Overslaan en naar de inhoud gaan

MEtoWE

Metowe

Probleemstelling
83 procent van alle Vlaamse vrouwen is moeder. Dit betreft een geschatte incidentie van 29.000 nulliparae en 36.000 multiparae. Moeder worden en moederschap, is een life-event en een transitieproces met impact op de life balance van moeders. Een balans vinden in de rol van moeder en het formeren van nieuw of hernieuwd moederschap is geassocieerd met maternale life balance die zich manifesteert in het vinden van een evenwicht in zichzelf, in relaties, binnen het gezin en in de maatschappij.

Onderzoeksdoel
De exploratie en beschrijving van het verloop van transitie naar moederschap bij vrouwen in Vlaanderen en de rol van de vroedvrouw in deze periode om maternale life balance te ondersteunen.

Subdoelen:

 • Inzicht krijgen in het continuüm van maternale life balance tijdens de transitieperiode naar moederschap
 • Inzicht verwerven in de behoeften van vrouwen betreffende begeleiding van de vroedvrouw tijdens de transitieperiode naar moederschap ter ondersteuning van life balance
 • Inzicht verwerven in de percepties van vroedvrouwen betreffende hun zorggedrag en de bijbehorende gedragsdeterminanten ter ondersteunen van maternale life balance
 • Inzicht verwerven in de percepties van experts betreffende ondersteuning van transitie naar moederschap ter bevordering van maternale life balance

Nevendoel:

 • Databank creëren voor educatie betreffende life-balance & health

Theoretisch kader
Maternale life balance wordt benaderd vanuit de theorieën: life balance, transitie, sense of coherence en maternale distress. Het uitgangspunt van dit project is dat zorg voor (aanstaande) moeders in de huidige gezondheidszorg primair bij de vroedvrouw ligt.

Methodologie
Mixed methods-studie met verschillende deelstudies:

 1. Dwarsdoorsnede onderzoek naar het continuüm van maternale life balance tijdens de periode van transitie naar moederschap. Indien u wenst deel te nemen, klik dan hier
 2. Q-methode naar percepties van vroedvrouwen over hun rol in de ondersteuning van transitie naar moederschap;
 3. Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en percepties van Vlaamse vrouwen betreffende hun behoefte aan ondersteuning door de vroedvrouw voor de transitie naar moederschap;
 4. Delphi-studie naar de meningen van experts t.a.v. ondersteuning van life balance tijdens de transitie naar moederschap door vroedvrouwen.

Disclaimer

Als u aan dit onderzoek deelneemt, moet u weten dat:

 • Deze studie geëvalueerd werd door een onafhankelijke ethisch adviescommissie. De ethische comités hebben als taak de personen die aan klinische studies deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden; of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is. Hierover brengen de ethische comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004. U dient het positief advies van de ethische comités in geen geval te beschouwen als een aansporing om deel te nemen aan dit onderzoek.
 • Gegevens die worden verkregen uit dit onderzoek worden niet aan derden kenbaar gemaakt (gepubliceerd, maar ook vertoond in praatjes, of in onderling overleg) op een zodanige wijze dat daarmee de resultaten of andere bevindingen zijn terug te voeren naar u als deelnemer. We gaan vertrouwelijk met uw antwoorden om en zullen er alles aan doen om uw anonimiteit te bewaken. Uw gegevens worden zoveel mogelijk versleuteld, en in ieder geval worden zij niet kenbaar gemaakt aan personen anders dan betrokken bij de uitvoering van de onderzoeken. Uiteraard worden de gegevens in dat geval na de dataverzameling geanonimiseerd en geschiedt publicatie e.d. ook in dat geval altijd anoniem. Uw IP-adres, dat u persoonlijk koppelt aan uw internetadres, verwijderen we als we uw antwoorden hebben ontvangen. Deze gegevens worden vernietigd zodat we uw antwoorden anoniem worden bewaard en verwerkt.
 • Uw deelname aan dit onderzoek betekent dat u ermee akkoord gaat dat de onderzoekers gegevens verzamelen over u als moeder. U hebt het recht om aan de onderzoekers te vragen welke gegevens er worden verzameld en waarvoor deze gebruikt worden. U hebt het recht uw eigen antwoorden in te kijken en te bewaren; dit kan door uw eigen antwoorden uit te printen. We willen nogmaals benadrukken dat we vertrouwelijk met uw antwoorden om zullen gaan en deze anoniem zullen verwerken.
 • We uw antwoorden voor een periode van 10 jaar bewaren. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven aan het einde van de vragenlijst. Mogelijk kunnen uw antwoorden nog op een later tijdstip voor analyses gebruikt worden.  Momenteel weten we dat nog niet.
 • Deelname te allen tijde geweigerd mag worden en u behoudt het recht zich op ieder moment terug te trekken uit het onderzoek zonder verdere nadelen of gevolgen. Deelname is geheel vrijwillig. De onderzoekers hebben een gekende identiteit en zijn bereikbaar voor opmerkingen of vragen.
 • U zult geen vergoeding krijgen voor uw deelname aan dit onderzoek. Uw deelname zal echter ook geen bijkomende kosten met zich meebrengen.
 • Uw deelname aan dit onderzoek geen enkel gezondheidsrisico inhoudt. Maar uw deelname zal ook een persoonlijk voordeel opleveren. De vragen die we u stellen hebben soms een erg persoonlijk karakter. Indien u merkt dat deze vragen emoties zoals boosheid of verdriet teweegbrengen en u liever stopt met het invullen van de vragenlijst, stopt u dan ook simpelweg met het invullen van de vragenlijst."