Overslaan en naar de inhoud gaan

Update welzijnswetgeving

Op deze pagina vermelden we aanpassingen in de welzijnswetgeving die van toepassing zijn sinds het verschijnen van het handboek Welzijn op het werk in het voorjaar van 2022.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsflash.


mei 2024

Een gemeenschappelijke interne dienst oprichten wordt eenvoudiger

Door een onderscheid te maken tussen grote gemeenschappelijke interne diensten en kleine gemeenschappelijke interne diensten, laat het KB voortaan aan kleine groepen van werkgevers toe om een GIDPBW zonder een vrij ingewikkelde administratieve procedure te moeten doorlopen. Titel 2 van boek II van de codex is volledig vervangen.


april 2024

Update Uitvoeringsbesluiten Binnenluchtkwaliteit

Leveranciers van luchtzuiveringssystemen kunnen een erkenningslabel krijgen van de FOD - KB van 9 februari 2024 houdende de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van virussen in aerosol buiten medische doeleinden. Lees meer...

De criteria voor de verkoop van deze systemen en bijbehorende CO2-meters werden al eerder vastgelegd in het KB van 7 februari 2024 Lees de wettekst...


maart 2024

Fonds voor 'Terug naar (ander) werk'

Vanaf 1 april 2024 moet elke werkgever die zich op de medische overmacht beroept om de arbeidsovereenkomst te beëindigen dit (binnen 45 dagen) aan het RIZIV ter kennis brengen en vervolgens een bijdrage van 1.800 euro  storten in het TNW–fonds. De arbeidsongeschikte werknemer kan (betaald) begeleiding inschakelen door een erkende en gespecialiseerde dienstverlener met als doel een andere functie bij een andere werkgever.

De basis voor het Terug Naar Werk-fonds werd reeds in 2021 genomen, maar er was nog een koninklijk besluit nodig voor de uitvoering ervan. Dit gebeurde in het KB van 28 maart 2024, dat in werking trad op 1 april 2024. .


februari 2024 

Onevenredig verzwaarde risico ‘s

Arbeidsongevallen van uitzendkrachten en arbeidsprestaties in kader van opleiding voor betaalde arbeid tellen mee in de berekening. 


januari 2024

Overgangstermijnen Machineverordening

Verordening (EU) 2023/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2023 betreffende machines en tot intrekking van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 73/361/EEG van de Raad: overgangstermijnen o.a. 14/1/2024 (lidstaten melden de bevoegde instanties aan de Commissie), 14/7/2024 (conformiteitsbeoordelingsprocedures), 14/10/2026 (sancties bepalen), 14/1/2027 (intrekking (Machine-)Richtlijn 2006/42/EG)

  • Lijst van machines met “hoog risico” ipv gevaarlijke machines
  • Deel A: 6 categorieën - keuring door aangemelde instantie;
  • Deel B: gevaarlijke machines - zelfbeoordeling fabrikant mogelijk (externe instanties betrekken op basis van gekozen procedure)
  • Nieuwe definities
  • Veiligheidscomponent kan (gedeeltelijk) softwaremodule zijn, substantiële wijziging, …
  • Digitale documentatie toegestaan
  • Enkele aanpassingen essentiële veiligheids- en gezondheidseisen ( oa ergonomie ; herbevestiging normen)

december 2023

Aanpassing grenswaarden chemische agentia en opleidingsvereisten

Voor een aantal kankerverwekkende stoffen is de grenswaarde voor blootstelling ophet werk aangepast: benzeen, nikkel en -verbindingen, acrylnitril en inadembaar kristallijn siliciumdioxide. Voor N,N-dimethylformamide en N-methyl-2-pyrrolidon worden de grenswaarden aangepast naar de REACH-verordening. Er wordt ook verwezen naar de opleidingsvereisten voor diisocyanaten in REACH en een aangepast gezondheidstoezicht. Het KB maakt ook melding van de opheffing van artikel 723bis15 van het ARAB (benzeenvergunning).

Het KB voorziet in omzetting van Europese richtlijnen 2022/431 en 2004/37/EG en (gedeeltelijk) (EU) 2017/2398.

 


november 2023

Verplichte aanstelling van een interne vertrouwenspersoon

"pictogram gesprek aan tafel"Door een wijziging in de Welzijnswet van 4 augustus 1996 zijn werkgevers die 50 of meer werknemers tewerkstellen verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Bovendien moet in deze ondernemingen minstens één vertrouwenspersoon deel uitmaken van het personeel.

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers is de werkgever enkel verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen wanneer alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, alle werknemers zelf hierom verzoeken bij de werkgever. In een onderneming met minder dan 20 werknemers mag die vertrouwenspersoon een externe persoon zijn.


juli 2023

Hormoonverstoorders

Bisfenol, ftalaten, fenolen en parabenen staan bekend als hormoonontregelaars en zeer zorgwekkende stoffen. Door een koninklijk besluit worden deze en andere 'endocrine disrupting chemicals' (EDC) opgenomen in titel 2 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Dat wil zeggen dat voor deze hormoonverstorende stoffen op het werk nu dezelfde regels gelden als voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen.

 


juni 2023

Werkkledij

De gebruiksvoorwaarden van de werkkledij zijn veranderd. Er is een nieuwe definitie van werkkledij (artikel I.1-4 van de codex): "elke kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten, maar die niet beschouwd wordt als een PBM, omdat zij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Het betreft inzonderheid een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en jas, een stofjas, een voorschoot;" 

In boek IX, titel 3 wordt voortaan een risicoanalyse als bijkomende voorwaarde gesteld als werknemers deze werkkledij mee naar huis nemen. Deze en andere aanpassingen in boek IX, titel 3 staan vermeld in het KB dat op 5 juli is gepubliceerd:

 

Nieuw KB begassingen en ontgassing (fumigatie)"gasmasker"

Een nieuw KB vervangt het KB van 14 januari 1992. Het regelt nu ook het ontgassen van containers afkomstig uit het buitenland. Op die manier wordt het accidenteel vrijkomen van gevaarlijke gassen beperkt. Tijdens bepaalde fasen moet de begassingsleider bijgestaan worden door een tweede persoon. Tenslotte voorziet het KB in de invoering van een begassingsplan op basis van een risicoanalyse.

 


mei 2023

Deze maand 2 updates:

Dienstboden en huispersoneel in de codex

"OiRA logo"Koks, nanny's, huisonderwijzers, chauffeurs, personeel voor tuinonderhoud, verplegend personeel aan huis... ze mogen zich nu ook beroepen op de welzijnswetgeving, want in boek X van de codex over het welzijn op het werk werd een titel 6 ingevoegd: 'Dienstboden en huispersoneel'.

De werkgever die aantoonbaar gebruik maakt van de interactieve tool OiRA-tool 'dienstboden' (of andere middelen) voor het bepalen van preventiemaatregelen, is vrijgesteld van het opstellen van een GPP, JAP en een jaarverslag van de IDPBW.

 

Getuigen van discriminatie worden beter beschermd

"icoon voor psychosociale risico's"De bescherming van de werknemer start zodra de werkgever kennisneemt van de ondernomen actie, of er redelijkerwijze kennis van had kunnen hebben. Het is niet langer het moment waarop het formele verzoek tot interventie of de klacht in verband met discriminatie in ontvangst wordt genomen. De wetswijziging gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie waarin werd geoordeeld dat het wettelijke beschermingssysteem zoals voorzien in de federale antidiscriminatiewetten ontoereikend is omdat het niet voldoet aan de verplichtingen opgelegd door de Europese richtlijnen. Zowel de codex als de welzijswet zijn aangepast.


april 2023

Basisveiligheidsopleiding verplicht en regels rond communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

icoon TMB

Een verplichte basisveiligheidsopleiding voor iedereen die werkt op een bouwplaats moet de kennis en vaardigheden rond veilig en gezond werken verbeteren. Daarnaast moet het veiligheids- en gezondheidsplan een aantal regels bevatten over verbale en non-verbale communicatie op bouwplaatsen.

Dit staat vermeld in het koninklijk besluit van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2023). 

De publicatie heeft tot gevolg dat in het Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen enkele artikelen zijn ingevoegd, namelijk: Art. 50bis tot Art. 50septies (over de basisveiligheidsopleiding) en in Bijlage I Deel A (Inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan) is Afdeling III aangevuld met lid 7° en 8° over de communicatie.   

 


februari 2023

Asbestinventaris en asbestverwijdering

"Waarschuwing asbest"Het opmaken van een asbestinventaris brengt, net als asbestverwijdering, gezondheidsrisico's met zich mee. Daarom zijn deze werkzaamheden nu opgenomen in de bepalingen van boek VI, titel 3 over asbestverwijdering. Ook werd bepaald dat de inventaris jaarlijks moet worden bijgewerkt (een jaarlijkse visuele inspectie was al verplicht) en in een nieuwe bijlage VI.3-5 staan verplichte voorzorgsmaatregelen opgesomd.


november 2022

Deconnectie in de arbeidsdeal

Uiterlijk 31 maart 2023 moeten bedrijven met meer dan 20 werknemers akkoorden sluiten over het recht op deconnectie. Dat is een van de maatregelen van de arbeidsdeal. Maar de deal gaat ook over de vierdagenweek, het recht op deconnectie, planning van werkschema’s, een wisselend weekregime, opleidingsplannen en nachtarbeid.

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd op 9 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal.

Voor wat betreft het recht op deconnectie brengt deze wet een wijziging aan in de Relancewet (Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie van 26 maart 2018)


september 2022

Wijziging re-integratietraject in de codex

"tekening van werknemer met been in het gips aan een bureau"Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers wijzigt op verschillende punten ingrijpend. Het KB verscheen op 11 september in het Staatsblad en wordt van kracht op 1 oktober.


juni 2022

Basisnormen brandveiligheid gebouwen aangepast

"brand"Het KB dat basisnormen vastlegt voor de preventie van brand en ontploffing in gebouwen is gewijzigd. Zo bevat bijlage 7 een nieuw punt 3 met voorschriften voor de brandbeveiliging in parkings. In deze analyse is niet specifiek rekening gehouden met risico’s als gevolg van elektrische voertuigen (of het laden daarvan) of voertuigen op waterstof. Maar het is duidelijk dat heel wat maatregelen in dit nieuwe hoofdstuk ook voor branden van die voertuigen ten goede zullen komen. (Deze maatregelen werden op basis van het ontwerp KB al eerder opgenomen in documenten zoals ‘Regel van Goed Vakmanschap Brandveiligheid, Thema Elektrische voertuigen in parkings’ van Fireforum).

De overige artikelen van dit ontwerp bevatten diverse aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften inzake de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken, maar ook bijkomende mogelijkheden bieden met gelijkwaardige oplossingen die voorheen niet toegestaan waren in deze gebouwen.

De grote meerderheid van de aanpassingen die worden ingevoerd door dit ontwerp, zijn versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende mogelijkheden voor de huidige bepalingen. Voor de enkele aanpassingen die strenger zijn dan de huidige bepalingen, zijn overgangsbepalingen voorzien zodat de huidige bepalingen nog van toepassing zijn op de gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 juli 2022.


Meer over de welzijnswetgeving: