Skip to main content
project

Gebarentaal

Achtergrond
Het expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal (vgtC) werkt aan een woordenboek Vlaamse gebarentaal in samenwerking met onder andere Vlaamse universiteiten. Op dit moment bestaat het woordenboek uit een serie korte filmpjes waarin een gebaar wordt getoond. Het vgtC biedt een platform aan, i.c. VGTdrop, om via crowdsourcing specifieke gebaren te verzamelen.

Onderzoeksopzet
De drang naar het ontsluiten van de wereld van doven wordt steeds groter. Voorliggend onderzoek wil in dit verband een steentje bijdragen door na te gaan of het zinvol is een gebaar te digitaliseren. Of nog, in dit project willen we een animatie van een gebaar realiseren door middel van een zeer flexibel 3D-model. Een animatie van digitale 3D-beelden is tegenwoordig nauwelijks van echte beelden te onderscheiden. De complexiteit en techniciteit van een dergelijk digitaliseringsproces zal worden bestudeerd. Volgende onderzoeksvraag staat centraal: Is het realiseerbaar een animatie van een gebaar en/of gebarenreeks te genereren welke dito interpreteerbaar is door een gebruiker?

Methode
Het betreft een haalbaarheidsstudie met een gefaseerde aanpak. In een eerste fase, i.f.v. een verhoogd inzicht in gebarentaal als communicatiemiddel enerzijds en teneinde een efficiënt gebruik van de nodige software/technologie te kunnen garanderen anderzijds, zal deskresearch worden uitgevoerd alsook diepte-interviews bij dove gebaarders en tolken worden afgenomen. In een tweede fase zal er een kleinschalig observatie-experiment worden opgezet. Een acteur (i.c. een gebarentaalgebruiker, dove of tolk) zal gebaren maken in een ‘draagbaar lab’ bestaande uit het nodige opnamemateriaal. Deze gebaren zullen worden gedigitaliseerd en geanimeerd. Een gebarentaalgebruiker (I.c. een ander persoon dan de acteur) bekijkt vervolgens de gegenereerde opnames en animaties i.f.v. een evaluatie van de gecreëerde animaties en een verfijning van de aanpak.