Skip to main content

Bijzondere statuten

We streven naar gelijke kansen voor iedere student. Topsporters, personen met een functiebeperking/leerstoornis, studenten met een ernstig medisch of psychisch probleem, studenten die studie met werk of gezin combineren, student-ondernemers, studenten die aan (semi-) professionele kunstbeoefening doen en andere studenten met specifieke noden kunnen individuele aanpassingen aanvragen.

Wat zijn individuele aanpassingen?

Aanpassingen op maat

Individuele aanpassingen zijn ondersteuningsmaatregelen die een student kan aanvragen omwille van specifieke persoonlijke noden. Bij AP is elke student en elke situatie uniek en daarom voorzien we ook aanpassingen op maat.

Omdat de context en de mogelijkheden van elke opleiding anders zijn, bekijken we samen met de student welke hindernissen hij of zij ervaart. Enkele voorbeelden van individuele aanpassingen voor onderwijsactiviteiten en evaluaties: 

 • Onderwijsactiviteiten vroeger verlaten
 • Van groep wisselen
 • Deadlines voor taken verplaatsen
 • Meer tijd bij het afleggen van een schriftelijk examen
 • Gebruik maken van een computer bij examens
 • Studiemateriaal digitaal ontvangen

Voor wie?

Wie komt in aanmerking?

AP Hogeschool kan individuele aanpassingen toekennen aan een student die bijvoorbeeld:

 • een erkende topsport uitoefent.
 • kunst beoefent op (semi)professioneel niveau.
 • studie en gezin combineert.
 • studie en werk combineert, bijvoorbeeld als student-ondernemer
 • een functiebeperking heeft: auditief, visueel of psychiatrisch, chronische ziekte, meervoudige functiebeperking, ontwikkelingsstoornis zoals leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, …), autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie of hyperactiviteitsstoornis, AD(H)D, ticstoornis, ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD), ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren, combinatie van ontwikkelingsstoornissen, ...
 • een ernstig medisch of psychisch probleem heeft. 
 • zich in andere bijzondere sociale en individuele omstandigheden bevindt (bv: student met talige noden, transitieperiode transgender persoon, …)

Procedure

Bezorg ons je aanvraag

Zodra je definitief bent ingeschreven bij AP Hogeschool kan je individuele aanpassingen aanvragen. Maar het staat je vrij om op voorhand de studentenbegeleider van de opleiding al eens te contacteren voor meer info.

Je definitieve aanvraag moet ten laatste ingediend worden:

Als je je pas na deze uiterste data hebt ingeschreven voor de opleiding, dan moet je aanvraag ingediend zijn uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de inschrijving. In uitzonderlijke gevallen (met motivering) kan een aanvraag die laattijdig werd ingediend, nog behandeld worden.

 1. Studenten uit een opleiding van de departementen Gezondheid en Wetenschap en Mens en Maatschappij kunnen het volledige proces via een online platform in orde brengen.
 2. Ben je voor een andere opleiding ingeschreven? Doorloop dan de stappen hieronder. 
 • Stap 1: vul het aanvraagformulier in en zorg indien nodig voor een attest van een arts of andere deskundige. (Zie tabblad 'Attesten')
  Formulier voor studenten van departement Business en Recht, Industrie en Omgeving, 'Media, Design en IT', of Onderwijs en Training
  Formulier voor studenten van Schools of Arts.
 • Stap 2: stuur het aanvraagformulier (mét gevraagde bijlagen en/of attesten) door naar de studentenbegeleider van je opleiding en maak meteen een afspraak voor een gesprek. Weet je niet wie je studentenbegeleider is? Raadpleeg het intranet voor studenten als je al ingeschreven bent of contacteer studentenbegeleiding@ap.be.
 • Stap 3: tijdens je afspraak met je studentenbegeleider bekijk je welke individuele aanpassingen definitief aangevraagd worden.
 • Stap 4: de toelatingscommissie beslist over je aanvraag en brengt je op de hoogte. 

Attesten

Documentatie bij je aanvraag

Kijk in dit overzicht na welke attesten en/of documenten je bij je aanvraag voor individuele aanpassingen moet voorzien.

Algemene opmerkingen:

 • Voor studenten met een functiebeperking dient een aanvraag voor individuele aanpassingen steeds vergezeld te zijn van een specifiek attest. Dat kan ofwel een document zijn dat is afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of Directie-Generaal voor Personen met een Handicap. Als je niet beschikt over één van deze documenten, dien je een gespecialiseerd VLOR-attest in. Laat die attesteringsbundel invullen door je behandelende arts of een bevoegd expert.
 • Heb je een leerstoornis? Dan dien je een gemotiveerd en volledig onderzoeksverslag in, afgeleverd door een CLB of ander erkend expertisecentrum. Dit verslag bevat naast de conclusies van het onderzoek ook een anamnese, een overzicht van de afgenomen testen en de resultaten daarvan. AP Hogeschool beoordeelt de geldigheid van het verslag op basis van diagnostische protocollen PRODIA, waarin wordt aangegeven in welke mate het achterstands-, hardnekkigheids- en exclusiecriterium aanwezig zijn. Meer info in de criteria van VLOR-registratiesysteem.

Contact

Heb je nog vragen? 

 • Contacteer de studentenbegeleider van je opleiding. Je vindt zijn/haar contactgegevens op het intranet voor studenten. Ben je nog geen student aan AP? Dan kan je de contactgegevens opvragen via studentenbegeleiding@ap.be. Ook voor algemene vragen kan je op mailadres terecht.
 • Voor meer informatie over studeren in het hoger onderwijs met een functiebeperking kan je ook terecht bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.