Preventiemaatregelen Corona | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Preventiemaatregelen Corona

Het coronavirus (Covid-19) heeft een gigantische impact op ons dagelijks leven. Sinds vrijdag 13 maart hebben we onze campussen noodgedwongen gesloten en volop ingezet op digitaal onderwijs en werk. 

Op vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Hoewel contactluw onderwijs en werk voorlopig de norm blijven, plannen we ook een gedeeltelijke heropstart van onze onderwijs- en examenactiviteiten op de campus vanaf maandag 18 mei

Hiervoor heeft AP een reeks preventierichtlijnen opgesteld. Deze helpen om: 

 • onderwijs en werk op een kwalitatieve manier mogelijk te maken
 • maximale veiligheid te garanderen, door het aantal fysieke contacten (en dus ook mogelijke verspreiding van het coronavirus) te beperken
   

Daarnaast zijn natuurlijk ook nog steeds de algemene preventiemaatregelen van kracht:

 • Ziek? Blijf thuis. 
 • Hou binnen en buiten de campus voldoende afstand (min. 1,5 m)
 • Geen fysiek contact (handen geven, kussen, knuffelen, aanrakingen ...)
 • Was regelmatig en grondig je handen met water en zeep.
 • Nies of hoest in een papieren zakdoek en gooi deze meteen weg in een afgesloten vuilbak.
 • Geen papieren zakdoekje? Nies of hoest dan in de binnenkant van je elleboog. 


Wij rekenen op de burgerzin en het gezond verstand van iedereen om deze maatregelen op te volgen. 

Alvast bedankt! 

 

OPGELET: De informatie hieronder is niet volledig van toepassing voor onze Schools of Arts. Studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen ontvangen aangepaste informatie via e-mail, Digitap en de FAQ op AP Arts

 

TOEGANG TOT DE CAMPUS

Zijn al die extra maatregelen rond social distacing en hygiëne nu echt nodig? 

Het coronavirus (Covid-19) is extreem besmettelijk en verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes. Bij hoesten en niezen komt het virus via de lucht terecht op naburige voorwerpen en oppervlakken. Wie deze druppeltjes inademt of via de handen in mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken. Daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk. 

Hoe minder personen op de campus aanwezig zijn, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. Daarom zetten we volop in op digitale werk-, onderwijs- en examenactiviteiten vanop afstand. Maar voor sommige activiteiten is er helaas geen (volledig) digitaal alternatief mogelijk. Daarom is een beperkte heropstart onder strikte voorwaarden voorzien. 

Mag iedereen zomaar naar de campus komen? 

Nee. De campussen blijven voorlopig gesloten voor het grote publiek. 

Vanaf maandag 18 mei is beperkte toegang tot de campus mogelijk voor studenten, personeel en derden aan de hand van 3 voorwaarden:

 • (1) je aanwezigheid is strikt noodzakelijk
 • (2) je bent niet ziek
 • (3) jij (of een huisgenoot) behoort niet tot een kwetsbare groep


Concreet betekent dit: 

 • Studenten zijn toegelaten
  • voor strikt noodzakelijke onderwijs- en examenactiviteiten. Deze worden aangekondigd via de gekende kanalen: mail, Digitap, Webuntis ...
  • Voor het ophalen en binnenbrengen van studiematerialen. Na registratie en afspraak via Digitap.
 • Personeel is toegelaten na goedkeuring van leidinggevende.
 • Derden zijn toegelaten na goedkeuring van de directie of departementshoofden.
   

Wat zijn strikt noodzakelijke onderwijs- en examenactiviteiten?

Onderwijs- en examenactiviteiten die 

 • niet uitgesteld kunnen worden
 • waarvoor er geen digitaal alternatief vanop afstand mogelijk is 

Bijvoorbeeld lessen zoals labo's, practica, ateliers ... 

Bijvoorbeeld examens die niet thuis afgelegd kunnen worden:

 • wegens gebrek aan een geschikte omgeving 
 • wegens technische problemen
 • vanuit juridisch oogpunt 
   

Wat als ik ziek ben? 

Als je ziek bent of ziektesymptomen vertoont, mag je absoluut niet naar de campus komen.

 • Blijf thuis.
 • Neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Verwittig je afwezigheid via de gekende kanalen.  
 • Heb jij of je huisgenoot positief getest op coronavirus (Covid-19) met of zonder symptomen? Meld dit via telefoon (03 220 59 99) of via mail (preventie.milieu@ap.be) en blijf 14 dagen in thuisisolatie.


Wat als ik tot een kwetsbare groep behoor?

Als jijzelf of iemand met wie je samenwoont tot een risicogroep behoort, kan je beroep doen op overmacht.

 • Vraag een brief of attest van je arts. Dit is verplicht!
 • Meld dit aan je opleidingshoofd (student) of leidinggevende (personeel).
 • Er wordt in overleg naar een gepaste oplossing gezocht. 

 

Mag ik op de campus komen studeren en/of examens afleggen?

Study corners en andere zitplekken op onze campussen zijn voorlopig afgesloten voor het grote publiek.

Studenten die niet over de geschikte ruimte en/of middelen beschikken om thuis te studeren en/of examens af te leggen, kunnen eventueel wel gebruikmaken van:

 • studieplekken op campus NOO (via AP / STUVO)
 • silent study spaces op diverse locaties in Antwerpen (via STAN / Stad Antwerpen)

Omwille van de strikte veiligheidsvoorschriften zijn deze plekken helaas beperkt en aan voorwaarden verbonden. Daarom geven we voorrang aan studenten met de dringendste noden. STUVO en STAN hanteren hiervoor een aantal criteria om te bepalen wie in aanmerking komt. Wie gebruik wenst te maken van bovenstaande plekken, moet dus eerst een gemotiveerde aanvraag indienen bij STUVO of STAN waarin je kort je noodzaak schetst (thuissituatie, studiesituatie ...). 

Is er extra controle op de campus?

 • In functie van reiniging en ontsmetting wordt er een dagelijks overzicht bijgehouden van alle aanwezige personen en gebruikte lokalen op de campus.
 • Aan de ingang is er een toegangscontrole door bewakingsfirma Seris. Zorg dus dat je altijd je studenten- of personeelskaart op zak hebt.
 • Kom op tijd en hou steeds 1,5 meter afstand tijdens het wachten. 
 • Afspreken met anderen in en rond de campus is niet toegestaan. 
 • Wie zich niet aan de regels rond hygiëne en social distancing houdt, moet de campus onmiddellijk verlaten. 

CIRCULATIE OP DE CAMPUS 

Hoe kan ik op de campus voldoende afstand houden? 

De campus wordt slechts voor een beperkt aantal mensen opengesteld. Om maximale physical distancing te verzekeren, werd voor elke campus bovendien een circulatieplan uitgewerkt. Met aandacht voor: 

 • Aparte ingangen en uitgangen.
 • Zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer.
 • Steeds rechts houden. 
 • Aparte trappen voor stijgend en dalend verkeer.
 • Zo weinig mogelijk aanraking met contactoppervlakken (klinken, deuren ...).
 • Deuren blijven zoveel mogelijk open. 
   

Hoe weet ik waar ik mag / moet lopen op de campus? 

Het circulatieplan dient strikt opgevolgd te worden en wordt daarom zichtbaar gemaakt door middel van:

 • affiches
 • looplijnen, markeringen en pijlen 
   

Physical distancing hangt af van de ruimte en situatie. Bijvoorbeeld: 

 • Aan het onthaal
  • Wordt de fysieke afstand vergroot, eventueel door gebruik van extra plexischermen.
  • Wachtplekken worden aangeduid op de vloer.
 • In (klas)lokalen
  • Mag je alleen op aangeduide plekken zitten.
  • Bij veelvuldig gebruik (bv. pratica) worden vaste plekken toegewezen.
 • In de kantoren
  • Werk je bij voorkeur alleen.
  • In landschapskantoren is max. 1 persoon per 4 m² toegelaten.
  • Zit diagonaal i.p.v. recht tegenover elkaar (geen tête-à-tête). 
    

Let wel: omwille van bouwkundige beperkingen kunnen deze maatregelen niet op elke campus toegepast worden. In dat geval gebruik je je gezond verstand. 

 • Gedraag je verantwoord t.o.v. anderen. 
 • Communiceer duidelijk (en bij voorkeur non-verbaal) om fysieke afstand te bewaren. 
 • Kruis elkaar in gangen of lokalen met de rug naar elkaar. 
   

Mag ik de lift gebruiken? 

Gebruik van de lift wordt afgeraden.

 • Tenzij strikt noodzakelijk (bv. omwille van een beperking, zware lading ...). Dan geldt:
  • Slechts 1 persoon in de lift tegelijkertijd. 
  • Bedien de liftknoppen bij voorkeur met je elleboog.
  • Draag een mondmasker.
 • Traphaldeuren blijven open, indien dit geen conflict geeft met de brandveiligheidsvoorschriften.
 • Trapleuningen worden veelvuldig gepoetst en ontsmet. 
   

Mag ik de lockers gebruiken? 

Ja, maar enkel lockers die voor slechts één persoon toegankelijk zijn. 

 • Hou afstand (min. 1,5 m) tijdens het gebruik.
 • Persoonlijk materiaal dat je niet in je locker kan opbergen, mag je uitzonderlijk meenemen in het lokaal.
  • Zorg voor voldoende scheiding tussen het materiaal (bv. jassen naast elkaar i.p.v. op elkaar).
  • Hou voldoende afstand bij het wegleggen en terugnemen. 
    

Mag ik het kopieerapparaat, de printer of scanner gebruiken?

Ja, dit gebeurt zoveel mogelijk contactloos.

 • Draag handschoenen of gebruik je elleboog.
 • Gebruik geen scherpe voorwerpen (zoals pen, sleutels) om beschadigingen aan het touchscreen te vermijden. 
   

Mag ik de fietsenstalling of -parking gebruiken? 

Ja, deze blijven toegankelijk. 

 • Je moet verplicht een mondmasker dragen zodra je binnenkomt.
 • Fietsen mogen naast elkaar geplaatst worden. Maar bewaar bij het plaatsen of terugnemen de nodige afstand (min 1,5 m). 
   

Zijn de media- en bibliotheken open? 

Ja, maar enkel: 

 • Om materialen in te leveren of op te halen. 
 • Na registratie en afspraak via mail vooraf. Check de procedure op Digitap.
 • Op campus NOO, MEI, KA en KCA (Minervagebouw).
   

Worden uitgeleende materialen in quarantaine geplaatst?

Ja, ingeleverde documenten en materialen worden:

 • minstens 48 uur (in een aparte zone) gestockeerd
 • onmiddellijk gedesinfecteerd
   

Zijn de campusrestaurants open? 

Nee. Er wordt voorlopig geen catering voorzien op de campussen.

 • De cafetaria blijven gesloten om te vermijden dat er te veel mensen op één plek samenkomen.
 • Studenten mogen niet op de campussen eten. 
 • Automaten voor snacks en drank zijn tijdelijk buiten gebruik. 
   

Zijn de personeelsrefters open? 

Omdat deze kleinschaliger zijn, mag dit voorlopig wel. Mits volgende afspraken gerespecteerd worden:

 • Reinig de tafel voor en na elk gebruik.
 • Breng je eigen eten en drank mee. 
 • Breng je eigen bestek en servies mee (bv. glas, kopje, bestek, bord). Als je dit van de hogeschool gebruikt, spoel je deze eerst af voor gebruik en zet ze na gebruik bij de afwasmachine. 
 • Hou voldoende afstand.
  • Laat telkens minstens 2 zitplaatsen tussen. 
  • Ga diagonaal i.p.v. recht tegenover elkaar zitten (geen tête-à-tête).
  • Gebruik eventueel tussenschermen. 
    

Wat als ik een persoonlijk gesprek moet voeren? 

Bij verschillende activiteiten (bv. onthaal, inschrijvingen, consult ...) zijn fysieke 1-op-1 gesprekken nodig.

 • Hou voldoende afstand.
  • Draag een mondmasker.
  • Gebruik een plexischerm of face-shield.
 • Ga diagonaal i.p.v. recht tegenover elkaar zitten (geen tête-à-tête). 
   

Hoe verloopt de postverwerking? 

De kans op overdracht van het coronavirus bij postverwerking is minimaal. Hanteer volgende werkwijze:

 • Open eerst alle enveloppen / pakjes (met een briefopener, schaar ...)
 • Was je handen. 
 • Hou de enveloppen / pakjes steeds met dezelfde hand vast en haal met je andere hand de inhoud eruit.
 • Gooi alle verpakkingen bij het papierafval.
 • Was opnieuw je handen. 
 • Vanwege de reistijd is het niet nodig om de inhoud zelf te desinfecteren. 

HYGIËNE

Voorziet AP zelf beschermingsmiddelen? 

Ja, voor wie op de campus aanwezig moet zijn, voorzien we: 

 • desinfecterende handgel
 • mondmaskers 
 • handschoenen

Door de grote vraag is het aanbod helaas wel beperkt. Dus: 

 • Gebruik alleen wat je nodig hebt.
 • Neem geen materiaal mee naar huis. 
   

Moet ik mijn handen reinigen? 

 • Ontsmet je handen als je de campus binnenkomt. Aan iedere ingang staat een infostand met desinfecterende handgel.
 • Was regelmatig je handen. Liefst met stromend water en vloeibare zeep. Doe dit zeker: 
  • na hoesten, niezen of je neus snuiten
  • voor en na elk toiletbezoek 
  • voor en na het eten
  • voor en na het verwijderen van je mondmasker of handschoenen 
    

Moet ik handschoenen dragen? 

Het dragen van handschoenen geeft soms een vals veiligheidsgevoel en wordt dus niet algemeen verplicht.

Handschoenen zijn wél verplicht als: 

 • je schoonmaakactiviteiten uitvoert 
 • je overgedragen materialen, documenten ... manipuleert
 • je (labo)materialen gebruikt
 • je andermans computermuis, keyboard gebruikt (ICT-interventie). 

Vervang je handschoenen:

 • Als ze kapot zijn (bv. scheurtjes).
 • Na max. 4 uur dragen.
 • Als je aan een nieuwe taak start. 
 • Gooi ze weg bij het restafval. 
   

Moet ik een mondmasker dragen?

Het dragen van een mondmasker is een zinvolle maatregel. Het voorkomt:

 • dat jij anderen met het virus besmet als je zelf ziek zou zijn
 • dat jij zelf met het virus besmet wordt door anderen die ziek zouden zijn

Een mondmasker is wél verplicht bij alle verplaatsingen doorheen de campus (lees: als je (mogelijk) in contact komt met anderen en geen 1,5 m afstand kunt houden).

 • in de gangen
 • in de lift en op de trap 
 • in een lokaal 

Een mondmasker is niet verplicht bij stationaire activiteiten (lees: als je niet in contact komt met anderen en 1,5 meter afstand kunt bewaren).

 • je zit in een lokaal, labo, bureau
 • tijdens examens waarbij iedereen neerzit


Hoe een mondmasker opzetten?

 • Was eerst grondig je handen. 
 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan. 
 • Raak nooit de binnenkant van het masker aan. 
 • Pas eerst de bovenkant van het masker goed aan op je neus.
 • Zorg dat het masker goed aansluit aan de zijkanten.
 • Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 

Hoe een mondmasker dragen?

 • Masker op? Raak het masker (en de rest van je gezicht) niet aan. 
 • Zit je masker niet goed? Herbevestig het en raak hierbij enkel de zijkanten aan. 
 • Zet je mondmasker niet de hele tijd op en af. 
 • Vervang je mondmasker: na 8 uur, na 4 uur bij intensief gebruik (bv. veel praten) of nog sneller als het vochtig of vuil is.

Hoe een mondmasker afzetten?

 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan.
 • Was nadien grondig je handen.
 • Kort afzetten? (bv. om te drinken) Leg je mondmasker op een propere plek die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een luchtdoorlatende zak.

Hoe een mondmasker wassen en bewaren?

 • Doe gebruikte mondmaskers in een dichte, stoffen zak die je samen met het masker wast. 
 • Reinig je mondmasker na elk gebruik. 
  • Was het met wasmiddel en de rest van de was in de wasmachine op 60° C.
  • Kook het in een kookpot (die je enkel hiervoor gebruikt).
  • Handwas? Strijk het mondmasker nadien op hoge temperatuur.
 • Was je handen nadat je een vuil / gebruikt masker hebt aangeraakt.
 • Zorg dat je masker volledig droog is voor je het opnieuw gebruikt. Wissel bij voorkeur af tussen minstens 2 maskers. 
 • Stop je mondmasker niet in de diepvries of ijskast. De koude doodt het virus niet en je loopt risico om je voeding te besmetten. 
 • Bewaar gewassen of ongebruikte mondmaskers op een vaste en propere plek.

 

Mag ik nog naar het toilet? 

Ja, natuurlijk. 

 • Was je handen voor én na elk toiletbezoek. Zo vermijd je mogelijke verspreiding via contactoppervlakken zoals deurklinken.
 • Hou afstand (min 1,5 m) in het toiletblok. Het aantal toegelaten personen = het aantal wasbakken. 
 • Toilet bezet / volzet? Wacht op de gang en hou afstand.
 • Droog je handen met papieren doekjes of een handdoekrol. Vermijd losse handdoeken en luchtblazers (deze laatste worden buiten werking gesteld).
 • Na het handen wassen & drogen kan je eventueel nog een desinfecterende handgel gebruiken. 

Wat als de zeep of het papier op is? 

Nu iedereen (nog meer) z'n handen wast, kan dat al eens gebeuren. We vragen iedereen om mee een oogje in het zeil te houden. Alles op? Meld het onmiddellijk aan het onthaal van jouw campus. 
 

Mag ik op de campus douchen? 

Nee. Alle douches en kleedkamers (individuele en gemeenschappelijke) blijven omwille van hygiënische redenen gesloten.
 

Blijven de ventilatiesystemen actief?

De sturing van temperatuur en CO2 wordt niet aangepast. Er wordt wel maximaal ingezet op verluchting van lokalen. Ramen en deuren worden best zoveel mogelijk open gelaten, zodat er maximale aanvoer van buitenlucht mogelijk is. 

SCHOONMAAK

Wordt er op de campus extra gepoetst? 

Onze schoonmaakactiviteiten en -procedures zijn verhoogd.

 • Poetsploegen dragen mondmaskers en nitril wegwerphandschoenen.
 • Alle gladde oppervlakken (bv. tafels, stoelen, deurklinken ...) worden ontsmet met 70% ethanol.
 • Sanitaire voorzieningen (toiletten, wasbakken) worden meermaals per dag gereinigd en ontsmet met bleekwater (4%).
 • Alle aangeduide zitplaatsen met stoffen bekleding worden dagelijks gestofzuigd.
 • Computers die door meerdere personen gebruikt worden, krijgen huishoudfolie over het toetsenbord die bij iedere nieuwe gebruiker wordt vervangen.
 • Computermuizen worden gereinigd met alcoholdoekjes (70%).
 • Alle vloerbekleding wordt 's ochtends gereinigd en gestofzuigd. 

ONDERWIJS- EN EXAMENACTIVITEITEN

Hoe zullen de examens verlopen m.b.t. preventie?

Schriftelijke en mondelinge examens gebeuren zoveel mogelijk digitaal vanop afstand. In uitzonderlijke gevallen kunnen examens toch op de campus plaatsvinden:

 • bij gebrek aan een gepaste omgeving 
 • bij technische problemen
 • vanuit juridisch oogpunt 

Voor de examens op de campus gelden volgende richtlijnen: 

 • Hou te allen tijde voldoende afstand (min 1,5 m): tijdens het wachten, tijdens het examen, tijdens het binnen- en buitenkomen van de lokalen ...

Voor het examen

 • De examenexemplaren worden op voorhand op de aangeduide zitplaatsen verdeeld. De examinator en eventuele toezichter(s) dragen hierbij handschoenen.
 • Studenten bereiden zich op een vast aangeduide plaats voor.
 • Studenten wachten tot ze uitgenodigd worden door een AP-medewerker om het lokaal te betreden.
 • Studenten nemen plaats op de aangeduide plekken. Loop niet nodeloos rond.

Tijdens het examen

 • Er wordt geen materiaal uitgewisseld, dus studenten voorzien zelf het nodige (bv. balpen, rekenmachine, headset ...)
 • Bij mondelinge verdedigingen worden de examinator en student gescheiden door een plexischerm.
 • De examinator neemt tijdens het examen een vaste plaats in. De plek van de student wordt bij iedere wissel gereinigd met 70% ethanol of desinfecterende doekjes.
 • Studenten nemen enkel plaats op de aangeduide plekken. In computerlokalen kan je deze als volgt herkennen:
  • Het scherm is weggedraaid.
  • Het toetsenbord is verwijderd.
  • De stroomkabel is niet aangesloten.
 • Toetsenborden worden afgedekt met huishoudfolie en verwisseld bij elke nieuwe gebruiker. 
  • Bij schriftelijke examens gebeurt dit door de poetsploeg.
  • Bij mondelinge examens gebeurt dit door de student die plaatsneemt.
 • Computermuizen en schermen worden bij het betreden van het lokaal gereinigd met doekjes met 70% alcohol.
  • Bij schriftelijke examens gebeurt dit door de poetsploeg.
  • Bij mondelinge examens gebeurt dit door de student die plaatsneemt.

Na het examen 

 • Er wordt een gespreid vertrek gehanteerd.
 • Studenten deponeren bij het verlaten van het lokaal hun examen in de voorziene plastic bak
 • Studenten deponeren bij het verlaten van het lokaal de gebruikte folie (toetsenbord) in de voorziene afvalbak.
 • Schriftelijke examens worden pas na 48 uur behandeld door de examinator. 
   

Mogen activiteiten buiten de campus nog plaatsvinden?

Ja, maar alleen als: 

 • er geen conflict is met wetgeving 
 • de nodige voorzorgsmaatregelen gehandhaafd kunnen worden
   

Gebeuren er nog stagebezoeken? 

Stagebezoeken gebeuren maximaal digitaal.
 

Mag ik zelf materiaal meebrengen?

Ja, dat is zelfs verplicht. Er wordt geen materiaal uitgewisseld, dus je moet zelf je eigen materiaal meebrengen (bv. schrijfgerief, rekenmachine, headset, papieren zakdoekjes ...)
 

Mag ik de apparatuur op de campus gebruiken?

Tijdens labo's moeten studenten soms proeven of metingen uitvoeren. Hierbij is het noodzakelijk om materiaal en/of apparatuur te manipuleren. 

 • Iedereen draagt nitril wegwerphandschoenen.
 • Mondmaskers mogen vervangen worden door face-shields.
 • Apparatuur wordt extra beschermd met huishoudfolie en na elk labo grondig gereinigd (met 70% ethanol of desinfecterende doekjes).
   

Wat als ik computerproblemen heb? 

Elke campus heeft een eigen helpdesk. Check de contactgegevens op ICT-pedia.

 • In eerste instantie probeert de helpdesk jou digitaal vanop afstand verder te helpen. (bv. via telefoon, Microsoft Teams, pc overnemen ...)
 • Geen andere optie dan een fysieke interventie? Dan dragen beide partijen: 
  • handschoenen bij het gebruik van de computermuis en het toetsenbord
  • een mondmasker 

NOODSITUATIES

Wat bij brandalarm?

Dan vervallen de instructies van het circulatieplan.

 • Verlaat zo spoedig mogelijk het gebouw via de dichtsbijzijnde (nood)uitgang.
 • Draag een mondmasker.
 • Probeer tijdens het evacueren de nodige fysieke afstand te bewaren. 
   

Wat bij eerste hulp?

Bij EHBO-interventies:

 • Hou voldoende afstand (min 1,5 m).
 • Een slachtoffer benaderen kan met nitril handschoenen en een FFP2-masker.
 • Bij reanimatie is mond-op-mond ondergeschikt aan hartmassage. 

Heb je nog een andere vraag? 

 • Check eerst onze algemene corona FAQ.

 • Vind je op deze pagina ook niet wat je zoekt? Contacteer onze dienst preventie: preventie.milieu@ap.be of 03 220 59 99.

 • Wil je iets i.v.m. corona melden? Bel naar onze AP-infolijn: 03 220 59 99