Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Care4Aspirations

Probleemschets

Dit project werkt verder op het Erasmus+ project ‘A Way Home’ (www.awayhome.eu) waarin het krachtenmodel van Rapp en Goscha (2006) een centrale plaats kreeg. Dit model biedt mogelijkheden voor de ondersteuning van jongeren in de transitie van jeugdzorg richting zelfstandig leven. Jongeren herkennen er hun behoeften en ervaringen in. In reële levenservaringen blijken echter blinde vlekken: jongeren ervaren net weinig ondersteuning op vlak van aspiraties, in het model ook omschreven als dromen en wensen. 

Aspiraties worden vaak gezien als individuele kwaliteiten maar zijn mede sociaal geconditioneerd. Ook het krachtenmodel stuurt aan op het in beeld houden van zowel de individuele als de sociale en de maatschappelijke dimensie. In de jeugdzorg ligt de nadruk eerder op de individuele dimensie en de (pedagogische) context, in sociale dienstverlening ligt de nadruk vaker op de sociale en maatschappelijke dimensie. Daartussen gaapt vaak een kloof. Via een interdisciplinaire benadering tussen orthopedagogie en sociaal werk trachten we die kloof te dichten en meer continuïteit te brengen in het oog hebben voor aspiraties. 

Onderzoeksvragen

In het onderzoek staat volgende oncerzoeksvraag centraal: Hoe kunnen we sociale professionals versterken in het herkennen, erkennen en ondersteunen van de aspiraties van jongeren in transitietrajecten? 

De deelvragen van het project formuleren we als volgt: 

  1. Welk belang hebben aspiraties in transitietrajecten van jongeren?
  2. Wat zorgt ervoor dat jongeren zich in hun aspiraties gewaardeerd en ondersteund voelen? 
  3. Hoe kunnen sociale professionals jongeren op de verschillende momenten in hun traject ondersteunen in hun aspiraties.  
  4. Op welke manier kunnen sociale professionals zowel continuïteit bieden aan aandacht voor aspiraties als sociale en maatschappelijke condities mee in beeld houden?
Methodologie

We brengen verschillende stakeholders samen in een participatief actieonderzoek. Een cruciale positie is weggelegd voor jongeren in transitie. Vanuit onze emancipatorische visie op onderzoek coachen we jongeren tot medeonderzoekers die met andere jongeren in transitie in gesprek gaan. Dit ontbrak in eerder kwalitatief transitie-onderzoek. Met oog op het bereiken van collective impact ontwikkelen we samen met de stakeholders een kader en ondersteuningspakket gericht aan het werkveld en jongeren in transitie.