Skip to main content
project

Collectieve Impact

Probleemstelling

Sociale impactmeting en impactgedreven handelen zijn ‘hot topics’ in de sociale sector. Verschillende auteurs benadrukken dat het realiseren van impact in deze sector vaak tot stand komt door een wisselwerking van (f)actoren. We moeten eerder spreken van ‘contributie’ dan ‘attributie’. Toch richt veel onderzoek en het ondersteuningsaanbod zich vandaag vooral op het organisatieniveau. Deze focus mist het belang van afstemmen, samenwerken, coördinerend leiderschap en gedeelde indicatoren en registratiesystemen die nodig zijn om complexe sociale problemen samen aan te pakken. 

Vanuit dit onderzoeksproject willen we een handelingskader en ondersteuningsaanbod ontwikkelen op maat van de sociale sector, dat rekening houdt met de complexiteit van sociale problemen, de onvoorspelbaarheid van sociale interventies en die de verschillende kennisbronnen en expertises naar waarde schat. We focussen expliciet op de zogenaamde ‘eco-systeem interventies’. Dit zijn casussen waar diverse actoren samenwerken en hun acties ‘orkestreren’ om samen complexe problemen aan te pakken. 

Doorheen dit driejarig onderzoeksproject willen we verschillende van dit soort casussen bestuderen om na te gaan waar deze coalities tegenaan lopen in hun samenwerking en om hun effecten zichtbaar te maken. Deze samenwerkingsverbanden bestuderen we in relatie tot de bredere multi-level beleidscontext en evoluerende verwachtingen van overheden en andere donoren wat betreft ‘bewijs’ en ‘impactmeting’. Sociale interventies spelen zich immers niet af in een laboratorium, maar moeten zich afstemmen op een bredere, veranderende (beleids)context.

Onderzoeksvragen

Dit brengt ons tot de volgende centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen de kaders rond ‘impactgedreven handelen’ en ‘collectieve impact’ samenwerkingsverbanden van sociale organisaties ondersteunen in het omgaan met complexe sociale problemen? 

  • Op welke manier kunnen sociale organisaties de impact van hun sociale interventies meten en zichtbaar maken?
  • Hoe kunnen coalities van sociale organisaties de impact van hun sociale interventies vergroten? 
  • Welke basiscondities zijn er nodig om met het collectieve impact model aan de slag te gaan in een lokale context vanuit een netwerk- en multi-level governance perspectief?  
  • Op welke manier kunnen we modellen rond het zichtbaar maken van impact integreren in het werken rond collectieve impact?
Verwachte impact

Door de ontwikkeling van een methodologisch kader en ondersteuningsaanbod op maat van sociale dienstverleners en lokale netwerken stimuleert en ondersteunt dit onderzoeksproject meer impactgedreven collectief handelen in de strijd tegen complexe sociale problemen zoals armoede, thuisloosheid bij jongeren en geïntegreerde wijkontwikkeling in achtergestelde (stads)buurten. 

Al doende versterkt dit onderzoeksproject (coalities van) organisaties bij (1) lokale samenwerking en afstemming met bovenlokale beleidskaders en maatschappelijke evoluties en bij (2) het selecteren van relevante indicatoren en dataverzameling in functie van het zichtbaar maken van doelrealisatie en effecten. 

Zo draagt dit PWO bij tot minder versnippering in de sociale sector, een meer transparante communicatie omtrent het proces en de doelrealisatie van eco-systeem interventies en meer effectieve sociale interventies die afhankelijk zijn van een afstemming tussen diverse actoren.