Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Coachingstrajecten voor motorische ontwikkeling

Context

De Stad Antwerpen is vastbesloten om de motorische ontwikkeling van kinderen te bevorderen, met speciale aandacht voor de wijken Merksem en Linkeroever. In deze pilootwijken werkt de stad samen met belangrijke partners zoals de Huizen van het Kind, kinderopvangcentra en kleuterscholen. Dit initiatief richt zich vooral op het aanbod van extra kwalitatieve beweegkansen voor jonge kinderen die anders te weinig beweging zouden krijgen. Het doel is om de negatieve trend in de motorische ontwikkeling om te buigen.

De Huizen van het Kind merken dat veel ouders behoefte hebben aan informatie en praktische tips over motorische ontwikkeling. Ze willen deze informatie graag met ouders bespreken. Kinderopvangcentra geven aan dat er behoefte is aan op maat gemaakte opleidingen voor medewerkers. Deze trainingen moeten hen overtuigen van het belang van motorische ontwikkeling en hen voorzien van praktische adviezen die ze direct kunnen toepassen.

Opdracht

Om deze doelen te bereiken, stelt Stad Antwerpen twee medewerkers van AP Hogeschool aan als coach motorische ontwikkeling op Linkeroever tot eind december 2025. Deze coach wordt het aanspreekpunt voor motorische ontwikkeling in de wijk en zal partners op maat ondersteunen, ouders van advies voorzien en samen met alle betrokkenen een ketenaanpak ontwikkelen. Dit alles met als uiteindelijk doel elk kind op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden voor een optimale motorische ontwikkeling.

De visie en aanpak van ons project zijn gericht op het holistisch bevorderen van de motorische ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 6 jaar. We erkennen het belang van vroegtijdige interventie en preventieve ondersteuning om gelijke kansen te bieden aan alle kinderen in hun ontwikkeling. Onze visie rust op multidisciplinariteit, preventie, vroegtijdige interventie, inclusiviteit en duurzaamheid. We werken met een team van experts uit verschillende vakgebieden om een brede ondersteuningsstructuur te bieden, niet alleen gericht op motorische ontwikkeling, maar op de algehele ontwikkeling van het kind. We streven ernaar om ouders te betrekken en te voorzien van praktische tools om de motorische ontwikkeling van hun kinderen thuis te stimuleren, en geloven in de kracht van samenwerking met ouders.

Onze benadering is flexibel en responsief, waarbij we interventies op maat maken door nauwe samenwerking en observatie met elke partner. We hanteren een outreachende aanpak om ouders, vooral die in kwetsbare posities, te betrekken en te ondersteunen. We integreren state-of-the-art onderzoek en methoden om effectieve en aangepaste interventies te bieden die rekening houden met de unieke behoeften van elk kind en elke context.

We voeren een SWOT-analyse uit om de behoeften en mogelijkheden op elke locatie te begrijpen en ontwikkelen op basis daarvan aangepaste begeleidingsplannen. Onze aanpak wordt geleid door een logisch model dat implementatie en evaluatie integreert, met periodieke evaluaties om de impact van interventies te meten en aanpassingen door te voeren.

We streven naar duurzaamheid en kennisdeling via lerende netwerken, waarbij de focus verschuift van individuele begeleiding naar gezamenlijk leren en coachen. Uiteindelijk willen we een gedragen en gebruiksvriendelijke toolbox ontwikkelen, inclusief beleidskader en richtlijnen, waarmee partners zelfstandig aan de slag kunnen om de motorische ontwikkeling van kinderen te optimaliseren.

In de komende jaren zullen we gefaseerd locaties betrekken en evalueren, met voortdurende feedback en bijsturing om een duurzame implementatie te garanderen. Daarnaast organiseren we lerende netwerken om kennis en ervaring te delen en een gemeenschappelijke agenda te ontwikkelen voor verdere ontwikkelingen en versterkingen.