Skip to main content

Kwaliteit

AP staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek onderwijs.

Geleid door een duidelijke kwaliteitsvisie en -systematiek zorgen we ervoor dat onze opleidingen niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date zijn, maar ook voortdurend inspelen op nieuwe tendensen. We zetten hierbij in op een stevige en doorleefde kwaliteitscultuur.

 Kwaliteitsdenken veronderstelt lef om te experimenteren en de ruimte om te evalueren, te overwegen en bij te stellen.

We werken systematisch aan kwaliteitsvol onderwijs

Onze opleidingen beantwoorden aan de kwaliteitscriteria vooropgesteld door de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en in het bijzonder de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS).  

AP beschikt over een waaier van instrumenten die de kwaliteit van de opleidingen ondersteunen, monitoren en evalueren. Datarapporten, bevragingen en focusgesprekken, benchmarking, de kwaliteitsborging van opleidingen in eigen regie, interne en externe audits, … maken het voor onze opleidingen mogelijk om hun werking te evalueren, non-stop te optimaliseren en te waarborgen.

Daarnaast houden AP en haar opleidingen de vinger aan de pols door voortdurend een externe blik te betrekken en in dialoog te gaan. Dankzij de feedback van studenten, medewerkers, alumni, werkveld en externe auditoren op onze strategie, de vorm en inhoud van onze opleidingen en het leef- en leerklimaat van de hogeschool, slaagt AP erin haar studenten voor te bereiden op de wereld van morgen.

De instellingsreview

Van 2015 tot 2017 vonden in Vlaanderen voor de eerste keer ‘instellingsreviews’ plaats in het hoger onderwijs. Een internationale commissie evalueerde op instellingsniveau de kwaliteit van het onderwijsbeleid en ging na of de instelling in staat was de kwaliteit van haar opleidingen ‘in eigen regie’ te borgen.

De Instellingsreview van de AP Hogeschool vond plaats in februari-maart 2017. De commissie erkende de inspanningen die de hogeschool de afgelopen jaren heeft geleverd en beoordeelde de kwaliteit van het gevoerde onderwijsbeleid als positief. De commissie was stellig in haar waardering:

“AP beschikt over een breed gedragen kwaliteitscultuur. Door middel van het gevoerde onderwijsbeleid is de AP Hogeschool in staat de kwaliteit van haar onderwijs te borgen; haar visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring, en verbeterbeleid zijn aan de maat.”

Ook het adviesrapport over de manier waarop AP de kwaliteit van haar opleidingen bewaakt – de AP-Opleidingsevaluatie – is uitermate positief.

Lees hier het evaluatie- en adviesrapport van de AP Hogeschool.

De volgende instellingsreview voor AP Hogeschool staat gepland in 2024-2025.

Kwaliteit van onze opleidingen in kaart

Sinds de wijziging van het stelsel voor kwaliteitszorg en accreditatie in het Vlaamse hoger onderwijs (2015), staat AP zelf in voor de kwaliteitsbewaking van haar opleidingen.

De gehanteerde systematiek stelt de voortdurende kwaliteitsontwikkeling van de opleidingen centraal. Inzicht verwerven, verbeteracties stellen en kwaliteit borgen zijn daarbij kritische succesfactoren.

Constante monitoring

Vanaf 2022 zetten we als hogeschool sterker in op continue monitoring van de opleidingskwaliteit. Opleidingen nemen hier zelf het eigenaarschap op. Binnen het kader van de AP-strategie en de AP onderwijsvisie reflecteren opleidingen op de eigen opleidingskwaliteit . Hierbij betrekken zij zowel interne belanghebbenden, zoals studenten, en externe belanghebbenden, zoals het werkveld en experts.

Een belangrijke bron van studentenfeedback zijn de structureel ingeplande studentenbevragingen.
Via de interne procedure voor curriculumwijzigingen van opleidingen wordt opgevolgd of het didactisch concept en de opleidingsprogramma’s aan de maat zijn. Hierbij worden de opleidingsspecifieke leerresultaten (eindcompetenties) van opleidingen vastgelegd via een interne validatieprocedure.

Via regelmatig ingeplande kwaliteitsonderzoeken wordt hogeschoolbreed voor verschillende thema’s zowel in de breedte als in de diepte onderzocht of opleidingen kwaliteitsvol zijn. Hierdoor kunnen we enerzijds voor de hogeschool als geheel vaststellen waar we goed in zijn en waar er werkpunten zijn; anderzijds kunnen we hiermee voor elke opleiding apart good practices en knipperlichten detecteren. Via kwaliteitsgesprekken per opleiding worden waar nodig de nodige acties bepaald.

In 2023-2024 onderzoeken we zo de thema’s Toetsing en Constructive Alignment. 

Om na te gaan of elke opleiding voldoende het eigenaarschap opneemt, heeft elke opleiding één keer per zes jaar een Globaal reflectiegesprek. De opleiding toont in dit reflectiegesprek met een externe commissie aan dat ze haar kwaliteit kan borgen. De focus ligt daarbij op kwaliteitscultuur, reflectief en adaptief vermogen.
 

Kwaliteitsrapporten

Periode vanaf 2023

Gezondheid & Welzijn

Periode 2015-2022

Van 2015 tot 2022 werd voor de professionele bacheloropleidingen de methodiek “AP-opleidingsevaluatie” ingezet. 

Deze AP-opleidingsevaluatie omvatte een jaarlijkse thematische evaluatie van de opleidingen. Via zeven thema’s werden kwaliteitskenmerken van opleidingen geëvalueerd en geborgd. De kwaliteitskenmerken zijn een vertaling van elementen uit de ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) die kwaliteitsvol hogeronderwijsopleidingen typeren en een vertaling van de visie van AP. Een commissie van zowel interne als externe evaluatoren beoordeelde kritisch aangeleverd (leer- en toets)materiaal en ging in gesprek met de opleidingsverantwoordelijken, lectoren, studenten, alumni en het werkveld van de opleiding.

De rapporten per opleiding kan je hieronder raadplegen.

Periode 2018-2028

De omgevormde en nieuwe graduaatsopleidingen die sinds 2018 deel uitmaken van de hogeschool doorlopen eerst eenmalig een accreditatieprocedure via NVAO. De eerste accreditaties zijn gepland in academiejaar 2023-2024. In tussentijd worden de graduaatsopleidingen gemonitord en op vlak van kwaliteitsontwikkeling (verder) ondersteund vanuit het departement en de algemene diensten.

De rapporten van deze externe accreditatieprocedures kan men raadplegen op de website van NVAO.

Vanaf 2022 worden de graduaatsopleidingen stapsgewijs mee opgenomen in de vernieuwde AP-methodiek voor de kwaliteitsborging van opleidingen.

Periode vanaf 2015

Voor de kwaliteitsborging van de opleidingen van de beide Schools of Arts koos AP ervoor om samen te werken met internationale experten, via de samenwerking met Visiterende en Beoordelende instanties (VBI’s). Sinds 2015 werkten we hiervoor al samen met MusiQuEEQ-Arts en Vluhr-KZ. Deze samenwerking maakt een internationale benchmarking van de kunstopleidingen mogelijk.

Voor meer informatie over de systematiek en inzage in de rapporten verwijzen we door naar de website van de Schools of Arts: 

Opleiding in cijfers

Via de Vlaamse overheidswebsite opleiding in cijfers vind je informatie over het profiel van jouw opleiding. Deze Vlaamse indicatoren geven niet de kwaliteit van de opleiding weer maar zijn de gegevens die algemeen beschikbaar zijn voor alle Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze refereren naar één academiejaar. Voor een aantal opleidingen is dit een uitzonderlijk jaar, met bijvoorbeeld opvallend meer of net minder inschrijvingen. Ook het studierendement, de verhouding van verworven studiepunten ten opzichte van ingeschreven studiepunten, is niet alleszeggend en dus geen maatstaf zijn voor de kwaliteit van de opleiding. Het gemiddeld studierendement wordt immers gemeten op basis van gegevens van alle studenten, dus ook bijvoorbeeld van studenten die niet deelnemen aan de examens van vakken waarvoor ze zijn ingeschreven. Het studierendement is bijvoorbeeld ook nauw verweven met het profiel en vooropleiding van de student

Bij AP hogeschool vinden we het belangrijk dat voor iedere student, generatie- of niet-generatiestudent, voltijds of deeltijds student, een haalbaar opleidingstraject op maat wordt uitgestippeld in samenspraak met de student.  

Wil je meer weten over je slaagkansen, bijvoorbeeld voor studenten met een gelijkaardige vooropleiding, kom dan zeker langs bij AP. We helpen je graag bij het maken van een goede studiekeuze.