Overslaan en naar de inhoud gaan

Studentenparticipatie

Om de werking van onze hogeschool op een behoorlijke manier te organiseren, moeten we voortdurend blijven nadenken over het studiegeld en de besteding ervan, internationale stages en uitwisselingen, studentenbegeleiding, de rechten en plichten van studenten, het vastleggen van examenroosters, vernieuwingen in ons onderwijs, etc. Heel wat zaken dus, en ze hebben een onmiddellijke impact op onze studenten. Daarom hebben we hun input broodnodig!

Studentenraden

Aan AP is studentenparticipatie verankerd in alle geledingen van de hogeschool, van initiatieven op opleidingsniveau, over de Stuvoraad (die het beleid van de Studentenvoorzieningen uitstippelt) tot een studentenafvaardiging in het inrichtingsorgaan, het hoogste orgaan binnen onze hogeschool. Formele studentenraden zijn er op twee niveaus: op het niveau van de departementen/Schools of Arts en op hogeschoolbreed niveau.

De departementale studentenraden en die van de School of Arts zijn samengesteld uit alle verkozen studentenvertegenwoordigers van dat departement/die School of Arts en luisteren naar de afkortingen DSR (departementale studentenraad) en SAS (School of Arts studentenraad). De hogeschoolbrede studentenraad is dan weer beter gekend onder de afkorting ASAP (Algemene Studentenraad AP) en is samengesteld uit twee studentenvertegenwoordigers van elke DSR of SAS.

Om het contact tussen alle studentenvertegenwoordigers te bevorderen, organiseren we een viertal keer per jaar een zogenaamd 'overkoepelend studentenoverleg' rond een bepaald thema (bv. diversiteit, studentenparticipatie, bibliotheekwerking, etc.).

Studentenraadverkiezingen

Bij AP telt jouw mening. Daarom gaan we elk academiejaar op zoek naar kandidaat-studentenvertegenwoordigers.

Niet meteen sexy? Toch wel! Als studentenvertegenwoordiger ben je de spilfiguur en druk jij je stempel op het studentenbeleid van AP Hogeschool. We betrekken je immers bij alle beslissingen die je medestudenten aanbelangen. Je onderzoekt de noden van je medestudenten en vergadert samen met een toffe groep medestudentenvertegenwoordigers.

We laten je daarbij niet aan je lot over. Je kan deelnemen aan allerlei workshops en de studentencoach staat klaar om al je vragen te beantwoorden. Bovendien levert jouw engagement je extra competenties, een attest van studentenvertegenwoordiging en een extra troef op je cv op!

Studentenvertegenwoordiger zijn is bovendien niet enkel functioneel: inspraak van studenten in de organisatie en het bestuur van de hogeschool is zelfs bij wet geregeld! Zo kunnen onze studentenvertegenwoordigers beroep doen op een apart statuut, dat hen - in de mate van het mogelijke - toelaat om onder andere onderwijsactiviteiten uit te stellen of zich te verontschuldigen, wanneer ze omwille van hun mandaat als studentenvertegenwoordiger andere verplichtingen hebben.

Meer info

Om deel te nemen aan de verkiezingen moet je als student zijn ingeschreven bij AP. Alles wat je moet weten over de verkiezingen of hoe je je kandidaat kan stellen voor de studentenraad, vind je op het intranet voor studenten onder de menuknop 'Inspraak'. Daar vind je ook de vergaderverslagen van alle departementale en Schools of Arts studentenraden, de verslagen en adviezen van de Algemene Studentenraad (ASAP) en een module om zelf feedback of ideeën achter te laten.

Heb je nog vragen over een van de studentenraden of over studentenparticipatie in het algemeen? Neem dan contact op met de adviseur studentenparticipatie via anika.hendrickx@ap.be of via het telefoonnummer +32 (0)3 220 58 41.