Examen Energiedeskundige type A | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Examen Energiedeskundige type A

Examenreglement

Het examen tot energiedeskundige type A valt onder de bepalingen van het onderwijs- en examenreglement (OER) van het departement Wetenschap en Techniek van de AP Hogeschool. U vindt dit reglement hier: https://www.ap.be/reglementen.

Bepalingen die bovenop de bepalingen in het OER gelden, of die afwijken van het OER worden hieronder vermeld.

Doelgroep

Het examen wordt ingericht voor kandidaat-energiedeskundigen type A. Dit wil zeggen dat de kandidaat-energiedeskundigen type A ofwel minder dan 12 maanden geleden een opleiding energiedeskundige type A hebben gevolgd, ofwel geschrapt werden door het VEA en hun erkenning middels een nieuw examen willen vernieuwen.

Organisatie van het examen

Het examen vindt twee maal per jaar plaats, éénmaal in de periode januari-februari en éénmaal in de periode augustus-september.
Eerstvolgende examendatum is 25 januari 2019, om 11u30.

Het examen gaat door in de gebouwen van de AP Hogeschool, departement Wetenschap en Techniek, tenzij anders bepaald.

AP Hogeschool-departement Wetenschap en Techniek
Campus Spoor Noord - Ellermanstraat
Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen

Faciliteiten en materialen

Door AP Hogeschool ter beschikking gesteld
AP Hogeschool voorziet volgende faciliteiten en materialen:

 • een examenlokaal,
 • een pc (voor afleggen theoretisch gedeelte),
 • een WiFi-netwerk met internettoegang, nodige logins en paswoorden,
 • een niet-beschreven versie van de meeste recente versie van het Inspectieprotocol,
 • monitoringsoftware.

Door de kandidaat-energiedeskundige voorzien
Volgende zaken dienen door de kandidaat-energiedeskundige te worden meegebracht:

 • een laptop waarmee hij toegang heeft tot de leeromgeving van de energieprestatiedatabank (die hij/zij gebruikt voor het afleggen van het praktisch gedeelte),
 • een rekenmachine

Eigen notities, toelichten, documenten, e.d. zijn niet toegestaan. Gebruik van andere hulpmiddelen (gsm,...) is uitdrukkelijk verboden en leidt tot de onmiddellijke diskwalificatie van de deelnemer.

Verloop van het examen

Examenvorm en examenduur
Het examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktische case. Hierin wordt de kennis van de kandidaat-energiedeskundige getoetst inzake:

 • bouwfysica en technische installaties;
 • het wetgevend kader (oa Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit);
 • het inspectieprotocol;
 • de werking van de certificatiesoftware;
 • de werking van de energieprestatiedatabank.

Theorie

Het theoretische deel wordt digitaal afgenomen, en dit binnen de toetsomgeving van de AP Hogeschool . Daartoe wordt er ingelogd op een computer van de hogeschool (waarop alle internetverkeer uitgesloten wordt).

Het theoretische examen bestaat uit 30 multiple-choice vragen, die worden opgelost binnen de 60 minuten. Daartoe mag een kandidaat-energiedeskundige het inspectieprotocol, voorzien door de AP Hogeschool gebruiken. Het doel van het theoretische luik is immers niet om na te gaan of een student het inspectieprotocol van buiten kent, wel om te verifiëren of een student efficiënt en dus voldoende snel de juiste regels/bepalingen kan terugvinden en toepassen.

Praktijk

Voor de praktische case krijgen de kandidaat-energiedeskundigen een bundel aan informatie (plannen, bewijsstukken en een begeleidende tekst), aan de hand van dewelke hij een EPC opstelt in de leeromgeving van de energieprestatiedatabank. Hij krijgt op papier een aantal vragen, die schriftelijk worden beantwoord. Deze vragen kunnen gaan over invoergegevens en door de software gegenereerde waarden. Voor deze praktische proef krijgen kandidaat-energiedeskundigen maximaal 3 uur de tijd.

De student maakt dit EPC op met behulp van een eigen PC. De student krijgt toegang tot het internet, en wordt toegestaan deze toegang te gebruiken om relevante informatie op te zoeken (bv. productinformatie e.d.). Het gebruik van het internet als communicatiemiddel (e-mail, fora, chat, e.d.) is expliciet verboden. Om de hogeschool de mogelijkheid te geven dit te kunnen controleren, wordt er bij aanvang van het examen een monitoringstool op de gebruikte PC opgestart. Deze software neemt elke 30 seconden een screenshot van de gebruikte computer. De kandidaat-energiedeskundige verklaart zich bij inschrijving akkoord om op deze computer door de AP Hogeschool voorziene monitoringsoftware te runnen.

Deelname aan het examen

Voorwaarden tot deelname

De kandidaat-energiedeskundige dient een opleiding energiedeskundige type A te hebben gevolgd, waarvan de einddatum maximaal 12 maanden geleden is. Let wel! De registratie als energiedeskundige type A in de energieprestatiedatabank dient te gebeuren binnen de 12 maanden na het afronden van de opleiding tot energiedeskundige type A. Hou hiermee rekening bij het plannen van uw examen!

Een kandidaat-energiedeskundige dient toegang te hebben tot de leeromgeving van de energieprestatiedatabank. Hij beschikt over een laptop waarop deze toegang verzekerd is (via e-ID, token,…). Door zich in te schrijven voor het examen verklaart de kandidaat-energiedeskundige zich akkoord met het runnen van monitoringsoftware of deze PC gedurende het examen.

Inschrijving

Inschrijven kan de kandidaat-energiedeskundige door te mailen naar Thomas.Baetens@ap.be. In deze mail worden volgende gegevens vermeld:

 • naam,
 • adres,
 • telefoonnummer,
 • emailadres,
 •  rijksregisternummer,
 • opleidingsinstelling waar de opleiding tot energiedeskundige type A werd gevolgd,
 • de datum van zijn getuigschrift,
 • de datum waarop de kandidaat-energiedeskundige het examen wenst af te leggen

De kandidaat-energiedeskundige ontvangt een mail met de vereisten voor inschrijving.  Als hij aan deze vereisten voldoet wordt hij uitgenodigd om zich te komen inschrijven op de hogeschool (onder creditcontract). Dit gebeurt met  bankcontact. Na betaling is de inschrijving definitief.

Inschrijven voor het examen van januari kan tot 15 december.
Inschrijven voor het examen in augustus/september kan tot 30/6.

Retributie

Om aan het examen deel te nemen dient er een retributie van 303.5 euro betaald te worden. De betaling gebeurt bij inschrijving op de hogeschool.
De retributie dient bij elke deelname aan het examen betaald te worden en kan onder geen enkele omstandigheid terugbetaald worden bij niet deelname aan het examen

Controle

De deelnemer dient volgende bewijsstukken voor te leggen voor de inschrijving:

 • diploma secundair onderwijs
 • bewijs van identiteit (identiteitskaart)
 • bewijs van volgen opleiding tot energiedeskundige type A (getuigschrift)
Beoordeling van het examen

Om te slagen op het centraal examen dient de deelnemer minstens 60 percent te halen op het gehele examen en minstens 50 percent voor elk onderdeel van het examen dat uit een theoretisch en een praktisch luik bestaat. Het theoretisch luik staat op 40 percent van de punten en het praktisch luik staat op 60 percent van de punten.

De score voor het theoretische gedeelte (multiple choice, telkens met 4 antwoordmogelijkheden) zal volgens de giscorrectie gebeuren, hetgeen impliceert dat een juist antwoord 1 punt oplevert,  er voor foute antwoorden 0,33 punten afgetrokken worden en aan niet beantwoorde vragen een 0 wordt toebedeeld.

De score van het praktische luik bestaat uit twee deelscores:

 • 40 percent van de score wordt toegekend aan vragen die (volledig) juist of fout zijn (bv: thermische massa, bouwjaar, keuze hoofdtype, keuze van de juiste verwarmingsinstallatie, de keuze een bewijsstuk te weerhouden of niet,…)
 • 60 percent van de punten wordt toegekend op basis van de afwijking ten opzichte van de reeks kengetallen die de deelnemer heeft ingediend (bv.:  beschermd volume, gemiddelde U-waarde gebouwschil, gemiddeld installatierendement, oppervlaktes schildelen, U-waarden schildelen,…). Hierbij worden volgende verhoudingen aangehouden:
  • een afwijking < 2,5% levert 100% van de punten op
  • een afwijking tussen 2,5% en 10% levert 75% van de punten op
  • een afwijking tussen de 10% en 20% levert  50% van de punten op
  • een afwijking > 20% levert geen punten op
Mededeling examenresultaten

De deelnemer wordt uiterlijk 7 kalenderdagen na het afnemen van het examen per e-mail in kennis gesteld van het behaalde resultaat. Indien de student geslaagd is, ontvangt die daarbij het behaalde getuigschrift.

Klachten en geschillen

Indien een deelnemer klacht wil indienen kan dit bij de ombuds van het departement Wetenschap en Techniek. (zie hoofdstuk 23 in het OER).