Overslaan en naar de inhoud gaan

Testing and improving the effectiveness of Digital Transformation workshops among Flemish SMEs

digital tranformation
Probleemschets

Het belang van digitalisering in de hedendaagse bedrijfsvoering staat beschreven in ontelbare boeken en wetenschappelijke rapporten. Wat verstaan wordt onder digitalisering is echter doorheen de jaren geëvolueerd. Waar een onderneming in 2015 nog als ‘digitaal getransformeerd’ werd beschouwd als deze over een online webportaal beschikte en actief was op één of meerdere sociale media, zien we dat de focus vandaag ligt op klantverwachtingen. 

In tegenstelling tot de ons omringende landen, bevindt ongeveer de helft van de Vlaamse KMO’s zich nog in de vroege stadia van digitale transformatie (DDMS, 2020). Toch betekent dit niet dat KMO’s dit issue niet willen aanpakken (DDMS, 2020). Vaak aangehaalde redenen zijn het gebrek aan geschikt personeel, schaarste op de HR-markt wat betreft IT, grote investeringskosten, grote onderhoudskosten, potentieel grote verliezen door data-breaches en security... 

Uit het voorgaande onderzoeksproject DDMS (2020), blijkt dat het verwijderen van deze obstakels echter niet automatisch zal leiden tot progressie op vlak van digitalisering. Het onderzoeksproject toonde aan dat er een verandering nodig is in mindset en dat dat mogelijk bereikt kan worden via offline workshops en online webinars.

Onderzoeksdoel

In dit project gaan we de ontwikkelde digitaliseringsworkshops van DDMS inzetten bij sectorfederaties en gaan we de impact na van deze workshops en online webinars. Met dit onderzoeksproject willen we de ontwikkelde workshops van het voorgaande DDMS project voordragen en testen bij de leden van een aantal sectorfederaties én willen we de effecten hiervan nagaan bij de decision making units (DMU’s) in de aanwezige KMO’s. DMU’s zijn mensen die binnen een bedrijf mee beslissingsrecht of -bevoegdheid hebben inzake digitalisering.

De centrale onderzoeksvraag luidt: Welk effect heeft het geven van een digitaliseringsworkshop op de motivatie en het digitaliseringsgedrag van DMU’s bij Vlaamse KMO’s uit de 4 belangrijkste profitsectoren in Vlaanderen (i.c., ‘industrie’, ‘Groot- en detailhandel’, ‘bouwnijverheid’, ‘vervoer en opslag’)? 

De effecten van de workshops worden gemeten zowel kort na het bijwonen van de workshops als op middellange termijn. Niet enkel de effecten op motivationele factoren (zoals intentie om te digitaliseren), maar ook gedragsmatige factoren (effectief toepassen van digitaliseringsprincipes uit de workshop) zullen worden nagegaan in dit onderzoeksproject.