Overslaan en naar de inhoud gaan
project

leerKRACHT

Opleidingen worden geconfronteerd met een toegenomen heterogeniteit bij hun instroom en een stabiel of dalend leerrendement. Ze staan voor de uitdaging om alle studenten in deze heterogene groep op een gepaste manier te begeleiden en hen aan te zetten hun competenties te ontwikkelen (Donche, Coertjens, Van Daal, De Maeyer, & Van Petegem, 2014). Dit vereist een duurzame innovatie die rekening houdt met de specifieke opleidingscontext. Onderzoek toont aan dat een dergelijke innovatie moeilijk tot stand komt via losse initiatieven (Stes, 2008). Teacher Design Teams (TDT’s) worden door de literatuur naar voren geschoven als een manier om een duurzame innovatie te realiseren. Via het project leerKRACHT willen we de werking van TDT’s onderzoeken (onderzoeksdoel 1) en de impact van de door deze teams ontwikkelde leeromgevingen op de percepties en het leerrendement van studenten (onderzoeksdoel 2). Meer bepaald willen we bij het eerste onderzoeksdoel nagaan in hoeverre en op welke manier TDT’s gebruik maken van onderzoeksdata en een didactisch model voor het uitwerken van een nieuwe leeromgeving. Het multi-layered model of teacher learning and student learning fungeert als raamwerk voor het onderzoeksopzet. Het onderzoek wordt opgezet bij de lerarenopleiding secundair onderwijs (PBA-SO). Lectoren (n=24) zullen in TDT’s van 4 tot 6 personen de leeromgeving voor het opleidingsonderdeel toegepaste didactiek herwerken.

Om de werking van de TDT’s in kaart te brengen maken we gebruik van videodagboeken. De impact van deelname op de aanpak van de betrokken lectoren gaan we na via lesobservaties. Daarnaast gaan we ook de impact op de perceptie op de leeromgeving en het leerrendement van studenten na, na controle voor hun instroomprofiel. Daarbij hanteren we een quasi-experimenteel design met verschillende cohorten. Dat wordt verzameld via o.m. zelfrapportagevragenlijsten. De analysetechnieken variëren van beschrijvende statistieken over correlatie- en clusteranalyses tot structurele vergelijkingsmodellen. De data en de analyses uit de controleconditie fungeren als de hierboven vermelde onderzoeksdata voor de TDT’s.