Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor onderzoek

In deze verklaring lees je waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Je vindt hier ook hoe deze verwerking gebeurt en wat jouw rechten zijn.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking is Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (hierna “AP” of “wij”). AP is een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht met als zetel Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0535.880.359.

2. Deelname aan onze projecten
Jouw deelname aan een onderzoeksproject (bijvoorbeeld door het invullen van een enquête, meedoen aan een gebruikerstest of participatie aan een interview/focusgroep) is vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt altijd het recht om uit het project te stappen.
Als deelnemer aan onderzoek geef je de onderzoekers verbonden aan AP het recht om de persoonsgegevens die je hebt gedeeld te verwerken voor onderzoeksdoeleinden, in overeenstemming met deze verklaring.

Je gaat er ook mee akkoord dat de resultaten van het onderzoeksproject eigendom worden van AP of, wanneer van toepassing, van de opdrachtgever van het onderzoek. Zo kunnen we deze resultaten ten volle gebruiken voor de onderzoeksdoeleinden verbonden aan onze projecten.

3. Welke gegevens verzamelen we over jou?
Als deelnemer aan een onderzoek kunnen we de volgende gegevens over jou verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die je ons geeft in het kader van de onderzoeksactiviteiten. Dat kan telefonisch, schriftelijk, mondeling (bijvoorbeeld als je meedoet aan een interview of focusgroep) of elektronisch (bijvoorbeeld wanneer je een online enquête invult).
 • Gegevens die onze systemen verzamelen (bijvoorbeeld een IP-adres bij online enquêtes), of in bepaalde gevallen ook gegevens die we verkrijgen van anderen (bijvoorbeeld via onderzoekspartners of klanten die al gegevens over jou hebben).
 • Geluids-, video en/of beeldopnames van jou wanneer deze passen binnen onze onderzoeksprojecten.

Deze gegevens kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Persoonsgegevens zijn gegevens die je kan koppelen aan een specifieke persoon (een levende natuurlijke persoon). Het kan hierbij ook gaan om gevoelige persoonsgegevens. Van zodra we de gegevens anoniem maken, zijn het geen persoonsgegevens meer. Er kan dan geen link meer worden gelegd tussen de geanonimiseerde data en de specifieke persoon waaraan deze data gekoppeld waren.

4. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?
4.1. Onderzoeksdoeleinden
We verwerken je persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. De rapportering hierover gebeurt anoniem en op geaggregeerd niveau (we berekenen, bijvoorbeeld, gemiddelden op basis van de antwoorden van een groep deelnemers op een bepaalde vraag). Voor deze verwerkingen baseren wij ons op jouw toestemming.

4.2. Communicatie en informatie
We verwerken je persoonsgegevens om jou, indien van toepassing, (1) te informeren over de resultaten van het onderzoek waaraan je deelnam, (2) een attentie of vergoeding te kunnen geven, of (3) je uitnodigingen te kunnen sturen voor vervolgonderzoek of voor deelname aan andere onderzoeksprojecten. Voor deze verwerkingen baseren wij ons op jouw toestemming of op een gerechtvaardigd belang.

5. Met welke andere personen delen we jouw persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden niet aan anderen doorgegeven, behalve aan de volgende personen:

 • Onderzoekers van AP die betrokken zijn bij het onderzoeksproject waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 • Organisaties, overheden en bedrijven waarmee we samenwerken binnen onderzoeksprojecten, al dan niet buiten de Europese Unie. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor onderzoeksdoeleinden en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren en/of beheren van het onderzoek.
 • Daarnaast gebruiken we gespecialiseerde externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals computer- of informaticadiensten (bijvoorbeeld, het onderhoud van computerinfrastructuur die gebruikt wordt voor het onderzoek).

In alle andere situaties vragen we altijd jouw toestemming om persoonsgegevens door te geven aan derden. We geven deze persoonsgegevens pas door als je hiervoor toestemming geeft.

6. Waar worden de gegevens bewaard en verwerkt?
Normaal worden jouw gegevens bewaard en verwerkt binnen de Europese Unie (EU). Enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het onderzoek (bijvoorbeeld bij internationaal onderzoek met niet-Europese partners), kunnen jouw persoonsgegevens buiten de EU worden getransporteerd. We zorgen er dan voor dat je gegevens even goed beschermd zijn als binnen de EU. Als we voorzien dat jouw gegevens door ons buiten de EU worden opgeslagen en bewerkt, dan melden we dit aan jou.

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens bewaren we enkel voor zo lang ze nodig zijn voor de doeleinden beschreven in deze verklaring. Om te bepalen hoe lang we je gegevens bewaren, houden we rekening met de volgende aspecten:

 • Hebben we een bepaalde bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?
 • Hebben we toestemming gekregen voor een langere bewaringstermijn?
 • Hebben we een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren?

Zodra we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en we geen wettelijke bewaarplicht hebben, zullen we deze gegevens definitief verwijderen of (als dit niet mogelijk is) anoniem maken in onze systemen.

8. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of eender welke andere ongeoorloofde verwerking.

9. Wat zijn jouw rechten?
De regelgeving geeft je de volgende rechten in verband met jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om een kosteloze kopie te krijgen van de persoonsgegevens die we over jou verwerken.
 • Je hebt het recht om foutieve persoonsgegevens te verbeteren.
 • Wanneer een verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming op eender welk moment in te trekken.
 • Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een gerechtvaardigd belang, dan heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
 • Je hebt het recht om, in specifieke gevallen, jouw persoonsgegevens te (laten) wissen.
 • In specifieke gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens in een digitale vorm te ontvangen of om ze rechtstreeks te laten doorsturen naar een andere gegevens-verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken voor wetenschappelijk onderzoek, kunnen we soms afwijken van de bovenstaande rechten. Dit kan alleen als deze rechten de wetenschappelijke doelstellingen dreigen onmogelijk te maken of ernstig te belemmeren. Afwijkingen kunnen alleen als ze noodzakelijk zijn om de specifieke doeleinden te bereiken.

10. Hoe kan je vragen stellen of jouw rechten uitoefenen?
Als je de rechten onder punt 9 wil uitoefenen of als je een vraag of klacht hebt over onze verwerking van persoonsgegevens, contacteer ons dan via een van de volgende kanalen. Geef altijd duidelijk aan om welk project of onderzoek het gaat.

 • E-mail: gegevensbescherming@ap.be
 • Post: AP Research Office, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

Je hebt daarnaast ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie hierover vind je op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.