Skip to main content
project

Sociale impactevaluaties

In dit project doen onderzoekers van de AP Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool en Universiteit Antwerpen verschillende sociale impactevaluaties van sociale projecten in opdracht van Stad Antwerpen. Elk jaar nemen ze een aantal cases onder de loep. Het doel van deze samenwerking is:

  • Om binnen verschillende terreinen van het maatschappelijk werk bij concrete projecten van dienstverlening in het Antwerpse na te gaan in welke mate deze projecten de gewenste effecten realiseren en welke verklarende mechanismen en randvoorwaarden daarbij een cruciale rol spelen
  • Verder bouwen op de reeds bestaande academische literatuur en praktijkkennis en bestaande registratiesystemen van de stad en haar partners.
  • Het aanleveren van theoretische en praktische tools voor evaluatie en registratie binnen deze en gelijkaardige sociaalwerkpraktijken, opgesteld vanuit de opgedane ervaring.

Neem contact op met experten voor meer info:

Case 1: Coevelt

In de eerste case wordt een evaluatieonderzoek opgezet voor centraal onthaalbureau (COB) Coevelt. In het COB kunnen nieuwkomers terecht met een hun vragen voor ondersteuning. In het COB werken OCMW Antwerpen, VDAB en Atlas (Integratie en Inburgering Antwerpen) samen. Zo krijgen nieuwkomers in Antwerpen meteen een aangepast inburgerings- en activeringstraject.

Centrale vraag: In hoeverre en op welke manier bereikt het COB Coevelt in Antwerpen met de geboden begeleiding de vooropgestelde doelen, nl. de duurzame activering en inburgering van nieuwkomers? Wat zijn de werkzame principes van COB Coevelt in Antwerpen? Wat werkt er en wat kan er eventueel beter?

Lees het onderzoeksrapport hiernaast.

Case 2: Barka

Barka Antwerpen richt zich op dak- en thuisloze Oost-Europeanen in Antwerpen, die zich in een precaire situatie bevinden en weinig perspectief hebben op menswaardig bestaan in België. Deze organisatie werkt rond de vrijwillige terugkeer van deze doelgroep. Doormiddel van outreachend sociaal werk maken ze contact met de doelgroep, werken ze rond diverse ondersteuningsnoden en ook aan perspectiefbegeleiding waarbinnen ze vrijwillige terugkeer bespreekbaar maken en faciliteren als de cliënt daar om vraagt. 

Centrale vraag

De eerste vraag luidt: In welke mate en op welke manier slaagt Barka in haar doelstellingen om deze doelgroep te bereiken, vrijwillige terugkeer bespreekbaar te maken en het ook effectief te realiseren? Daarbij baseren we ons op registratiedata én interviews met diverse stakeholders.

De tweede vraag die we ons stellen luidt: Wat leert Barka ons over de het organiseren van een outreach initatief rond vrijwillige terugkeer? We werken, in overleg met betrokken sociale professionals naar een leidraad voor de organisatie en evaluatie van dit soort praktijken. 

Case 3: Sociale dienstverlening

Toegankelijkheid van de sociale dienstverlening na de coronamaatregelen

In het kader van opdracht sociale impactmeting voor Stad Antwerpen voerden onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen tussen oktober 2021 en oktober 2022 een onderzoek naar de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening in Antwerpen na de coronamaatregelen. Dit onderzoek omvat een survey bij sociale professionals (N = 299), vier focusgroepen met cliënten en vrijwilligers (N = 24) en diepte-interviews met coördinatoren van publieke diensten en middenveldorganisaties (N = 18). De data werd verzameld tussen februari en juli 2022.

Case 4: Kadans Wonen

Balanceren tussen zorg, discipline en het versterken van bewoners

KADANS Wonen (KW) is een woonprogramma dat door de multidisciplinaire Ketenaanpak Dak- en Thuisloosheid Antwerpen Stad (KADANS) werd opgericht. Verspreid over 5 locaties huisvest KW een veertigtal mensen vanuit een Housing Led-benadering. Dat wil zeggen dat het woon- en begeleidingsmodel geïnspireerd werd door de evidence based practice van Housing First (HF), maar op een aantal vlakken afwijkt van dit model.

Op vraag van Stad Antwerpen onderzochten AP Hogeschool en UAntwerpen de werking van het programma met de volgende onderzoeksvragen als uitgangspunt:

  1. Behaalt KADANS Wonen de vooropgestelde doelstellingen en uitkomsten vanuit het perspectief van bewoners en professionals?
  2. Wat zijn de sleutelmomenten en –mechanismen voor KW-bewoners die bijdragen tot positieve veranderingen in hun levenssituatie?
  3. Wat is de bijdrage van het multidisciplinaire samenwerkingsverband in de realisatie van wenselijke uitkomsten?

Meer weten? Download het rapport via het tabblad ‘rapporten’.

Rapporten

Onderzoeksrapport Barka

Onderzoeksrapport COB Coevelt

Onderzoeksrapport De toegankelijkheid van sociale dienstverlening in Antwerpen: Wat is er veranderd na de coronamaatregelen en waar willen we naartoe?

Onderzoeksrapport Kadans Wonen

Presentatie: Toegankelijkheid sociale dienstverlening in Antwerpen anno 2022

Wonen als hoeksteen: Inzichten uit Kadans Wonen

Wonen als hoeksteen: Inzichten uit Kadans Wonen

Ik ga akkoord met de privacy policy