Overslaan en naar de inhoud gaan

Bruggenbouwers

bruggenbouwers

Dit onderzoeksproject kadert in de doelstelling van het Vlaamse jeugdbeleid gericht op een maximale participatie en gelijke kansen van alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan het jeugd-werk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap.

Het doel van het onderzoek is om de bereikte effecten van reeds eerder goedgekeurde projecten die werk maken van een jeugdwerkaanbod met een andere toegankelijkheid en een betere weerspiegeling van de diversiteit in de samenleving in kaart te brengen en een inventarisatie van knelpunten en succesfactoren te maken.

Het onderzoek is een combinatie van begeleiding, evaluatie en effectrapportering en vraagt dus bij uitstek een participatieve benadering. Door de verwevenheid van de twee functies, begeleiding en opvolging/evaluatie, wordt er van aan de start van het project geopteerd voor een participatief begeleidings- en onderzoekstraject, dat nauw aanleunt bij actie-onderzoek. Actieonderzoek is een krachtgerichte methode voor evaluatie, verandering en reflectie en vraagt om een actieve rol van de participanten. Ze krijgen mede-eigenaarschap over het proces. Doel van de begeleiding is de geselecteerde projecten begeleiden naar een effectieve, doelgerichte, creatieve, innovatieve, duurzame samenwerking tussen de betrokken organisaties met oog voor de lokale (beleids)context.

De projecten worden onderzoeksmatig opgevolgd aan de hand van enkele centrale concepten:

 • Denk- en handelingskader
 • Concrete praktijken van bruggen bouwen
 • Organisatorische inbedding
 • Vooruitzicht op verankering en verduurzaming
 • Doelbereik/effecten voor kinderen en jongeren, voor de organisatie(s), voor samenwerkingsverbanden/buurt
 • Onbedoelde effecten voor kinderen en jongeren, voor de organisatie(s), voor samenwerkingsverbanden/buurt
 • Hindernissen
 • Netwerkuitbouw
 • Andere contextfactoen (onvoorziene omstandigheden,...) of 'vrije ruimte'

Tijdens het onderzoek zullen er vier onderzoeksmethoden gecombineerd worden:

 • Logboekmethode
 • Gespreksmethode: dialooginterviews
 • Observaties
 • Peerreview

De schriftelijke output van het project bestaat uit een publicatie gericht op diverse ‘gebruikers’z oals jeugdwerkorganisaties, welzijnsorganisaties, an-dere organisaties die met kinderen en jongeren werken, lokale besturen …. Klik hier voor het rapport.
Daarnaast is er een technisch verslag van 5 à 10 pagina's opgeleverd aan de opdrachtgever.