Skip to main content
project

4CID-effect

Probleemstelling

Een professionele bachelor Voedings- en dieetkunde krijgt de wettelijk erkende beroepstitel ‘diëtist’. Deze titel behoort tot de lijst (Koninklijk Besluit) van erkende paramedische beroepen. Dit betekent dat de opleiding in overeenstemming dient te zijn met de wetteksten die het beroep en de opleiding beschrijven en de hieraan gekoppelde beroepskwalificatie (BK). De opleiding heeft geen afstudeerrichtingen.

Het werkveld van de bachelor Voedings- en dieetkunde verandert, evolueert snel en wordt breder. Er is een verschuiving merkbaar naar de voedingssector. Het werkveld vraagt diëtisten die flexibel en evidence-based aan de slag gaan met nieuwe tendensen. Dit blijkt ook uit de laatste versie van de beroepskwalificatie (BK (0345) Diëtist – april 2018). Het respectieve document vertrekt van het principe dat de beroepstitel ‘diëtist’ in alle werkvelddomeinen gehanteerd wordt en erkent het toenemend belang van de voedingssector naast de preventieve en curatieve gezondheidszorg voor de tewerkstelling.

Om te kunnen omgaan met de continue veranderingen in het werkveld zijn een zekere leergierigheid en de vaardigheid om het leren zelf te sturen noodzakelijk.  Of nog, de afgestudeerde is dient in staat  te zijn om zich nieuwe onderwerpen eigen te maken in het werkveld, zich bij te scholen,...

De opleiding Voedings- en dieetkunde ontwikkelde een nieuw curriculum teneinde de student beter voor te bereiden op het werkveld van de toekomst. Het programma ging van start in september 2019.
De klemtoon wordt gelegd op het ontwikkelen van generieke competenties met de aandacht op het leren leren en de toenemende zelfsturing van de student naast zijn ontwikkeling tot professional/diëtist.  We ontwikkelden het curriculum met het 4CID-model (4 Component Instructional Design, van Merriënboer). Dit model legt de klemtoon op het ontwikkelen van het leren leren en de zelfsturing van de student.

Het werkveld heeft nood aan de diëtist van de toekomst. Het 4CID-curriculum is ontwikkeld om aan deze nood tegemoet te komen. Met het eenjarig onderzoeksproject brengen we in kaart of de studenten deze skills ontwikkelen, zich bewust zijn van de aanpak rond ‘leren’ leren, flexibel omgaan met nieuwe informatie. Bij een positief resultaat kunnen de bevindingen een basis vormen voor de ontwikkeling van opleidingen voor diëtisten in het brede werkveld.

Onderzoeksvragen

Realiseren we met het 4CID-curriculum van de opleiding Voedings- en dieetkunde de diëtist van de toekomst? Ervaren de studenten de doelstellingen?

  • Ervaren de studenten de link naar de beroepspraktijk?
  • Ervaren studenten de samenhang binnen het programma?
  • Ontwikkelen de studenten hun leren bewust?
  • Ontwikkelen de studenten hun zelfsturing (bewust)?
  • Gaan de studenten zelf aan de slag?
Methode
  1. Kwantitatief onderzoeksluik: Afname van een perceptievragenlijst bij studenten uit het eerste en tweede programmajaar. Concreet zal de perceptievragenlijst op 3 tijdstippen worden afgenomen (ijkmeting, nulmeting en eindmeting) teneinde ook verschillen te kunnen onderzoeken tussen het oude en het nieuwe curriculum.
  2. Kwalitatief onderzoeksluik: Focusgesprekken met als doel het bewustwordingsproces van het zelfgestuurd leren van de studenten rijker te bevragen.