Overslaan en naar de inhoud gaan

Update welzijnswetgeving

Op deze pagina vermelden we aanpassingen in de welzijnswetgeving die van toepassing zijn na het verschijnen van het handboek Welzijn op het werk in het voorjaar van 2022.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsflash.


mei 2023

Deze maand 2 updates:

Dienstboden en huispersoneel in de codex

"OiRA logo"Koks, nanny's, huisonderwijzers, chauffeurs, personeel voor tuinonderhoud, verplegend personeel aan huis... ze mogen zich nu ook beroepen op de welzijnswetgeving, want in boek X van de codex over het welzijn op het werk werd een titel 6 ingevoegd: 'Dienstboden en huispersoneel'.

De werkgever die aantoonbaar gebruik maakt van de interactieve tool OiRA-tool 'dienstboden' (of andere middelen) voor het bepalen van preventiemaatregelen, is vrijgesteld van het opstellen van een GPP, JAP en een jaarverslag van de IDPBW.

 

Getuigen van discriminatie worden beter beschermd

"icoon voor psychosociale risico's"De bescherming van de werknemer start zodra de werkgever kennisneemt van de ondernomen actie, of er redelijkerwijze kennis van had kunnen hebben. Het is niet langer het moment waarop het formele verzoek tot interventie of de klacht in verband met discriminatie in ontvangst wordt genomen. De wetswijziging gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie waarin werd geoordeeld dat het wettelijke beschermingssysteem zoals voorzien in de federale antidiscriminatiewetten ontoereikend is omdat het niet voldoet aan de verplichtingen opgelegd door de Europese richtlijnen. Zowel de codex als de welzijswet zijn aangepast.


april 2023

Basisveiligheidsopleiding verplicht en regels rond communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

icoon TMB

Een verplichte basisveiligheidsopleiding voor iedereen die werkt op een bouwplaats moet de kennis en vaardigheden rond veilig en gezond werken verbeteren. Daarnaast moet het veiligheids- en gezondheidsplan een aantal regels bevatten over verbale en non-verbale communicatie op bouwplaatsen.

Dit staat vermeld in het koninklijk besluit van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2023). 

De publicatie heeft tot gevolg dat in het Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen enkele artikelen zijn ingevoegd, namelijk: Art. 50bis tot Art. 50septies (over de basisveiligheidsopleiding) en in Bijlage I Deel A (Inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan) is Afdeling III aangevuld met lid 7° en 8° over de communicatie.   

 


februari 2023

Asbestinventaris en asbestverwijdering

"Waarschuwing asbest"Het opmaken van een asbestinventaris brengt, net als asbestverwijdering, gezondheidsrisico's met zich mee. Daarom zijn deze werkzaamheden nu opgenomen in de bepalingen van boek VI, titel 3 over asbestverwijdering. Ook werd bepaald dat de inventaris jaarlijks moet worden bijgewerkt (een jaarlijkse visuele inspectie was al verplicht) en in een nieuwe bijlage VI.3-5 staan verplichte voorzorgsmaatregelen opgesomd.


november 2022

Deconnectie in de arbeidsdeal

Uiterlijk 31 maart 2023 moeten bedrijven met meer dan 20 werknemers akkoorden sluiten over het recht op deconnectie. Dat is een van de maatregelen van de arbeidsdeal. Maar de deal gaat ook over de vierdagenweek, het recht op deconnectie, planning van werkschema’s, een wisselend weekregime, opleidingsplannen en nachtarbeid.

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd op 9 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal.

Voor wat betreft het recht op deconnectie brengt deze wet een wijziging aan in de Relancewet (Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie van 26 maart 2018)


september 2022

Wijziging re-integratietraject in de codex

"tekening van werknemer met been in het gips aan een bureau"Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers wijzigt op verschillende punten ingrijpend. Het KB verscheen op 11 september in het Staatsblad en wordt van kracht op 1 oktober.


juni 2022

Basisnormen brandveiligheid gebouwen aangepast

"brand"Het KB dat basisnormen vastlegt voor de preventie van brand en ontploffing in gebouwen is gewijzigd. Zo bevat bijlage 7 een nieuw punt 3 met voorschriften voor de brandbeveiliging in parkings. In deze analyse is niet specifiek rekening gehouden met risico’s als gevolg van elektrische voertuigen (of het laden daarvan) of voertuigen op waterstof. Maar het is duidelijk dat heel wat maatregelen in dit nieuwe hoofdstuk ook voor branden van die voertuigen ten goede zullen komen. (Deze maatregelen werden op basis van het ontwerp KB al eerder opgenomen in documenten zoals ‘Regel van Goed Vakmanschap Brandveiligheid, Thema Elektrische voertuigen in parkings’ van Fireforum).

De overige artikelen van dit ontwerp bevatten diverse aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften inzake de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken, maar ook bijkomende mogelijkheden bieden met gelijkwaardige oplossingen die voorheen niet toegestaan waren in deze gebouwen.

De grote meerderheid van de aanpassingen die worden ingevoerd door dit ontwerp, zijn versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende mogelijkheden voor de huidige bepalingen. Voor de enkele aanpassingen die strenger zijn dan de huidige bepalingen, zijn overgangsbepalingen voorzien zodat de huidige bepalingen nog van toepassing zijn op de gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 juli 2022.


Meer over de welzijnswetgeving: