Toelatingsvoorwaarden voor graduaten | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor graduaten

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een graduaatsopleiding aan AP?

  Algemene toelatingsvoorwaarden

  Om in te schrijven voor een (educatieve) graduaatsopleiding, moet je voldaan hebben aan de leerplicht en in het bezit zijn van:

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is, of
  • een diploma secundair onderwijs, of
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden, of
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden, of
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs, of
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs, of
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
  • een diploma van bachelor of master, of
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de voorgaande studiebewijzen wordt erkend.
  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

  • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
  • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de hierboven vermelde studiebewijzen of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

  Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

  Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans moet je geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen en vijf jaar nuttige ervaring als professionele danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen.

  Buitenlandse studiebewijzen

  Heb je een diploma uit Nederland?

  Je kan een (educatieve) graduaatsopleiding in het Vlaamse hoger onderwijs starten als je beschikt over één van de volgende Nederlandse studiebewijzen:

  • een diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) (Indien je een HAVO-diploma hebt en in België gedomicilieerd bent, moet je voldaan hebben aan de Belgische leerplicht), of

  • een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), of

  • een diploma Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4, of
  • een getuigschrift van 'met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen', of
  • een einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan.

  Als je niet over een van deze studiebewijzen beschikt, krijg je geen automatische toegang. Check bij het departementale secretariaat of je met je studiebewijs in aanmerking komt voor een inschrijving. Je vindt de contactgegevens op de pagina van je opleiding.

  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

  • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
  • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

  Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

  Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans moet je geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen en vijf jaar nuttige ervaring als professionele danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen.

  Heb je een ander buitenlands diploma?

  Als je in het buitenland een ander diploma of getuigschrift hebt behaald, onderzoeken we of jouw diploma of getuigschrift toegang geeft tot een (educatieve) graduaatsopleiding. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig: 

  • een ingevuld formulier Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma;

  • een kopie van je diploma of getuigschrift die, indien het buiten de EU werd behaald, gelegaliseerd is;
  • een beëdigde Nederlandse vertaling van je diploma of getuigschrift als het is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits;
  • een verklaring van de ambassade of het consulaat dat het diploma of het getuigschrift toegang geeft tot het hoger onderwijs in het land waar het behaald werd.

  Bezorg deze documenten ten laatste op 1 september aan het secretariaat van je departement. Nadat wij je aanvraag hebben onderzocht, laten we je weten of je mag inschrijven.

  Taalvoorwaarden

  Om te kunnen inschrijven voor een (educatieve) graduaatsopleiding bij AP, moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands. Dat laatste heb je als je:

  • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
  • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
  • geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of een ander bewijs hebt van een centrum voor volwassenenonderwijs of een erkend taalcentrum. Het vereiste taalniveau is niveau B2 (CEFR).

  Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden?

  Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een (educatieve) graduaatsopleiding, kan je mogelijks wel toegelaten worden op basis van een toelatingsproef.

  De toelatingsproef

  Deze schriftelijke toelatingsproef toetst of je over de kennis en vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de opleiding te kunnen starten. De toelatingsproef bestaat uit vier onderdelen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en getallenreeksen. De toelatingsproef duurt ongeveer 2 uur.

  Meer informatie over de inhoud van de toelatingsproef vind je in deze informatiebundel.

  Voorwaarden voor deelname

  Om te kunnen deelnemen aan de toelatingsproef moet je:

  • voldaan hebben aan de leerplicht;
  • tijdens de afgelopen 11 maanden niet hebben deelgenomen aan de toelatingsproef;
  • tijdig hebben ingeschreven voor de toelatingsproef. 

  Data en locaties

  De toelatingsproef voor academiejaar 2020-2021 wordt vanaf mei 2020 op verschillende momenten georganiseerd. Hou deze pagina in het oog voor concrete informatie over de data, locaties en inschrijvingsprocedure.

   

  Resultaat van de toelatingsproef

  Ten laatste 7 werkdagen na het afleggen van de toelatingsproef, wordt schriftelijk meegedeeld of je geslaagd bent voor de toelatingsproef.

  Als je slaagt voor deze toelatingsproef en daarnaast ook voldoet aan de taalvoorwaarden en eventuele andere bijkomende voorwaarden, kan je worden toegelaten tot de graduaatsopleiding. De toelating op basis van de toelatingsproef blijft vijf jaar geldig.

  Slaag je niet, dan moet je minstens 11 maanden wachten om nog een keer te mogen deelnemen.

  Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

  Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

  • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
  • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen  (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

  Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.