Skip to main content

Kwaliteit

AP staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek onderwijs.

Geleid door een duidelijke kwaliteitsvisie en -systematiek zorgen we ervoor dat onze opleidingen niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date zijn, maar ook voortdurend inspelen op nieuwe tendensen. We zetten hierbij in op een stevige en doorleefde kwaliteitscultuur.

“Kwaliteitsdenken veronderstelt lef om te experimenteren en de ruimte om te evalueren, te overwegen en bij te stellen."

We werken systematisch aan kwaliteitsvol onderwijs

Onze opleidingen beantwoorden aan de kwaliteitscriteria vooropgesteld door de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en in het bijzonder de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS).  

AP beschikt over een waaier van instrumenten die de kwaliteit van de opleidingen ondersteunen, monitoren en evalueren. Datarapporten, bevragingen en focusgesprekken, benchmarking, de AP-opleidingsevaluatie, interne en externe audits, … maken het voor onze opleidingen mogelijk om hun werking te evalueren, non-stop te optimaliseren en te waarborgen.

Daarnaast houden AP en haar opleidingen de vinger aan de pols door voortdurend een externe blik te betrekken en in dialoog te gaan. Dankzij de feedback van studenten, medewerkers, alumni, werkveld en externe auditoren op onze strategie, de vorm en inhoud van onze opleidingen en het leef- en leerklimaat van de hogeschool, slaagt AP erin haar studenten voor te bereiden op de wereld van morgen.

De instellingsreview

Van 2015 tot 2017 vonden in Vlaanderen voor de eerste keer ‘instellingsreviews’ plaats in het hoger onderwijs. Een internationale commissie evalueerde op instellingsniveau de kwaliteit van het onderwijsbeleid en ging na of de instelling in staat was de kwaliteit van haar opleidingen ‘in eigen regie’ te borgen.

De Instellingsreview van de AP Hogeschool vond plaats in februari-maart 2017. De commissie erkende de inspanningen die de hogeschool de afgelopen jaren heeft geleverd en beoordeelde de kwaliteit van het gevoerde onderwijsbeleid als positief. De commissie was stellig in haar waardering:

“AP beschikt over een breed gedragen kwaliteitscultuur. Door middel van het gevoerde onderwijsbeleid is de AP Hogeschool in staat de kwaliteit van haar onderwijs te borgen; haar visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring, en verbeterbeleid zijn aan de maat.”

Ook het adviesrapport over de manier waarop AP de kwaliteit van haar opleidingen bewaakt – de AP-Opleidingsevaluatie – is uitermate positief.

Lees hier het evaluatie- en adviesrapport van de AP Hogeschool.

De AP-opleidingsevaluatie: de kwaliteit van onze opleidingen in kaart

Sinds de wijziging van het stelsel voor kwaliteitszorg en accreditatie in het Vlaamse hoger onderwijs (2015), staat AP zelf in voor de kwaliteitsbewaking van haar opleidingen.

AP greep deze gelegenheid aan om voor haar Graduaats- en Professionele Bacheloropleidingen een methodiek te ontwikkelen die in lijn ligt met haar onderwijsvisie en op maat is van haar opleidingen: de AP-opleidingsevaluatie. Deze AP-opleidingsevaluatie omvat een jaarlijkse thematische evaluatie van de opleidingen. Via zeven thema’s worden kwaliteitskenmerken van opleidingen geëvalueerd en geborgd. De kwaliteitskenmerken zijn een vertaling van elementen uit de ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) die kwaliteitsvol hogeronderwijsopleidingen typeren en een vertaling van de visie van AP. Een commissie van zowel interne als externe evaluatoren beoordeelt kritisch aangeleverd (leer- en toets)materiaal en gaat in gesprek met de opleidingsverantwoordelijken, lectoren, studenten, alumni en het werkveld van de opleiding.

De omgevormde en nieuwe graduaatsopleidingen die sinds 2018 deel uitmaken van de hogeschool doorlopen eerst eenmalig een accreditatieprocedure via NVAO, waarna ze mee opgenomen worden in de AP-opleidingsevaluatie. De eerste accreditaties zijn gepland in academiejaar 2023-2024. In tussentijd worden de graduaatsopleidingen gemonitord en op vlak van kwaliteitsontwikkeling (verder) ondersteund vanuit het departement en de algemene diensten.

In academiejaar 2020-2021 werkt een projectgroep aan een herziening van de AP‑opleidingsevaluatie voor de bachelor- en graduaatsopleidingen. In academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 worden de laatste bacheloropleidingen geëvalueerd voor het thema Toetsing via de thematische AP-opleidingsevaluatie.

Voor de evaluatie van de opleidingen van de beide Schools of Arts koos AP ervoor om samen te werken met internationale experten, o.a. via de Visiterende en Beoordelende instantie MusiQuE (Music Quality Enhancement). Dit maakt een internationale benchmarking van de kunstopleidingen mogelijk.

De gehanteerde systematiek stelt de voortdurende kwaliteitsontwikkeling van de opleidingen centraal. Inzicht verwerven, verbeteracties stellen en kwaliteit borgen zijn daarbij kritische succesfactoren.

Thema 1

Thema Didactisch concept en leerresultaten

Het didactisch concept beschrijft de manier waarop een opleiding haar onderwijs vormgeeft en hoe de gehanteerde onderwijsvormen bijdragen tot het behalen van de opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR). Deze opleidingsspecifieke leerresultaten of eindcompetenties bepalen wat van een student verwacht mag worden aan het einde van zijn/haar opleiding. Door een eigen visie op onderwijs en de afstemming op de eindcompetenties, vormt het didactisch concept mee de identiteit en eigenheid van de opleiding.

Basiscriteria waaraan een AP-opleiding dient te voldoen:
 • De opleiding geeft het onderwijsproces vorm vanuit een eigen didactische visie.
 • De OLR zijn identiek aan, zijn geconcordeerd met of omvatten op zijn minst de domeinspecifieke leerresultaten (DLR).
 • De leerdoelen van de opleidingsonderdelen zijn lineair gekoppeld aan de OLR (eindcompetenties).
Evaluatiefiches

Thema 2

Thema onderwijsproces

Het onderwijsproces structureert de volledige werking van een opleiding. Via verschillende werkvormen (binnen en buiten de hogeschool) en leermiddelen komt de opleiding tot de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes in het vakgebied. Het is dan ook belangrijk dat dit onderwijsproces goed doordacht, grensverleggend en op maat is.

Basiscriteria waaraan een AP-opleiding dient te voldoen:
 • De opbouw van het programma is gericht op het integreren van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes in het vakgebied. 
 • De opleiding geeft het onderwijs vorm aan de hand van adequate didactische werkvormen (en leeractiviteiten). Leermiddelen zoals cursussen en de elektronische leeromgeving worden op consistente wijze in de opleiding gebruikt.
 • De opleiding heeft zicht op de haalbaarheid van het curriculum en stuurt dit bij. Ze houdt hierbij rekening met het perspectief van de student, het perspectief van de opleiding en het perspectief van de lectoren.
Evaluatiefiches

Thema 3

Thema Toetsing

Kwaliteitsvolle toetsing is een essentieel onderdeel van goed onderwijs. Bovendien is correcte toetsing noodzakelijk om de waarde van het diploma te garanderen. De kennis, het inzicht en de vaardigheden van studenten moeten dan ook op een valide en betrouwbare manier geëvalueerd worden. Daarnaast zijn feedback en het kunnen leren van een toets een belangrijk element in het leerproces van een student. Het is dan ook belangrijk dat de beoordelingsprocedures duidelijk en transparant zijn voor studenten en beoordelaars.

Basiscriteria waaraan een AP-opleiding dient te voldoen:
 • De toetsing is valide opgezet: de toetsvormen en het toetsprogramma zijn geschikt om na te gaan en aan te tonen dat de beoogde leerresultaten (eindcompetenties) en de leerdoelen van de opleidingsonderdelen zijn bereikt.
 • De beoordelingsprocedures zijn betrouwbaar opgezet. De toetsvragen en opdrachten zijn eenduidig geformuleerd. De subjectiviteit van de beoordelaar wordt zoveel mogelijk uitgesloten. Er worden meetbare criteria als leidraad gebruikt bij de beoordeling.
 • De beoordelingsprocedures zijn voor de studenten transparant en duidelijk beschreven.
 • De opleiding wordt afgesloten met (een) geïntegreerd(e) toets(en) die de beoogde leerresultaten (eindcompetenties) omvat(ten). Bij de beoordeling hiervan worden externe deskundigen betrokken. De opleidingsstaf bewaakt het gerealiseerde niveau van de opleiding.
 • Het onderwijs en examenreglement en administratieve procedures ondersteunen de opleidingen bij hun zorg voor de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van beoordelingsprocedures.
Evaluatiefiches

Thema 4

Thema Internationalisering

AP hecht veel belang aan een internationale focus. Via internationale mobiliteit of internationalisation@home krijgen studenten de kans om andere culturen te ontdekken, hun talenkennis uit te breiden en hun maatschappijbeeld in een bredere context te plaatsen. Het laat hen toe om competenties te ontwikkelen die cruciaal zijn om goed te functioneren in de globaliserende en interculturele maatschappij van vandaag. Internationale samenwerking tussen opleidingen stimuleert curriculumontwikkeling en –vernieuwing en genereert aantrekkelijke, relevante programma's.

Basiscriteria waaraan een AP-opleiding dient te voldoen:
 • De eindcompetenties hebben een internationale focus. Deze is gericht op het functioneren in een multiculturele en interculturele beroepscontext.​
 • De opleiding maakt gebruik van internationale gastsprekers
 • Er is internationale mobiliteit van studenten en personeel.
Evaluatiefiches

Thema 5

Thema Nexus onderwijs-onderzoek

Bij AP vinden we het cruciaal dat de opleidingen studenten opleiden tot creatieve en innovatieve talenten die in staat zijn om onderzoekend aan de slag te gaan en nieuwe kennis te genereren. Een nauwe verbondenheid tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek binnen de opleiding is dan ook cruciaal. Resultaten en methoden van onderzoek zijn geïntegreerd in de curricula en het onderwijzend personeel ontwikkelt voortdurend haar vakinhoudelijke expertise en onderzoekscompetenties door het verrichten van onderzoek.

Basiscriteria waaraan een AP-opleiding dient te voldoen:
 • De beoogde opleidingsspecifieke leerresultaten (eindcompetenties) zijn expliciet gericht op het verwerven van onderzoeksvaardigheden.
 • Binnen de opleiding lopen er onderzoeksprojecten. Deze projecten hebben een aantoonbare meerwaarde voor het onderwijs.​
Evaluatiefiches

Thema 6

Thema Studieloopbaanbegeleiding

Studieloopbaanbegeleiding (SLB) is een ruim begrip waaronder verschillende ondersteunings- en begeleidingsactiviteiten voor studenten vallen (bv. individuele begeleiding van studenten, workshops in klasverband, taalbeleid…). Elke opleiding bouwt haar  eigen aanbod in studieloopbaanbegeleiding uit om zo een antwoord te bieden op het vraagstuk rond instroom, doorstroom en uitstroom van de studenten binnen deze opleiding.

Basiscriteria waaraan een AP-opleiding dient te voldoen:
 • De opleiding voorziet in ondersteuning en begeleiding gekoppeld aan het didactisch concept.
 • De opleiding stemt haar ondersteunings en begeleidingsaanbod af op een behoefteanalyse bij  haar studenten.
 • De opleiding biedt concrete en toegankelijke dienstverlening voor alle studenten rond (her)oriëntering, studiebegeleiding, trajectbegeleiding, individuele aanpassingen en gerichte doorverwijzing bij psychosociale problemen.
 • De aanspreekpunten studieloopbaanbegeleiding van de opleiding registreren systematisch hun begeleidings en ondersteuningsactiviteiten. Zij sturen hun aanbod op basis daarvan bij.
Evaluatiefiches

Thema 7

Thema Kwaliteitsontwikkeling

De commissie evalueert de aanwezige kwaliteitscultuur in de opleiding. Ze gaat na hoe de opleiding haar beleid op systematische wijze monitort, daar waar nodig bijstuurt en stelselmatig aan kwaliteitsontwikkeling doet.

Basiscriteria waaraan een AP-opleiding dient te voldoen:
 • De opleiding heeft een uitgeschreven en/of uitgebeelde visie, die door het team wordt gedragen.
 • De opleiding heeft operationele doelen die richting geven aan de toekomst van de opleiding. 
 • De opleiding beschouwt haar belanghebbenden als uitgangspunt bij haar beleid.
 • De opleiding monitort haar strategisch beleid op systematische wijze en stuurt bij waar nodig.
 • De opleiding monitort haar dagelijks beleid op systematische wijze en stuurt bij waar nodig.
Evaluatiefiches:

Kunsten

Voor de evaluatie van de opleidingen van de beide Schools of Arts koos AP ervoor om samen te werken met internationale experten, o.a. via de Visiterende en Beoordelende instantie MusiQuE (Music Quality Enhancement). Dit maakt een internationale benchmarking van de kunstopleidingen mogelijk.

Opleiding in cijfers

Via opleiding in cijfers vind je informatie over het profiel van jouw opleiding. Deze Vlaamse indicatoren geven niet de kwaliteit van de opleiding weer maar zijn de gegevens die algemeen beschikbaar zijn voor alle Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze refereren naar één academiejaar. Voor een aantal opleidingen is dit een uitzonderlijk jaar, met bijvoorbeeld opvallend meer of net minder inschrijvingen. Ook het studierendement, de verhouding van verworven studiepunten ten opzichte van ingeschreven studiepunten, is niet alleszeggend en dus geen maatstaf zijn voor de kwaliteit van de opleiding. Het gemiddeld studierendement wordt immers gemeten op basis van gegevens van alle studenten, dus ook bijvoorbeeld van studenten die niet deelnemen aan de examens van vakken waarvoor ze zijn ingeschreven. Het studierendement is bijvoorbeeld ook nauw verweven met het profiel en vooropleiding van de student

Bij AP hogeschool vinden we het belangrijk dat voor iedere student, generatie- of niet-generatiestudent, voltijds of deeltijds student, een haalbaar opleidingstraject op maat wordt uitgestippeld in samenspraak met de student.  

Wil je meer weten over je slaagkansen, bijvoorbeeld voor studenten met een gelijkaardige vooropleiding, kom dan zeker langs bij AP. We helpen je graag bij het maken van een goede studiekeuze.