Overslaan en naar de inhoud gaan

Havenkeuze

Containerschip

Probleemstelling
Havens zijn belangrijke motoren voor de regionale economie, in het bijzonder voor Vlaanderen en Zuid-Nederland. Deze regio vormt de belangrijkste toegangspoort van Europa voor goederen, maar andere regio’s hebben de ambitie om een deel van de trafiek over te nemen. Er is veel academische literatuur over de factoren die de havenkeuze bepalen maar ze zijn niet allemaal even methodologisch onderbouwd en zelden toegepast op havens van de Vlaams-Nederlandse Delta. Deze studie wil deze lacune in het onderzoeksterrein helpen dichten.

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag

  • Welke factoren bepalen de keuze van de haven door de expediteur en de verlader?

Subvragen:

  • Wat zijn de verschillen in keuze factoren tussen de gebruikers van de verschillende havens?
  • Zijn er clusters binnen de groepen verladers en expediteurs?
  • Wat zijn de verschillen in keuze factoren tussen de verladers en de expediteurs?


Theoretisch kader
Er wordt vertrokken van een “discrete choice model” waarin aan de hand van parameters de waarschijnlijkheid van de verschillende opties in de discrete keuze berekend wordt. Dit wordt geplaatst binnen een ketenbenadering waarin de actor zijn gegeneraliseerde kost minimaliseert. Dit kader wordt toegepast op de haven van Antwerpen en, mits medewerking van onze collega’s in de andere havens, ook in de andere havens van de Vlaams-Nederlandse Delta (VND).

Methodologie
Er wordt een stated choice experiment opgezet, gebaseerd op de factoren afgeleid uit een serie diepte-interviews die eerst worden afgenomen. Uit het experiment moet een kwantitatief model afgeleid worden dat het relatief belang van de verschillende factoren weergeeft en een analyse van de verschillen tussen havens en gebruikers toelaat.

Maatschappelijke relevantie
Het onderzoek zal de betrokken landlord havenautoriteiten in staat stellen hun diensten nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers en dus hun concurrentieel voordeel versterken wat uiteindelijk het maatschappelijk belang van de haven zal vergroten.