO en tot in de derde graad in het BSO
   • Je kan ook aan de slag in centra voor volwassenenonderwijs om Nederlands aan anderstaligen te geven, iets wat ook in de toekomst zeker nodig zal blijven

   Met welke vakken kan je Nederlands combineren?

   Nederlands kan je combineren met een van onderstaande onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

   VDAB-traject

   Het onderwijsvak Nederlands wordt door de VDAB erkend als absoluut knelpuntvak. Ben je werkzoekende en wil je de opleiding Secundair Onderwijs starten met Nederlands als onderwijsvak? Dan maak je kans op VDAB-ondersteuning. Surf naar deze site voor meer informatie.

  • Nederlands niet-thuistaal (NT2)
   Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden om Nederlands te geven aan anderstalige nieuwkomers (jongeren of volwassenen)? Je beschikt over een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met hogere studies en het kriebelt om een extra onderwijsvak Nederlands te geven? Dan is het Verkort Traject Secundair Onderwijs Nederlands als tweede taal (NT2) helemaal iets voor jou!

   Vakinhoud

   Je eigen Nederlands wordt onder de loep genomen. Je werkt aan je taalvaardigheid op het vlak van vaardigheden (lezen, spreken, schrijven en luisteren), strategieën, spelling en grammatica aan de hand van interactieve oefeningen en projecten.

   Je leert de doelgroep en het NT2-landschap kennen: welke organisaties kunnen jou of je leerlingen/cursisten ondersteunen? Bovendien ontwikkel je communicatievaardigheden om met mensen uit verschillende culturen op een verbindende manier in interactie te gaan.

   Vakdidactiek en stage

   Geleidelijk aan leer je om je vaardigheden en kennis van het Nederlands over te dragen op jongeren en volwassenen. Onder andere via stage en micro-teaching – korte lesjes aan je medestudenten – bereiden we je voor om les te geven in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, in een centrum voor volwassenenonderwijs, in een centrum voor basiseducatie of in een lager school met een zeer meertalig doelpubliek. Tijdens je traject neem je deel aan intervisiesessies waarin je je praktijkervaringen deelt met je medestudenten, begeleid door je AP-coach. De intervisiesessies vinden plaats op dinsdagavond.

   Wanneer heb ik les? 

   Je volgt contactlessen op dinsdag- en/of donderdagavond. Je werkt samen met je medestudenten waardoor je van en met elkaar leert. Voor sommige vakken volg je een aantal praktijkgerichte lessen. Daarnaast verwerf je vakinhouden voornamelijk via zelfstudiepakketten die je telkens een stapje verder brengen in je leerproces. 

   Studietraject spreiden? 

   Studeren combineren met werk en/of gezien vraagt om een goede planning. Schat vooraf goed in of de studiebelasting haalbaar is. Je kan je studietraject spreiden over een periode die voor jou haalbaar is. 

   Een job met toekomst?

   Anderstalige leerlingen of cursisten zijn meestal heel gemotiveerd om Nederlands te leren, een taal die voor hen in België en Nederland enorm veel deuren opent. Het NT2-onderwijs boomt: de CVO's zijn talrijk (CVO Encora, LBC, Open School, CVO Antwerpen, ...) en in heel veel grootstedelijke middelbare scholen vind je onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). 

  • Niet-Confessionele Zedenleer

   Vakinhoud

   Je leert over moraal en vrijzinnigheid, over hedendaagse levensbeschouwingen en je filosofeert. Steeds zoeken we de connectie op met de actualiteit, trends en gebeurtenissen in de hedendaagse samenleving. 

   Didactische handvaten

   In het onderdeel 'toegepaste didactiek' leren we je de kunst van het lesgeven. Dat doen we via interactieve werkvormen, debatten en discussies en via micro-teaching, waarbij je studiegenoten je leerlingen zijn. Het lesmateriaal is erg divers en bestaat uit handboeken, digitale hulpmiddelen, filmfragmenten, ... Ook trekken we er geregeld samen op uit om te ontdekken. We bezoeken we musea en gaan op reis. 

   Wie ben je?

   Je wil je steentje bijdrage aan een betere wereld en ook andere hiervoor enthousiast maken. Je hebt een open en vrije geest en kan a-dogmatisch denken. Je bent sociaal bewogen en weet in grote lijnen wat er speelt in onze samenleving: problemen, trends, belangrijke gebeurtenissen, ... Maar je ultieme droom is natuurlijk om met jongeren te werken en hen een deel van je kennis en vaardigheden over te dragen. 

   Wat daarna?

   Het lerarentekort in Vlaanderen laat zich ook voelen voor het onderwijsvak Niet-Confessionele Zedenleer. Je diploma biedt dus niet enkel boeiende toekomstperspectieven maar ook werkzekerheid. Als je beslist om toch niet in het onderwijs te stappen, kan je ook terecht als (educatief) medewerker bij maatschappelijke organisatie zoals 'hethuisvandeMens'. 

   Met welke vakken kan je Niet-Confessionele Zedenleer

   Niet-confessionele zedenleer kan je combineren met de volgende onderwijsvakken: Biologie - Natuurwetenschappen, Mode, Nederlands, Engels, Techniek, Wiskunde, Project algemene vakken (PAV), Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Project Algemene Vakken

   Heb je een brede interesse? Ben je creatief en gefascineerd door de leefwereld van jongeren? Dan is Project Algemene Vakken (PAV) op jouw lijf geschreven. Dit vak, gericht op jongeren in het beroepsonderwijs, brengt op een boeiende en levensechte manier algemene kennis en vaardigheden bij.

   Actuele thema's

   In PAV kies je voor een projectmatige en geïntegreerde aanpak. Je reikt je leerlingen vaardigheden aan zodat ze mondig, weerbaar en geëngageerd kunnen functioneren in onze samenleving. Je helpt hen kritisch nadenken, scherpt hun leesvaardigheid aan, leert hen omgaan met informatie en samenwerken in groep.

   Je werkt voortdurend rond actuele en concrete thema’s die de traditionele grenzen tussen de algemene vakken zoals Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde overstijgen.

   Onderwijsvernieuwing in de praktijk

   PAV is onderwijsvernieuwing in de praktijk: de kans bestaat dat je als leraar PAV een voortrekkersrol zal spelen in je school. Wij reiken je graag alle handvaten aan om je optimaal voor te bereiden op deze boeiende uitdaging. Je gaat aan de slag met inhoudelijke kennis en didactische vaardigheden om uit te groeien tot een leerkracht die zijn leerlingen als geen ander weet te inspireren. 

   Wat daarna?

   PAV biedt mooie vooruitzichten op een job in het onderwijs. Het vak wordt aangeboden in zowel de tweede als derde graad van het BSO. Ook in het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs vind je PAV vaak in het lessenpakket terug.

   Met welke vakken kan je PAV combineren?

   PAV kan je combineren met een van onderstaande onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Project Kunstvakken

   Lijkt het je fantastisch om kinderen en volwassenen te helpen hun muzikale weg te vinden, om hen te begeleiden, om samen met hen op te treden? Ben jij klaar voor een muzikale job met veel variatie? Dan is dit onderwijsvak een goede keuze!

   Vakinhoud

   We bieden je muzikaal-technische en creatieve kennis en vaardigheden aan die de inhoud van het onderwijsvak muzikale opvoeding uitdiepen en versterken. Ook hier hebben we aandacht voor zowel het vocale en instrumentale als het harmonische en historische aspect van muziek.

   We bestuderen de leerplannen van het DKO (deeltijds kunstonderwijs) en van de vakken AMV (algemene muzikale vorming), samenzang en AMC (algemene muziekcultuur).

   Didactische handvaten

   We leren je alles op het vlak van lieddidactiek en –methodiek en actieve luisterpraktijk:

   • Inoefenen van muzikale en didactische vaardigheden
   • Opwarmen en inzingen: resonantie-, articulatie-, intonatie-oefeningen
   • Liedanalyse
   • Luisteropdrachten met aandacht voor alle muzikale parameters

   Dat doen we aan de hand van heel veel praktijkvoorbeelden en klassimulaties. We maken gebruik van uiteenlopende creatieve werkvormen.

   Voor wie?

   • Studenten die kinderen/jongeren/volwassenen vanuit hun passie voor muziek kunnen motiveren om de taal van de muziek in al haar veelzijdigheid te leren smaken en beheersen.
   • Studenten die met een grote waaier aan leeftijden aan de slag kunnen en willen gaan: het DKO trekt immers zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen aan!
   • Studenten met een stevige muzikale basis die liefst een volledige opleiding binnen het DKO hebben genoten.
   • Studenten die graag en goed zingen en musiceren en een veelzijdige interesse hebben in muziek.

   Oriëntatiemomenten

   Twee keer per jaar organiseren oriëntatiemomenten om studiekiezers een advies te geven over hun huidige niveau. Deze proef is zeker niet verplicht, maar wel sterk aangeraden.

   De oriëntatiemomenten vinden dit jaar plaats op:

   • 25 juni tussen 10 en 12u
   • 3 september tussen 10u en 12u

   Je kan je aanmelden voor het oriëntatiemoment door een mailtje te sturen naar tine.rymen@ap.be.

   Wat daarna?

   Het DKO heeft nood aan creatieve leraren die de vakken AMV (algemene muzikale vorming), samenzang en AMC (algemene muziekcultuur) aantrekkelijk maken voor een breed publiek. Ook kan het zijn dat je ingeschakeld wordt voor het project Muzische Vorming, gelinkt aan het basisonderwijs.

   Met welke vakken kan je Project kunstvakken combineren?

   Project kunstvakken muziek kan je enkel combineren met het onderwijsvak Muzikale opvoeding.

  • Techniek

   Steek je graag de handen uit de mouwen en realiseer je graag eigen projecten? Wil je leerlingen boeien met interactieve projecten waarbij je ze leert solderen, boren, verbindingen maken en gereedschappen gebruiken? Kortom ben je gebeten door de techniekmicrobe? Dan is dit vak de perfecte keuze!

   Vakinhoud

   Je verwerft een brede basis theorie en praktijk om boeiende lessen te maken. Met je kennis en vaardigheden leer jij straks leerlingen bewust omgaan met techniek en maak je van hen verantwoorde techniekgebruikers. 

   Je programma in vogelvlucht:

   • We beginnen met een uitgebreide kennismaking met techniek. We zoomen in op het domein elektriciteit en energie, waardoor je onder andere inzicht krijgt in opwekking van energie en in het gebruik van elektriciteit in ons dagelijks leven. Voor het domein 'informatie en communicatie' bekijk je hoe computers communiceren en hoe je EN- en OFF-poorten praktisch toepast. We onderzoeken voor 'constructie' hoe we een stevige brug kunnen maken. Daarnaast leer je aan de hand van verschillende opdrachten technische systemen ontwerpen, analyseren, realiseren en evalueren.
     
   • In het tweede opleidingsjaar werken we verder aan je competenties om goede techniekprojecten te realiseren. Daarbij komen de domeinen biochemie, grondstoffen en technieken en transport aan bod.  Je leert zelf een onderzoek opstellen. En je gaat steeds verder in het ontwerpen en realiseren van technische systemen.
     
   • In laatste jaar richten we ons op het boeiende domein 'communicatie' en gaan we dieper in op de technologie die berichten en foto’s de lucht in stuurt om bij de juiste smartphone terecht te komen. Ook in de verkenningsgebieden van de B-stroom onderzoeken we met complexe werkvormen hoe we een lesonderwerp tot leven kunnen laten komen. Je sluit af met een overkoepelend project waarbij je alle opgedane kennis en vaardigheden nodig hebt en waarmee je wegwijs wordt in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

   Wanneer heb je les?

   De lessen worden gegeven op dinsdag of donderdagavond en woensdagnamiddag. 

   Didactische handvaten

   De praktijk van het onderwijzen staat voorop zodat jij hands on kan ondervinden, experimenteren en uitvoeren.  Je oefent je vaardigheden als leerkracht zowel in de klas, met je medestudenten, als in het echte werkveld hoe je een goede les Techniek ineen zet.

   Wie ben jij?

   Je bent gebeten door techniek en wil weten hoe apparaten, systemen, machines, ... in elkaar zitten en werken. Je hebt een brede interesse voor allerlei technische toepassingen en bent geboeid door materialen en gereedschappen. Het liefst van alles stroop je de mouwen op en ga je zelf aan de slag. 

   Wat daarna?

   Ons dagelijkse leven is doordrongen van techniek en technische geletterdheid is van belang voor iedereen. Daarom werd het vak Techniek ook opgenomen in de basisvorming van leerlingen.

   We willen het vak dan ook zo ruim mogelijk verkennen:

   • Binnen de verschillende toepassingsgebieden (A-stroom) van techniek, waaronder energie, informatie en communicatie, constructie, transport en biochemie
   • Binnen de verschillende verkenningsgebieden van techniek (B-stroom): informatie- en communicatietechniek, verzorging, voeding, bouw, elektriciteit, hout, metaal, kunststoffen, schilder- en grafische technieken, mode en tuinbouw

   Scholen streven ernaar om meer leerkrachten met het juiste diploma op de juiste plaats te werk te stellen, er is dan ook een ruime vraag naar leerkrachten Techniek.

   Met welke vakken kan je Techniek combineren?

   Techniek kan je combineren met een van onderstaande onderwijsvakken:Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

  • Wiskunde

   Wij moeten je niet vertellen dat wiskunde leuk is. Zien hoe verschillende delen logisch in elkaar passen, hoe je na lang zoeken plots het licht ziet, hoe een onoverkomelijk lijkende oefening plots makkelijk wordt, … dat zijn leuke en leerzame momenten eigen aan wiskunde. Het 'Ah, nu snap ik het'-moment ook bij je leerlingen laten ondervinden, dat maakt je latere beroep zo boeiend!

   Vakinhoud

   Centraal in je programma staat de leerstof wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs. We baseren ons op de leerplannen wiskunde voor het ASO. Je gaat aan de slag met zelfstudie. Daarbovenop diepen we samen leerstofonderdelen uit die in het secundair onderwijs niet op het programma staan, maar die nodig zijn om de materie beter te beheersen, zoals logica en verzamelingenleer. Ook leerstof uit de derde graad secundair onderwijs nemen we onder de loep. Zo begrijp je waar jouw leerstof naartoe leidt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kegelsneden.

   Didactische handvaten

   Naast de vakinhoud, hechten we uiteraard ook veel belang aan je didactische vaardigheden: de kunst van het onderwijzen. We analyseren uitgebreid de verschillende opleidingsonderdelen. Hoe zit dit wiskundig in elkaar? Welke aanpak, volgorde of methode kies je best om dit aan te leren?

   We maken gebruik van ervarings- en onderzoeksgebaseerde methodes in het lesgeven. Eerst leer je de theorie aan, daarna oefen je die in via praktijkopdrachten in de les of via een taak. Tot slot test je je kunde zelf uit tijdens de stages, en krijg je feedback. Vanaf het tweede jaar ligt de nadruk nog meer op het leren toepassen. We gaan dieper in op gebruik van ICT in de wiskundeles, proberen alternatieve werkvormen uit, ...

   Wie ben jij?

   Indien je in het ASO een sterke wiskunderichting volgde, ben je optimaal voorbereid. Dat wil niet wil zeggen dat je het heel makkelijk zal hebben. We vragen van studenten niet enkel dat ze wiskundige problemen en oefeningen kunnen oplossen. Ze moeten ook de onderliggende wiskundige eigenschappen en regels kunnen geven en begrijpelijk uitleggen hoe ze aan een oplossing komen. Studenten die wiskundig zijn aangelegd en vaak intuïtief tot het goede antwoord komen, ondervinden hier soms moeilijkheden mee.

   Indien je in het secundair onderwijs een beperkt aantal uren wiskunde hebt en/of uit een TSO-richting komt, zal je sowieso harder moeten werken om resultaten te boeken. We merken dat deze studenten vaak meer moeite hebben met zowel abstract redeneren als met het oplossen van oefeningen waarvan niet onmiddellijk duidelijk is van welk leerstofonderdeel ze een toepassing vormen. Als je je in je eerste jaar voldoende bijspijkert, heb je goede slaagkansen. 

   Het gros van onze studenten schrikt na de eerste oriënteringstoets die de leerstof van de eerste graad secundair onderwijs test. Voor velen vallen de resultaten tegen. Toegegeven, we verbeteren streng en we toetsen ook moeilijkere opgaven. Wie gemotiveerd is bij te sturen en opnieuw te leren leren, ziet zijn prestatie merkelijk verbeteren tijdens het eerste jaar. 

   Wat daarna?

   Er is een tekort aan wiskundeleerkrachten in het secundair onderwijs. Je diploma biedt dus niet enkel boeiende toekomstperspectieven, maar ook heel wat werkzekerheid. 

   Met welke vakken kan je Wiskunde combineren?

   Wiskunde kan je combineren met een van onderstaande onderwijsvakken: Aardrijkskunde, Frans, Lichamelijke opvoeding, Muzikale opvoeding, Niet-confessionele zedenleer, Gezondheidsopvoeding, Biologie - Natuurwetenschappen, Islamitische godsdienst, Mode, Nederlands, Geschiedenis, Bedrijfsorganisatie of Economie.

   VDAB-traject

   Het onderwijsvak Wiskunde wordt door de VDAB erkend als absoluut knelpuntvak. Ben je werkzoekende en wil je de opleiding Secundair Onderwijs starten met Wiskunde als onderwijsvak? Dan maak je kans op VDAB-ondersteuning. Surf naar deze site voor meer informatie.

  Internationaal

  Trek erop uit

  Breng tijdens je opleiding enkele maanden in het buitenland door. Hiermee doe je niet enkel een unieke ervaring op, maar investeer je ook in je persoonlijke ontwikkeling als toekomstige leraar. We hebben drie mogelijkheden in de aanbieding voor jou:

  • Neem deel aan IOKOS: internationale onderwijsprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking: Marokko, Zuid-Afrika, Kenia, Oeganda, Peru, Indonesië, Senegal of Suriname.
  • Trek er vijf maanden op uit voor een Erasmusuitwisselingen aan één van onze Europese partners. We hebben goede samenwerkingsverbanden met scholen in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Kroatië, Nederland, ...
  • Ga op onderzoek tijdens een Internationaal inleefproject. Je bereidt in kleine teams samengesteld met studenten Kleuteronderwijs, Lager en Secundair Onderwijs een onderzoeksvraag uit het werkveld voor en voert die uit in scholen en lerarenopleidingen in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Nederland, Estland, Kroatië of de Verenigde Staten.

  Internationale projecten op eigen bodem

  Je hoeft niet noodzakelijk zelf erop uit te trekken om een buitenlandse ervaring op te doen. Bij ons kan dat ook hier, in hartje Antwerpen! 

  Voor het European Project Semester (EPS), bijvoorbeeld, kom je terecht in een divers team van studenten uit binnen- en buitenland uit verschillende disciplines. Jullie krijgen een uitdagend project voorgeschoteld, recht uit het werkveld. Je leert samenwerken met studenten met een andere achtergrond, zoals productontwikkelaars, ICT’ers, sociaal-cultureel werkers, ... met vaak verbluffende projectresultaten tot gevolg.

  Werk je graag samen met internationale studenten Sociaal Werk, Orthopedagogie en studenten uit de lerarenopleidingen? Ben jij uitermate geboeid hoe maatschappelijke vraagstukken en stedelijke samenlevingsproblemen aangepakt kunnen worden? Werk dan mee in een multidisciplinair team aan innovatieve, creatieve oplossingen en geef zo mee een antwoord op de vraagstukken van vandaag en morgen die elke grootstad ervaart. ES-MC is een programma van 30 studiepunten, volledig in het Engels. Dit programma biedt een ideale oplossing voor studenten die graag een internationale ervaring willen opdoen, zonder effectief naar het buitenland te gaan.

  Flexibel studeren

  Gespreid programma

  De lerarenopleiding vergt veel van je studie- en planvaardigheden. Twijfel je of de opleiding haalbaar is voor jou? Dan kan je deze over vier jaar (in plaats van drie) spreiden. Je schrijft je in het eerste jaar dan in voor ongeveer de helft van de 60 studiepunten, en combineert dit met een intensief programma 'Learn to Study'. Zo proef je al eens uitvoerig van de opleiding, en je verhoogt tegelijk je slaagkansen.

  Learn to Study is een workshopreeks onder begeleiding van ervaren trajectbegeleiders en lectoren die je studievaardigheden helemaal scherpstellen. Doordat je je maar voor de helft van de vakken inschrijft, heb je heel wat extra tijd. Deze tijd gebruik je om de workshopreeks van Learn to Study te volgen, samen met andere studenten die zich  hebben ingeschreven voor dit studietraject. Door het vierjarig traject te combineren met Learn to Study  mag je er zeker van zijn dat je je slaagkansen aanzienlijk verhoogt.

  Wat leer je zoal? 

  De workshopreeks beslaat verschillende onderdelen om je studievaardigheden helemaal op punt te krijgen. Zo leer je hoe de lessen en cursussen zijn opgebouwd, en maak je kennis met de (digitale) schoolomgeving. Ook spijker je je taalvaardigheden bij en leer je efficiënt studeren, structureren, schematiseren en samenvatten.

  Nog vragen?

  Diana Wets (diana.wets@ap.be) beantwoordt graag al je vragen.

  Verkort programma 

  Je bent (bijna) leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Of je beschikt over een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met hogere studies en het kriebelt om een extra onderwijsvak te geven? Dan is het verkort traject Secundair Onderwijs: extra onderwijsvak helemaal voor jou!

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Je kan als leerkracht aan de slag in het secundair onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Zeker in een stedelijke omgeving is de kans groot dat je snel een toffe job vindt. Kies je voor het onderwijsvak Lichamelijke Opvoeding? Dan kan je ook in het basisonderwijs aan de slag. En wie voor Project Kunstvakken kiest, kan in het deeltijds kunstonderwijs starten.

  Daarnaast heb je met je afstudeerprofiel stevige competenties om ook andere rollen op te nemen dan het leraarschap. In de ruime schoolorganisatie zal jij een belangrijke schakel zijn, maar ook over de schoolmuren liggen mogelijkheden. We stimuleren onze leerkrachten om hun educatieve expertise en ervaring in te zetten buiten de schoolomgeving.

  Verder studeren

  Zin in meer? Dan heb je wel wat mogelijkheden, een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld.

  Of kies voor het verkorte traject Secundair Onderwijs en behaal op één jaar tijd de bevoegdheid voor een extra onderwijsvak. Of misschien wil je een bijkomend diploma Lager Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen? Ook dat kan via een flextraject.

  Via een vakspecifiek aanbod Techniek kan je jouw technische kennis aanscherpen en onderwijzen. Ga aan de slag met STEM on het secundair onderwijs (in samenwerking met RVO-Society) en geef wetenschapsvakken in het secundair en/of lager onderwijs, of kleuteronderwijs op een speelse en leuke manier vanuit de leefwereld van jongeren. Dit is een samenwerking van AP Hogeschool en GO!

  Verplichte instaptoets

  De ‘verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding: Wat voor beestje is dit?

  Verplicht

  Op initiatief van de Vlaamse overheid leggen alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen voortaan een instaptoets af. Bij je definitieve inschrijving leg je een bewijs van deelname voor. 

  Niet-bindend

  Dit is géén toelatingsproef. Zelfs indien je resultaten minder goed zijn dan je zelf had gehoopt of verwacht, mag je toch starten in onze lerarenopleidingen.

  Instaptoets

  Die instaptoets helpt je om zicht te krijgen op je niveau bij aanvang van je opleiding tot leerkracht en heeft als doel jou als beginnende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.  Indien je zelf vindt dat je voor de start of tijdens het eerste jaar van je lerarenopleiding een extra duwtje in de rug kan gebruiken, dan helpen wij je daar heel graag bij. Indien je dat zelf niet nodig acht, dan hoef je van ons aanbod geen gebruik te maken. Jij zit met andere woorden aan het stuur!

  Overal in Brussel en Vlaanderen

  De instaptoets geldt voor alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs, voor welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel je ook kiest dus.

  De instaptoets: Waar, wat en hoe?

  Als je je wil inschrijven voor het academiejaar 2020-2021 kan je vanaf 22 april 2020 via www.onderwijskiezer.be de instaptoets afleggen. Dat kan dus waar en wanneer je wil, en dat kosteloos. Na de test krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven voor de Lerarenopleiding.

  Uit welke onderdelen bestaat de instaptoets? Moet je jezelf voorbereiden op deze instaptoets? Wat moet ik bij de hand hebben en waarop moet ik letten vooraleer ik thuis de instaptoets opstart? … Om een antwoord te bieden op deze en andere vragen goot de Vlaamse Hogescholenraad alle informatie over de instaptoets voor lerarenopleidingen in een overzichtelijke folder.

  Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt de studietrajectbegeleider je uiteraard heel graag verder.

  Proefversie

  Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, hebben we een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

  Niet helemaal tevreden met je resultaten? Geen paniek!

  • Je motivatie is immers belangrijker dan je resultaten voor de instaptoets.
  • De instaptoets is slechts een momentopname waarin bovendien lang niet alle vaardigheden van een toekomstige leerkracht aan bod komen.

  In de lerarenopleidingen van AP Hogeschool screenen we jouw vaardigheden en kennis bovendien sowieso aan de start van je eerste academiejaar.  

  Met de resultaten van de instaptoets en van deze screening in de hand, bekijken we dan samen jou hoe we je slaagkansen optimaal kunnen garanderen. Denk daarbij aan hulpmiddelen zoals:

  • online tools om vaardigheden zoals spelling of rekenen te oefenen;
  • bijspijkercursussen;
  • individuele begeleiding, zoals door studenten van de lerarenopleidingen secundair onderwijs voor Frans;
  • studiebegeleiding;
  • coachingsgesprekken om je vorderingen te bespreken;
  • eventueel een deeltijdtraject, waarbij je twee in plaats van één jaar doet over je eerste trajectschijf van in totaal 60 studiepunten.

  Zowel de instaptoets als onze screening aan de start van je academiejaar zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen: een goede start dus in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

  FAQ over deze opleiding

  • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

   Als je wil starten in de lerarenopleiding moet je eerst een online instaptoets afleggen. Hierna krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven.

   Deze instaptoets is:

   • Gratis. Je kan 'm online afleggen via www.onderwijskiezer.be waar en wanneer je maar wil.
   • Verplicht door de overheid voor iedere student die wil starten in een lerarenopleiding (Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs) aan eender welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel.
   • Niet-bindend. Iedereen die toelatinsgproef heeft afgelegd kan starten. Je resultaat speelt geen rol. De instaptoets dient vooral om (jou) zicht te geven op je startcompetenties.  

   Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, heeft AP een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

   Meer details vind je onder de tab 'Instaptoets' op deze opleidingspagina.

  • Krijg ik veel praktijk?

   Onze lerarenopleiding is praktijkgericht. Uiteraard maken we van jou een leraar die uitblinkt in vakexpertise. Een grondige kennis van je onderwijsvakken is noodzakelijk om je leerlingen te kunnen inspireren. Maar leren vertrekt vanuit concrete, levensechte beroepssituaties. Theorie heeft altijd een rechtstreekse link naar de praktijk.  

  • Ben ik op mezelf aangewezen?

   • In onze opleiding staat contactonderwijs centraal. Wij gaan ervan uit dat de leraar het verschil maakt en je als geen ander bij de les kan houden. Ook het sociale contact vinden we essentieel.  

   • Je zal regelmatig zelfstandig en op eigen tempo opdrachten voorbereiden, leerinhouden & vaardigheden inoefenen ... Dit kan zowel thuis als op de campus in een open leercentrum.  

   • Je kan in beide gevallen rekenen op heel wat persoonlijke begeleiding.

  • Kan ik deze opleiding met een job of gezin combineren?

   Dat kan.  

   • Omdat we in de opleiding werken met een gezonde mix van face-to-face werkvormen enerzijds en activiteiten die we vanop afstand begeleiden anderzijds, kan je studeren op je eigen tempo. Hierdoor is de opleiding vlot(ter) combineerbaar met een job, gezin …  

   • Je moet zelf goed evalueren wat voor jou haalbaar is. Naast de tijd die je op de campus en op je werkplekschool doorbrengt, is wel immers belangrijk dat je ook nog voldoende ruimte hebt om opdrachten te maken, leerstof te verwerken, lessen/activiteiten voor je werkplekleren voor te bereiden …

  • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

   Je mag in alle onderwijsnetten lesgeven: 

   • stedelijk onderwijs 

   • gemeenschapsonderwijs (GO!)  

   • katholiek onderwijs  

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou