Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijzondere statuten

We streven naar gelijke kansen voor iedere student. Topsporters, personen met een functiebeperking/leerstoornis, studenten met een ernstig medisch of psychisch probleem, studenten die studie met werk of gezin combineren, student-ondernemers, studenten die aan (semi-) professionele kunstbeoefening doen en andere studenten met specifieke noden kunnen individuele aanpassingen aanvragen.

Wat zijn individuele aanpassingen?

Aanpassingen op maat

Individuele aanpassingen zijn ondersteuningsmaatregelen die een student kan aanvragen omwille van specifieke persoonlijke noden. Bij AP is elke student en elke situatie uniek en daarom voorzien we ook aanpassingen op maat.

Omdat de context en de mogelijkheden van elke opleiding anders zijn, bekijken we samen met de student welke hindernissen hij of zij ervaart. Enkele voorbeelden van individuele aanpassingen voor onderwijsactiviteiten en evaluaties: 

 • Onderwijsactiviteiten vroeger verlaten
 • Van groep wisselen
 • Deadlines voor taken verplaatsen
 • Meer tijd bij het afleggen van een schriftelijk examen
 • Gebruik maken van een computer bij examens
 • Studiemateriaal digitaal ontvangen

Voor wie?

Wie komt in aanmerking?

AP Hogeschool kan individuele aanpassingen toekennen aan een student die bijvoorbeeld:

 • een erkende topsport uitoefent.
 • kunst beoefent op (semi)professioneel niveau.
 • studie en gezin combineert.
 • studie en werk combineert, bijvoorbeeld als student-ondernemer
 • een functiebeperking heeft: auditief, visueel of psychiatrisch, chronische ziekte, meervoudige functiebeperking, ontwikkelingsstoornis zoals leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, …), autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie of hyperactiviteitsstoornis, AD(H)D, ticstoornis, ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD), ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren, combinatie van ontwikkelingsstoornissen, ...
 • een ernstig medisch of psychisch probleem heeft. 
 • zich in andere bijzondere sociale en individuele omstandigheden bevindt (bv: student met talige noden, transitieperiode transgender persoon, …)

Procedure

Bezorg ons je aanvraag

Zodra je definitief bent ingeschreven bij AP Hogeschool kan je individuele aanpassingen aanvragen. Maar het staat je vrij om op voorhand de studentenbegeleider van de opleiding al eens te contacteren voor meer info.

Je definitieve aanvraag moet ten laatste ingediend worden:

Als je je pas na deze uiterste data hebt ingeschreven voor de opleiding, dan moet je aanvraag ingediend zijn uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de inschrijving. In uitzonderlijke gevallen (met motivering) kan een aanvraag die laattijdig werd ingediend, nog behandeld worden.

 1. Studenten uit een opleiding van de departementen Gezondheid en Wetenschap en Mens en Maatschappij kunnen het volledige proces via een online platform in orde brengen.
 2. Ben je voor een andere opleiding ingeschreven? Doorloop dan de stappen hieronder. 
 • Stap 1: vul het aanvraagformulier in en zorg indien nodig voor een attest van een arts of andere deskundige. (Zie tabblad 'Attesten')
  Formulier voor studenten van departement Business en Recht, Industrie en Omgeving, 'Media, Design en IT', of Onderwijs en Training
  Formulier voor studenten van Schools of Arts.
 • Stap 2: stuur het aanvraagformulier (mét gevraagde bijlagen en/of attesten) door naar de studentenbegeleider van je opleiding en maak meteen een afspraak voor een gesprek. Weet je niet wie je studentenbegeleider is? Raadpleeg het intranet voor studenten als je al ingeschreven bent of contacteer studentenbegeleiding@ap.be.
 • Stap 3: tijdens je afspraak met je studentenbegeleider bekijk je welke individuele aanpassingen definitief aangevraagd worden.
 • Stap 4: de toelatingscommissie beslist over je aanvraag en brengt je op de hoogte. 

Attesten

Functiebeperking(en)

Eén van volgende attesten is voldoende:

 • Bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap
 • Attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • Gemotiveerd verslag of verslag van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • ‘GC-verslag’ (verslag gemeenschappelijk curriculum), een ‘IAC-verslag’ (verslag individueel aangepast curriculum) en een OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4) opgemaakt door het CLB.
 • Diagnoseattest ondertekend door een bevoegd expert
 • Attesteringsbundel functiebeperking - versie 2023
Combi studies en gezin

Volgende attesten zijn noodzakelijk:

 • Bewijs van samenstelling van het gezin en/of wettelijk of feitelijk samenwonen (indien geen samenlevingscontract/huwelijk)
 • Attest van de behandelende arts (in geval van ziekte verwante)
 • Motivatiebrief waarin aangetoond wordt dat de situatie deze combinatie van gezin en studie enorm bemoeilijkt
 • Bewijs van (thuis- of familie)hulp door ondersteunende diensten voor de verwanten
Combi studies en werk: werkstudent

Volgende attesten zijn noodzakelijk:

 • Verklaring van tewerkstelling of een loonbriefje als werknemer.
 • Ondernemingsnummer van je onderneming (via een uittreksel van de kruispuntbank van ondernemingen).
 • Bewijs van betaling van sociale zekerheid aan een sociale verzekeringskas (als zelfstandige).
 • Werkrooster dat de overlap tussen werk en studie aantoont.
Combi studies en werk: werkende student
 • Attest van de sociale dienst dat staaft dat je een werkende student bent (via socialedienst@ap.be).
Student-ondernemer
 • Attest van het ondernemersloket AP dat staaft dat je een studentondernemer bent. Meer info op www.ap.be/ondernemen of via ondernemen@ap.be.
Erkende topsport 

Volgende attesten zijn noodzakelijk:

 • Attest door de voorzitter van de sportclub (met handtekening en datum) dat bevestigt dat je op topsportniveau actief bent.
 • Attest van de federatie (met handtekening en datum) dat bevestigt dat je op topsportniveau actief bent (enkel verplicht als je deel uitmaakt van de Vlaamse of Belgische selectie).
 • Gedetailleerd training- en wedstrijdschema met de data, uren en plaats van trainingen en wedstrijden.
 • Overzicht van jouw (uitzonderlijke) sportieve verwezenlijkingen van tenminste de 3 jaren voorafgaand aan de aanvraag.
 • Persmap (enkel op vraag van je studentenbegeleider bij twijfel of ter versterking van je dossier) 
Kunstbeoefening op hoog niveau

Volgende attesten zijn noodzakelijk:

 • Repetitieschema
 • Jaarkalender
 • Attest van de kunst-, cultuur- of muziekorganisatie
 • Uitnodiging van wedstrijden, tournees, tentoonstellingen
 • Overzicht van nodige en noodzakelijke aanwezigheid met data en uren
 • Kopie van het contract indien je contractueel verbonden bent met een kunst-, cultuur- of muziekorganisatie
 • Portfolio met een overzicht van je prestaties en ervaring (enkel op vraag van je studentenbegeleider)
Talige noden
 • Advies/attest vanuit het Student Center dat staaft dat je talige noden hebt. Je kan bij je studentenbegeleider terecht voor dit attest.

Wil je voor een andere reden een individuele aanpassing aanvragen, dan kan je daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de studentenbegeleider. Het Student Center beslist of de andere reden in aanmerking komt voor de toekenning van individuele aanpassingen.

Contact

Heb je nog vragen? 

 • Contacteer de studentenbegeleider van je opleiding. Je vindt zijn/haar contactgegevens op het intranet voor studenten. Ben je nog geen student aan AP? Dan kan je de contactgegevens opvragen via studentenbegeleiding@ap.be. Ook voor algemene vragen kan je op mailadres terecht.
 • Voor meer informatie over studeren in het hoger onderwijs met een functiebeperking kan je ook terecht bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.