Overslaan en naar de inhoud gaan

Social Practice LaB/P - Workshops/lezingen

Overzicht workshops en lezingen 

Sessies van 3 uur (met pauze van 15 min)

Uur Onderwerp Spreker PowerPoint presentatie
15.00 - 18.15 Introductie in Beeldentheater  Mia Grijp - Project KUZO - vzw Sering, Antwerpen PP
15.00 - 18.15 Mission Z  Sven De Loght - Elegast Den Dam, Antwerpen PP
15.00 - 18.15 Omgaan met conflicten  Nathalie Depauw - Atlas, integratie en inburgering Antwerpen PP
15.00 - 18.15  Surfen op emoties  Corine Faché - ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Antwerpen PP

 

Sessies van 1,5 uur (met pauze van 15 min tussen 2 sessies)

Uur Onderwerp Spreker PowerPoint presentatie
15.00 - 16.30  Rumble groep  Ilse Danckeers en Ilse Verspagen - DVC Sint-Jozef, Antwerpen PP
15.00 - 16.30 Reflectieve leerlijn  Els Van den Bergh en Karen Desloovere, lectoren Orthopedagogie AP Hogeschool PP
15.00 - 16.30 Driegesprekkenmodel (agressie bespreken)  Liesbeth Van den Broeck - Begeleidingscentrum Dennenhof, Schoten PP
15.00 - 16.30 EFT  Carl Adams, lector Orthopedagogie AP Hogeschool PP
15.00 - 16.30 Stresscope Kundan Khatri Chhetri - Atlas, integratie en inburgering Antwerpen PP

 

16.45 - 18.15 Intervisie en supervisie   Ilse Hardy en Sofie Callens - DVC Sint Jozef, Antwerpen PP
16.45 - 18.15 Eindwerk SW + Lezing over trauma Sociaal Werk Alumnus Julie Versteeg en Erik De Soir PP
16.45 - 18.15 Methodiek omgaan met emoties  Johan Stammeleer - Weerwerk, Gent /
16.45 - 18.15 Model van Dösen - emotionele ontwikkeling in kaart brengen Nele Reyniers - Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw, Brasschaaat /
16.45 - 18.15 Sense of Self in de praktijk Maïté Mallentjer, lector Orthopedagogie AP Hogeschool /


Avondprogramma

19.15 - 21.15 Ethiek in hulpverlening Agnes Verbruggen PP


 


Toelichting workshops en lezingen 

Introductie in het beeldentheater (15u - 18u15)
Beeldentheater is een participatieve kunstmethodiek die mensen helpt om beter inzicht te krijgen in hun leefwereld, hen de kans geeft om te praten over onderwerpen waar ze mee worstelen en hen al spelend leert dat ze de macht hebben om een aantal situaties te veranderen. Het is een handvat voor hulpvragers maar ook hulpgevers om, weg van het traditionele ‘spreekmodel’, de eigen levenssituatie aan vreemden bespreekbaar te stellen en leiding te nemen over de dialoog. De workshop wordt gegeven door Mia Grijp en mensen uit de doelgroep die via de methodiek hun leven terug op rails kregen
 

Mission Z (15u - 18u15)
Borderline Boardgame: Mission Z -  Mission Z is een interactief simulatiespel over conflicthantering waarbij je in een wereld terecht komt waar grondstoffen schaars zijn. Zelfs al is het een spel, het enthousiasme, de woede en frustratie tussen de deelnemers is vaak echt. De emoties die deelnemers doormaken zijn sleutels tot het leerproces.
 

Omgaan met conflicten (15u - 18u15)
Als een hulpverleningsrelatie plaatsvindt binnen een context van superdiversiteit, worden verschillen in waarden en identiteit duidelijk zichtbaar. Omdat er verschillen zijn, ontstaan er conflicten. Macht en machteloosheid spelen onvermijdelijk een rol in de relatie en verlammen de hulpverlener tot handelingsverlegenheid. Deze workshop laat zien hoe je enkele softskills kan inzetten om een vastgelopen relatie weer vlot te krijgen zoals: erkennen van verschil, erkennen van conflict, in dialoog treden, zelfzorg, grenzen stellen. Kortom hoe je macht kan omzetten naar kracht.

Surfen op emoties (15u - 18u15)
Meer en meer wordt het belang van emotieregulatie binnen de gezondheidszorg gezien. Verschillende problematieken ( gaande van depressie, ptss, gedragsproblemen , eetstoornissen ,.. ) kunnen we aanpakken door eerst en vooral te werken aan het reguleren van emoties. De dialectische gedragstherapie (waar Surfen op emoties een vertaling van is) geeft ons een tool om te gebruiken voor deze problemen. Daarbij hoeft er geen persoonlijkheidsstoornis aanwezig te zijn. Wij hopen met deze lezing/ workshop duidelijk te maken dat het eerder een andere  visie, communicatie en aanpak is dan een totaal andere inhoudelijke therapie.
 

Rumble groep (15u - 16u30)
We laten jullie proeven van twee leer- en ondersteuningsvormen die we momenteel in DVC Sint-Jozef uitproberen: 1.) supervisie om casussen te bespreken op de teamvergadering met de agoog, begeleid door een intervisor die intervisiemethodieken aanreikt en 2.) een vaste groep vakmensen (begeleiders, therapeuten, teamcoaches, verantwoordelijken …) die rumblen over wat hen bezig houdt in hun job, geflankeerd door adviseurs die op de aangebrachte thema’s in- en uitzoomen en theorie aanbrengen in kleine hapbare brokjes.
 

Reflectieve leerlijn (15u - 16u30)
We zijn allemaal “reflectieve professionals” en we zijn allemaal ook gewoon mensen die denken, voelen, willen, en in het werkveld  van alles zullen doen. In de opleiding orthopedagogie ontwikkelden we een reflectieve leerlijn. In opleidingsonderdelen zoals onder andere leerprocesbegeleiding en stagesupervisie, creëren we een lerende context waarin studenten de basiskennis en –vaardigheden rond reflecteren kunnen ontwikkelen. In deze workshop kan je komen proeven, voelen, zien en ervaren hoe we opleiden tot reflectieve professionals.
 

Driegesprekkenmodel (15u - 16u30)
Impact van agressie bespreken is zeer belangrijk en gebeurt soms te weinig op de werkvloer. In Begeleidingscentrum Dennenhof proberen we mensen aan te moedigen om dit meer te doen. Enerzijds gaat dit om de impact van kleinere incidenten die op de teamvergadering wordt besproken. Anderzijds zijn we aan de slag gegaan met het driegesprekkenmodel om de impact van zware agressie-incidenten te bespreken. In deze workshop wordt een inkijk gegeven in de methodieken die we gebruiken en worden de deelnemers aangemoedigd om er zelf mee aan de slag te gaan.  

EFT (15u - 16u30)
Als begeleider worden we vaak geconfronteerd met emoties van onze cliënten/patiënten. Vanuit de emotietheorie van Leslie Greenberg zoeken we naar handvaten om de begeleider te ondersteunen. Wat is de visie op emoties (betekenis, functie,..)? Welke aspecten zijn belangrijk in de emotie om ermee aan de slag te kunnen? We oefenen in een veilige context met eigen ervaringen.
 

Stressscope (15u - 16u30)
Empirische onderzoeken tonen aan dat migranten meer kwetsbaar zijn en meer stress hebben dan autochtonen omwille van migratie-gerelateerde stress. De kwetsbare positie en stress van de nieuw- en oudkomers migranten belemmeren hun inburgering en integratieproces. Het zorgt voor weinig doorstroom (bijvoorbeeld naar een loopbaan) waardoor het moeilijk wordt voor hen om te kunnen bijdragen aan de maatschappij en zich volledig te ontplooien.
 

Intervisie en supervisie (16u45 - 18u15)
Sinds enkele jaren hebben we in DVC Sint-Jozef een intervisiestructuur opgezet met een intervisorenteam dat bezig is met inbedding in de werking, detecteren behoefte, opzetten nieuwe groepen, begeleiden groepen, opvolgen intervisiemethodieken … Wat is intervisie? Waarom doen we het? Hoe doen we het? En waarom zo? Wat zijn voorwaarden, wat werkt en wat niet? Wij delen graag onze ervaringen.


Eindwerk Sociaal Werk + Lezing 'trauma' (16u45 - 18u15)
Ingrijpende gebeurtenissen en verhalen ‘horen erbij als je voor de sociale sector kiest’ en ‘je moet er maar tegen kunnen’. Hulpverleners krijgen dit vaak te horen. Maar is dit wel zo? Wat kunnen ingrijpende gebeurtenissen teweegbrengen bij ons als hulpverlener? Welke invloed heeft ons empathisch vermogen op onszelf en onze hulpverlening? En welke belangrijke rol kan peer support of collegiale ondersteuning hierin betekenen? 
Sedert bijna 20 jaar woedt er in wetenschappelijke kringen een discussie over de doeltreffendheid van acute en uitgestelde opvang aan slachtoffers van potentieel traumatiserende gebeurtenissen. Op het terrein worden vaak nog psychosociale steuninterventies uitgevoerd waarvan de effectiviteit niet bewezen is. In dit betoog wordt extra duiding gegeven bij het wetenschappelijk debat en wordt ingegaan op de ervaringen die de spreker opdeed in meer dan 25 jaar acute en uitgestelde opvang in de nasleep van rampen en calamiteiten.


Methodiek omgaan met emoties (16u45 - 18u15)
Emoties, de taal van het lichaam, die je aanzet om in actie te komen, in beweging. Er is een disbalans, je wil terug evenwicht. Voor een Oosterling is dit niet zo’n vreemde situatie. Zij komen letterlijk in beweging. Eeuwenoude teksten, concrete instructies helpen hen hierbij. Het Westen sluit meer en meer aan, neemt inzichten en technieken over. Het is de eenvoud zelve, iedereen kan het….als je voldoende alert bent, vind je een weg. Begeleiding kan, maar jij doet het. Wanneer we de inzichten van neuroplasticiteit nader bekijken, dan zien we zelf hoe Oost en West elkaar vinden! Een lezing waarbij aandacht wordt gegeven aan een oude, traditionele methode; waar recente inzichten deze methoden verder vorm geven!

Model van Dösen - emotionele ontwikkeling in kaart brengen (16u45 - 18u15)
Laten we samen nadenken wat een kind kan bedoelen met het uiten van zijn of haar emotie. Hoe kunnen we het kind proberen te begrijpen en misschien nog belangrijker: welke ondersteuning kunnen we bieden? Via het model van Dösen gaan we vooral achter het gedrag kijken. Wat wil de persoon ons vertellen? Welke behoefte zit er  onder? Welke ondersteuning is aangewezen voor deze persoon? Een kind dat roept en tiert wil misschien  zeggen: “Blijf nog even bij mij”, ik vind het wel spannend om naar een nieuwe school te gaan”. 


Sense of Self (16u45 - 18u15)
In de gesprekken met ouderen in het ‘Sense of home’ project botsten we op een steeds terugkerend thema: de oudere die de autonomie en identiteit (‘sense of self’) wil bewaren in het woonzorgcentrum. Uiteindelijk werden vijf verschillende stemmen zichtbaar (verzetten, verwerken, verbinden, verdragen en verschillen) die voor de strategieën staan waarmee ouderen hun ‘sense of self’ trachten te beschermen tegen de afhankelijkheid in het woonzorgcentrum en/of van het ouder worden in het algemeen. Dit erkennen is waardevol voor een meer vraaggestuurde zorgpraktijk. Wij geloven dat dit orthoagogisch model om sense of home te ondersteunen ook in andere residentiële settings de moeite waard is. Het gaat immers steeds om sensitief zijn naar de ondersteuningsnoden van de cliënt en daar responsief op reageren.


Ethiek in de hulpverlening (19u15 - 21u15)
Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe, juriste en erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Ze is actief als supervisor en lector sociologie en beroepsethiek aan de HoGent, gastlector aan de universiteit van Antwerpen en de universiteit van Gent. Daarnaast geeft ze vorming, ondersteuning en supervisie aan teams en hun leidinggevenden in het sociaal werkveld. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het maatschappelijke en normatieve aspect van zorgende beroepen. In haar  boeken “Sociaal >weer<werk” en “Ethische knopen doorhakken” profileert zij zich als een bijzonder geëngageerde inspiratiebron voor een levende en inspirerende beroepsethiek die sterker maakt als professional. Zij noemt dit ‘De Ziel van de Stiel’, wat ook de titel is van haar eerste boek. Sterke professionals beschikken over gedegen stielkennis en zijn vaardig in hun ambacht. Zij doen hun werk vanuit de diepe verbinding met de waarden van hun beroep. Dat is de ziel van de stiel. Gebaseerd op J. Habermas, R. Sennett, P. Bourdieu en H. Kunneman inspireert deze lezing tot meesterschap in het vak.