Overslaan en naar de inhoud gaan

Navorming - Mentor Klinisch Onderwijs

De organisatie van deze opleiding is een samenwerking tussen AP Hogeschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool.

Als stagementor ondersteun en stuur je het leerproces van de student op de stageplaats. In de navorming Mentor Klinisch Onderwijs leer je hoe je dat professioneel aanpakt.

De bachelorstudenten Verpleegkunde en Vroedkunde van AP Hogeschool en KdG-Hogeschool lopen stage in heel wat instellingen van de provincie Antwerpen. Beide hogescholen waarderen de dagelijkse vrijwillige en enthousiaste inzet van de mentoren in de begeleiding van studenten.

Op de jaarlijkse mentorendagen worden specifieke onderwerpen behandeld, maar sinds 2005-2006 bieden beide hogescholen ook een uitgebreidere opleiding aan. Samen met mensen uit het werkveld werden binnen de wetenschappelijke commissie de competenties van een mentor uitgeschreven en het programma vastgelegd. De evaluatie van de voorbije opleidingen leidde tot een uitbreiding van de praktijkgerichte oefeningen waarbij eigen ervaringen centraal staan.

DOELGROEP

• Alle huidige mentoren van studenten van beide hogescholen
• Personen werkzaam in de stageverlenende instellingen die in de nabije toekomst mentor wensen te worden
• Bachelors in de Verpleegkunde
• Vroedvrouwen
• Gediplomeerde verpleegkundigen

Het aantal cursisten is beperkt tot 60 personen.

ERKENNING

Omwille van de opbouw en de praktijkgerichtheid van de opleiding met interactieve deelname van de cursisten is het bijwonen van alle lesdagen noodzakelijk. Bij meerdere afwezigheden kan de wetenschappelijke commissie besluiten een cursist uit te sluiten van het maken van de opdracht.

De cursisten met een voldoende uitgewerkte opdracht krijgen een getuigschrift van Navorming Mentor Klinisch Onderwijs.

Cursisten die geen opdracht maakten of een onvoldoende behaalden, ontvangen een bewijs van bijscholing.

De competenties van de mentor

1. De stagementor is de referentiepersoon voor het begeleiden van het leerproces van de student op de stageplaats

• De stagementor heeft bij de aanvang van de stage een objectief beeld van de student
• De stagementor bewaakt de dagdagelijkse feedback, de tussentijdse en eindevaluaties in samenspraak met de betrokken partijen
• De stagementor ondersteunt de initiatieven van de student bij het realiseren van het individuele stagewerkplan

2. De stagementor ondersteunt en stuurt, via werkbegeleiding, de ontwikkeling van professionele vaardigheden van de student op de stageplaats

• De stagementor fungeert, binnen het professionele kader, als voorbeeldfunctie voor de student
• De stagementor coacht de professionele ontwikkeling van de student
• De stagementor zorgt voor een veilig leerklimaat voor de student

3. De stagementor streeft een constructief samenwerkingsklimaat na op de stageplaats

• De stagementor garandeert een leerprocesgebonden open communicatie met de student
• De stagementor communiceert met de betrokken personen van de opleiding
• De stagementor coördineert de communicatie rond het stagegebeuren in samenspraak met de verantwoordelijke op de stageplaats

4. De stagementor blijft op de hoogte van de evoluties op professioneel en pedagogisch vlak

• De stagementor integreert de visie van de opleiding in het stagegebeuren
• De stagementor heeft inzicht in de opleiding van de student
• De stagementor is pedagogisch bekwaam om de student te begeleiden en te evalueren tijdens de stage
• De stagementor ontwikkelt zijn professionele expertise
 

Thema's

• Regelgeving op het hoger onderwijs en de plaats van het klinisch onderwijs in de opleiding
Met de invoering van de bachelor/masterstructuur werd het hoger onderwijs grondig gewijzigd. Elke student heeft zijn individueel leertraject met ook gevolgen voor de invulling van de stages.

• Visie op evidence based practice 
Er wordt stilgestaan bij het kritisch kijken naar eigen klinische besluitvorming met aandacht voor gewoontes in de praktijkvoering en evidence based practice.

• Relationele intelligentie
Ervaringsgericht en vanuit eigen incidenten de theorie vertalen naar de praktijk, jezelf ontdekken in omgang met de student, aan de nodige zelfzorg doen als mentor en je relationele intelligentie verder ontplooien … zijn enkele thema’s die aan bod komen.

• Leerstijlen
Iedereen heeft een eigen manier van leren. Het gaat om de wijze waarop nieuwe leerstof, nieuwe ervaringen … eigen gemaakt wordt. Vertrekkend vanuit de kennis van de eigen (voorkeurs)leerstijl wordt vervolgens stilgestaan bij het begrip ‘leercyclus’ en de transfer gemaakt naar de relatie mentor-student.

• Reflectie
Voor de ontwikkeling van professioneel handelen en het leven lang leren is reflectie onontbeerlijk. Regelmatig reflecteren op het eigen handelen verhoogt de kans om een kritische, analytische beroepsbeoefenaar te worden, die het beroepsmatig handelen kan onderbouwen vanuit kennis. Reflectie is voor veel mensen niet meteen gemakkelijk. Via oefeningen worden enkele modellen en methoden voor systematisch reflecteren toegelicht.

• Systematische studentenbegeleiding
In dit onderdeel komt de concrete stagebegeleiding in de praktijk aan bod. Er wordt stilgestaan bij het begrip ‘systematische studentenbegeleiding’ en de verschillende randvoorwaarden en fasen ervan. De opmaak van een individueel stagewerkplan speelt hierin een belangrijke rol.

• Time management 
Een planmatige stagebegeleiding met gedeelde verantwoordelijkheden in het multidisciplinaire team zal tijdsnood voorkomen.

• Aansprakelijkheid van de mentor
De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mentor wordt toegelicht met duidelijke praktijkvoorbeelden.

• Mentorschap en coachen
Bij coaching wordt de student door de mentor op een professionele manier begeleid in het ontwikkelen van zijn competenties.

• Plaats en rol van de mentor in het team 
Een mentor heeft een specifieke plaats binnen het eigen team, een groep die onderhevig is aan groepsprocessen en de krachten van de groepsdynamica. Beide aspecten worden vanuit eigen ervaringen benaderd.

EVALUATIE

Tijdens de lesdagen gebeurt er telkens een evaluatie. De cursisten maken een opdracht met een verbeteractieplan voor het eigen werkveld.
Er zijn intervisiemomenten voorzien. Reflectietijd wordt tijdens de les voorzien.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Lesdagen

Je hebt 32 uur les, verspreid over 5 dagen. Het is belangrijk dat je alle lesdagen bijwoont.

  • 14/10/2021 (KdG Hogeschool campus Zuid)
  • 25/11/2021 (AP Hogeschool campus Spoor Noord)
  • 16/12/2021 (KdG Hogeschool campus Zuid)
  • 10/02/2022 (AP Hogeschool campus Spoor Noord)
  • 31/03/2022 (KdG Hogeschool campus Zuid)

Prijs
De mentoren van beide hogescholen betalen € 90 voor het cursusmateriaal, andere cursisten betalen €140. Maaltijden worden niet voorzien. Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof.
 

Inschrijven
Inschrijven kan via KdG.

Locatie
De lessen vinden afwisselend plaats op Campus Noorderplaats van AP Hogeschool en Campus Zuid van de KdG-Hogeschool. 

AP Hogeschool Antwerpen
Campus Noorderplaats
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Karel de Grote-Hogeschool
Brusselstraat 23
2018 Antwerpen
 

Contact
Bij vragen kan je terecht bij info.levenslangleren.verpleegkunde@kdg.be