Overslaan en naar de inhoud gaan
project

What's Up Mama

Ben je zwanger of pas mama geworden en wil je weten hoe het met je mentale gezondheid gesteld is? 
Check of je goed in je vel zit en krijg advies op maat.

Naar de tool.PNG

What’s Up Mama maakt deel uit van een groter onderzoek naar perinataal welbevinden (PATH) zodat personele en kennisuitwisseling en ondersteuning gegenereerd wordt.

Onderaan de pagina vind je meer info over het project.

Probleemschets

In Vlaanderen lijdt 1/5 zwangere vrouwen aan maternale distress (MD). MD wordt gedefinieerd als een emotioneel onevenwichtige staat specifiek gedurende de periode van de zwangerschap, wel of niet gerelateerd aan het verloop van de zwangerschap en/of de komende bevalling. De meest frequente klachten zijn depressie en angst. De korte- en langetermijneffecten hebben invloed op de vrouw, haar familie en de maatschappij. Vroege detectie van voorspellende factoren of het identificeren van de aanwezigheid van MD kan zorgen voor een betere en gerichte ondersteuning van deze doelpopulatie om zo MD tijdens de zwangerschap te voorkomen of verminderen. In Nederland werd een online eHealth tool ontwikkeld. Deze zelfmanagementtool bleek zinvol in het verminderen van MD onder de Nederlandse zwangere populatie. Deze kan potentieel een oplossing bieden om in Vlaanderen zwangere vrouwen te screenen en te ondersteunen, mits aanpassing aan de Vlaamse setting.

Onderzoeksvraag en methodologie

 

ONDERZOEKSVRAAG

Kan een gevalideerde eHealth tool gericht op de ondersteuning van emotioneel welbevinden van Vlaamse zwangere vrouwen bijdragen aan de preventie en vermindering van maternale distress?

METHODOLOGIE

De validiteit voor de Vlaamse context en de doeltreffendheid van de tool zou over een periode van 2 jaar geëvalueerd worden. Dit zal een crosssectioneel onderzoek gevolgd door een quasi-experimentele onderzoeksopzet met pre- en post-test betreffen gecombineerd met kwalitatieve onderzoekselementen. De maternale emotionele gezondheid zal geëvalueerd worden aan de hand van psychometrische metingen. De bevindingen geven de prevalentie weer van MD in Vlaanderen en geven dito een beeld van de nood aan ondersteuning van de maternale mentale gezondheid. De bestaande tool wordt aangepast voor, aangeboden aan en vervolgens getest onder en geëvalueerd met Vlaamse vrouwen tijdens de prenatale periode.

Gegevensverwerking

Als u aan dit onderzoek deelneemt, moet u weten dat:

  • Deze studie geëvalueerd werd door een onafhankelijke ethisch adviescommissie. De ethische comités hebben als taak de personen die aan klinische studies deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden; of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is. Hierover brengen de ethische comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004. U dient het positief advies van de ethische comités in geen geval te beschouwen als een aansporing om deel te nemen aan dit onderzoek.
  • Gegevens die worden verkregen uit dit onderzoek worden niet aan derden kenbaar gemaakt (gepubliceerd, maar ook vertoond in praatjes, of in onderling overleg) op een zodanige wijze dat daarmee de resultaten of andere bevindingen zijn terug te voeren naar u als deelnemer. We gaan vertrouwelijk met uw antwoorden om en zullen er alles aan doen om uw anonimiteit te bewaken. Uw gegevens worden zoveel mogelijk versleuteld, en in ieder geval worden zij niet kenbaar gemaakt aan personen anders dan betrokken bij de uitvoering van de onderzoeken. Uiteraard worden de gegevens in dat geval na de dataverzameling geanonimiseerd en geschiedt publicatie e.d. ook in dat geval altijd anoniem. Uw IP-adres, dat u persoonlijk koppelt aan uw internetadres, verwijderen we als we uw antwoorden hebben ontvangen. Deze gegevens worden vernietigd zodat we uw antwoorden anoniem worden bewaard en verwerkt.
  • Uw deelname aan dit onderzoek betekent dat u ermee akkoord gaat dat de onderzoekers gegevens verzamelen over u als moeder. U hebt het recht om aan de onderzoekers te vragen welke gegevens er worden verzameld en waarvoor deze gebruikt worden. U hebt het recht uw eigen antwoorden in te kijken en te bewaren; dit kan door uw eigen antwoorden uit te printen. We willen nogmaals benadrukken dat we vertrouwelijk met uw antwoorden om zullen gaan en deze anoniem zullen verwerken.
  • We uw antwoorden voor een periode van 10 jaar bewaren. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven aan het einde van de vragenlijst. Mogelijk kunnen uw antwoorden nog op een later tijdstip voor analyses gebruikt worden.  Momenteel weten we dat nog niet.
  • Deelname te allen tijde geweigerd mag worden en u behoudt het recht zich op ieder moment terug te trekken uit het onderzoek zonder verdere nadelen of gevolgen. Deelname is geheel vrijwillig. De onderzoekers hebben een gekende identiteit en zijn bereikbaar voor opmerkingen of vragen.
  • U zult geen vergoeding krijgen voor uw deelname aan dit onderzoek. Uw deelname zal echter ook geen bijkomende kosten met zich meebrengen.
  • Uw deelname aan dit onderzoek geen enkel gezondheidsrisico inhoudt. Maar uw deelname zal ook een persoonlijk voordeel opleveren. De vragen die we u stellen hebben soms een erg persoonlijk karakter. Indien u merkt dat deze vragen emoties zoals boosheid of verdriet teweegbrengen en u liever stopt met het invullen van de vragenlijst, stopt u dan ook simpelweg met het invullen van de vragenlijst."

What's UP Mama logo black.png      AP_logo_staand_rgb.pnglogo Provincie Antwerpen_0.jpgLogo_PATH.jpgPram (small).jpg logo Zuyd_AVM.JPG