Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor graduaten

Aan welke toelatings- en taalvoorwaarden moet je voldoen om in te schrijven voor een graduaatsopleiding aan AP?

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om in te schrijven voor een (educatieve) graduaatsopleiding, moet je voldaan hebben aan de leerplicht en in het bezit zijn van:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is, of
 • een diploma secundair onderwijs, of
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden, of
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden, of
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs, of
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, of
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs, of
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, of
 • een diploma van bachelor of master, of
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de voorgaande studiebewijzen wordt erkend.
Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

 • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
 • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de hierboven vermelde studiebewijzen of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans moet je:

 • geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen georganiseerd door AP Hogeschool, en 
 • voldoende nuttige ervaring als professionele danser kunnen aantonen, met name
  • vijf jaar professionele ervaring als danser, of
  • drie jaar professionele ervaring als danser indien je een diploma behaalde van het kunstsecundair onderwijs studierichting Dans of Ballet of een diploma dat hiermee gelijkwaardig is.

De procedure voor deelname aan het artistiek toelatingsexamen en het aantonen van de nodige nuttige ervaring vind je op www.ap-arts.be.

Twijfel je of je diploma toelating geeft? Stuur dan een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be, en we laten je zo snel mogelijk iets weten.

Buitenlandse studiebewijzen

Je kan een graduaatsopleiding starten als je beschikt over één van de volgende studiebewijzen: 

Duitsland

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur

Frankrijk

Baccalauréat met een minimum score van 10/20

Luxemburg

 • Diplôme de Fin d’Etudes secondaires
 • Diplôme de fin d’Etudes secondaires techniques

Nederland

 • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO). (Indien je met een Nederlands HAVO-diploma in België gedomicilieerd bent, moet je voldaan hebben aan de Belgische leerplicht)
 • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met kwalificatieniveau 4
 • Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
 • Einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan

Spanje

Titulo de Bachiller

USA

High school diploma met een record of transcript dat ten minste 4 AP’s vermeldt (advanced placements)

Verenigd Koninkrijk

General Certificate of Education met vermelding van 3  A-levels met score A*, A, B of C

Europese school in België of buitenland

Europees Baccalaureaat diploma

International Baccalaureate School

Diplôme du baccalauréat international, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève

SHAPE-school

Diploma, uitgereikt door SHAPE-school (NATO)

Geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling uit het ENIC-NARIC netwerk

 • Bachelordiploma
 • Masterdiploma

Lisbon Recognition Convention (LRC)

een diploma met attest dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde

Twijfel je of je diploma, dat binnen de EU behaald is, toelating geeft? Stuur een e-mail met een kopie van je diploma naar toelating@ap.be

Indien je buiten de EU een diploma behaald hebt, dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen, kan je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie. Bij deze aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

 • een ingevuld formulier 'Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma' 
 • een gelegaliseerde kopie van je diploma;
 • als je diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe;
 • een verklaring van de ambassade of het consulaat waarin staat dat je met dit diploma  toegang krijgt tot een bacheloropleiding in het land waar je het diploma behaalde. Dit is niet nodig als dit reeds op het diploma zelf is vermeld. 

Bezorg alle documenten ten laatste op 1 September aan het Student Center via toelating@ap.be, of ten laatste op 1 december voor een inschrijving voor uitsluitend opleidingsonderdelen van het tweede semester.

Voor een aanvraag tot toelating tot de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans, bezorg je deze documenten ten laatste op 15 oktober aan het secretariaat van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 

Nadat de toelatingscommissie je aanvraag heeft onderzocht, laat zij je weten of je mag inschrijven.

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:
•    5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
•    3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.
Hoe je dit moet bewijzen, lees je de opleidingspagina.

Specifieke algemene toelatingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar dans

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans moet je:

 • geslaagd zijn voor het artistieke toelatingsexamen georganiseerd door AP Hogeschool, en 
 • voldoende nuttige ervaring als professionele danser kunnen aantonen, met name
  • vijf jaar professionele ervaring als danser, of
  • drie jaar professionele ervaring als danser indien je een diploma behaalde van het kunstsecundair onderwijs studierichting Dans of Ballet of een diploma dat hiermee gelijkwaardig is.

De procedure voor deelname aan het artistiek toelatingsexamen en het aantonen van de nodige nuttige ervaring vind je op www.ap-arts.be.

Taalvoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een (educatieve) graduaatsopleiding bij AP, moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en voldoende kennis hebben van het Nederlands. Dat laatste heb je als je:

 • ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale omvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • geslaagd bent voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II  of een ander bewijs hebt van een centrum voor volwassenenonderwijs of een erkend taalcentrum (zoals Atlas of CNaVT). Het vereiste taalniveau is niveau B2 (CEFR). Online taaltesten, zoals ELAO worden niet aanvaard.

Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden?

Het toelatingsonderzoek

Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een (educatieve) graduaatsopleiding, kan je mogelijks wel toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek. 

Het toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek neemt de vorm aan van een toelatingsproef. De schriftelijke toelatingsproef toetst of je over de kennis en vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de (educatieve) graduaatsopleiding te kunnen starten. De toelatingsproef bestaat uit vier onderdelen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en numeriek redeneren (getallenreeksen). De toelatingsproef duurt ongeveer 100 minuten.

Meer informatie over de inhoud van de toelatingsproef vind je in deze informatiebundel.

Voorwaarden voor deelname

Deelnemen aan het toelatingsonderzoek kan indien je:

 • minstens 18 jaar bent op 31 december van het jaar waarin het academiejaar start. Voor het academiejaar 2022-2023 betekent dit dat je 18 jaar of ouder moet zijn op 31 december 2022 ;
 • nog niet eerder hebt deelgenomen aan het toelatingsonderzoek voor graduaatsopleidingen met het oog op inschrijven in academiejaar 2022-2023.


Deelnemen aan het toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek wordt op meerdere momenten en locaties georganiseerd. De AP Hogeschool organiseert toelatingsonderzoeken in Antwerpen, Mechelen en in Turnhout. 
De data en locaties van de volgende toelatingsonderzoeken aan de AP Hogeschool zijn:

 • Campus Lange Nieuwstraat (Antwerpen)
  • Dinsdag 7 februari (9u tot 12u) 
  • Donderdag 9 februari (8u tot 12u)
  • Woensdag 15 februari (9u tot 12u) 
    
 • Campus Dodoens (Mechelen)
  • Voorlopig geen data gepland
    
 • Campus Blairon (Turnhout)
  • Voorlopig geen data gepland
    

Je kan zelf kiezen op welk moment en waar je deelneemt. Je moet wel op voorhand inschrijven voor het toelatingsonderzoek. Dit doe je via www.toelatingsonderzoek.be. Het aantal plaatsen per moment is echter beperkt. Het kan dus voorvallen dat een moment waarvoor je wil inschrijven, al volzet is.

Als je inschreef voor deelname aan het toelatingsonderzoek op een bepaalde dag, maar uiteindelijk verhinderd bent om deel te nemen, gelieve dan vooraf te verwittigen dat je niet kan deelnemen via toelating@ap.be.

Indien je twee keer hebt ingeschreven voor deelname aan de toelatingsproef, maar telkens niet hebt deelgenomen zonder de hogeschool vooraf te verwittigen, dan zal een nieuwe, toekomstige inschrijving geweigerd worden, tenzij je kan aantonen dat je als gevolg van overmacht niet in staat was vooraf te verwittigen. 

Resultaat van het toelatingsonderzoek

Ten laatste 7 werkdagen na je deelname aan het toelatingsonderzoek, ontvang je een feedbackformulier met je resultaat.

Als je slaagt voor het toelatingsonderzoek, ontvang je een officieel bewijs voor toelating tot de graduaatsopleidingen. Dit wordt per aangetekend schrijven verstuurd. Voldoe je daarnaast ook aan de taalvoorwaarden en eventuele andere bijkomende voorwaarden, dan kan je ook effectief inschrijven in de graduaatsopleiding. 

Slaag je niet, dan kan je vanaf mei 2023 opnieuw deelnemen aan het toelatingsonderzoek met het oog op inschrijven voor een graduaatsopleiding in academiejaar 2023-2024. 

Geldigheid van het toelatingsbewijs

Het toelatingsbewijs voor de graduaatsopleidingen is geldig bij alle instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

Het toelatingsbewijs blijft onbeperkt geldig. Na vijf jaar kan er wel een actualiseringsproef worden opgelegd.

Contact

Heb je nog een vraag over het toelatingsonderzoek? Bekijk dan even deze veel gestelde vragen met de antwoorden erbij. Mogelijks vind je daar meteen het antwoord op je vraag.

Heb je nog een andere vraag? Neem dan contact op met toelating@ap.be

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs moet je ook voldoende nuttige ervaring kunnen bewijzen in het technisch of praktisch onderwijsvak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil verwerven, met name:

 • 5 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, of
 • 3 jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak, indien je één van de vermelde studiebewijzen  (tabblad Algemene toelatingsvoorwaarden) of een beroepscertificaat van de VDAB hebt in het domein van het onderwijsvak.

Hoe je dit moet bewijzen, lees je op de opleidingspagina.