Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatwerk bij individuele inschakeling: op maat van werkgevers?

Maatwerk bij individuele inschakeling
Probleemschets

Op 14 januari 2022 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet maatwerk bij individuele inschakeling. In 2023 wordt dit individueel maatwerkdecreet ook effectief uitgevoerd. Dit decreet heeft als doel te zorgen voor een inclusievere arbeidsmarkt en activering van personen met een arbeidsbeperking of een psychosociale problematiek. Men wil het jobaanbod en de jobkansen voor personen met een arbeidsbeperking verruimen. Bovendien krijgen alle werkgevers een evenwaardige en vereenvoudigde mogelijkheid om een persoon met arbeidsbeperking tewerk te stellen. Middels het individueel maatwerk wordt de link tussen het normaal economisch circuit (NEC) en de sociale economie versterkt. Er worden kansen gecreëerd tot samenwerking en doorstroom van de sociale economie naar het NEC.  

Het is de bedoeling dat de inzet van werkondersteunende maatregelen deel uitmaakt van het ruimere onthaal- en HR beleid van de onderneming en dat hiervoor op niveau van de onderneming ook afspraken worden gemaakt. Toch is meer onderzoek nodig om na te gaan in welke mate dat het geval zal zijn. 

Uit onderzoek van de Stichting Innovatie en Arbeid blijkt dat ondernemingen aangeven dat zij binnen de bestaande systemen, zoals de VOP, te weinig informatie krijgen over het thema in het algemeen, de tewerkstellingsmaatregelen die de overheid voorziet en de opties op vlak van werkaanpassingen voor deze werknemers. De sociale partners onderstrepen het belang van goede communicatie naar potentiële werkgevers en werkgevers die zullen overschakelen van een VOP-premie naar ondersteuning in het kader van individueel maatwerk. Het is dan ook interessant om te peilen naar de kennis, verwachtingen en intenties van werkgevers in het kader van individueel maatwerk. 

Werkgevers zullen gebruik kunnen maken van diverse vormen van ondersteuning. Hierbij is het vooralsnog onduidelijk waar de voorkeur van werkgevers naar uitgaat en welke beweegredenen hiervoor worden opgegeven: ondersteuning door interne begeleider, of op maat van persoon vanuit GOB of maatwerkbedrijven.

Onderzoeksvragen

Naar aanleiding van de lancering van het systeem van maatwerk bij individuele inschakeling, werpen zich een aantal vragen op:

  1. Welke stappen voorzien werkgevers momenteel voor het aanwervingsproces en op vlak van integratie van de individuele maatwerkwerknemer in de organisatie?
  2. In welke mate vinden werkgevers dat ze over voldoende informatie beschikken om over te gaan tot individueel maatwerk? 
  3. Van welke ondersteuning wensen werkgevers gebruik te maken en wat verwachten ze hiervan?
  4. Welke verwachtingen hebben werkgevers ten aanzien van ondersteuners? Wat bepaalt deze keuze? Voor welke termijn vermoeden deze werkgevers de ondersteuning nodig te hebben of te benutten?
Methodologie

Aan de hand van kwalitatieve bevraging van werkgevers wordt een antwoord gecapteerd op de voorliggende vragen. Er wordt gepeild naar de verwachtingen, intenties en vragen van werkgevers op korte en lange termijn. In overleg met het Departement Werk en Sociale Economie zal het onderzoek zich toespitsen op 1 of 2 sectoren.