Overslaan en naar de inhoud gaan

Digitaal mee!

foto
Probleemstelling

Het lokaal bestuur van Sint-Niklaas ontvangt Europese, federale en Vlaamse subsidies om te werken rond digitale inclusie. Alle nieuwe acties die met deze middelen worden opgezet en de reeds bestaande initiatieven om de digitale kloof te dichten, worden gebundeld onder de noemer ‘Digitaal Mee’. Deze acties zetten in op vier domeinen:

 • toegang tot digitale technologie (door een uitleendienst voor hardware, een aanbod aan betaalbaar internet, openbare computerruimtes …)
 • digitale vaardigheden (door workshops, vormingen, cursussen …)
 • motivatie (door thematische communicatiecampagnes, outreachend werken …)
 • ondersteuning (door digipunten, digicafés, digibuddy’s, hulp aan huis …)

Het lokaal bestuur wil zicht krijgen op de impact op het verkleinen van de digitale kloof van de Digitaal Mee-acties. Hiervoor vragen ze dat de opdrachtgever een nodenbevraging afneemt bij de inwoners van Sint-Niklaas en een nul- en een impactmeting uitvoert.

Onderzoeksvragen
 1. Nodenbevraging: een onderzoek bij de inwoners van Sint-Niklaas (en deelgemeenten) naar de digitale kloof. Welke drempels en problemen ervaren zij? Wat hebben ze (nog) nodig om digitaal mee te zijn? Met deze bevraging willen ze bekijken of we op de juiste domeinen actie ondernemen.
 2. Nulmeting: in kaart brengen van de huidige stand van zaken van de vier domeinen (toegang, vaardigheden, motivatie en ondersteuning) voor de inwoners van Sint-Niklaas (en deelgemeenten). Deze meting heeft als doel de basis te leggen voor de impactmeting.
 3. Impactmeting: periodiek in kaart brengen van de impact die de verschillende e-inclusieacties teweegbrengen op de vier domeinen (toegang, vaardigheden, motivatie en ondersteuning) bij de inwoners van Sint-Niklaas (en deelgemeenten). Met deze impactmeting willen ze hun beleid bijsturen en bestendigen.
Methodologie

Een adequate inschatting van de gecompliceerdheid of complexiteit van een interventie is cruciaal om tot een bruikbare verzameling van veranderingstheorieën te komen. Het lijkt ons in het geval van de Digitaal Mee in Sint-Niklaas aangewezen om te kiezen voor een analyse van de programmatheorie op twee algemene niveaus.

 1. Het niveau van de dienstverlening: de dienstverlening en begeleiding aan de einddoelgroep, namelijk meerderjarige burgers met een hoog risico op digitale uitsluiting.

 2. Het niveau van governance relaties: lokale samenwerking tussen betrokken, dienstverlenende stakeholders en de manier waarop deze samenwerking wordt omkaderd.

Verder kunnen we de veranderingstheorieën bijvoorbeeld structureren aan de hand van de primaire doelstellingen of organisatie structuur.

Resultaatbeschrijving
 • Nota over de nodenanalyse voor de opdrachtgever die dat over de noden van burgers en de noden van de initiatieven bij elkaar legt en op basis daarvan enkele aandachtspunten identificeert voor de sociale impactevaluatie.
 • Korte nota over de kracht en de beperkingen van het huidige registratiesysteem met concrete aanbevelingen omtrent indicatoren.
 • Nota over drie meetmomenten doorheen dit project, met een korte samenvatting van sleutelindicatoren als een soort monitoring-dashboard, met toelichting over hoe men deze data zou kunnen interpreteren.
 • Presentaties en discussies over de tussentijdse resultaten
 • Eindrapportage waarin we inzichten uit WP1, WP2 en WP3 bundelen in een toegankelijk evaluatierapport met een overzicht van de belangrijkste lessons learned en een duidelijke omschrijving van de gerealiseerde impact, mechanismen en randvoorwaarden.