Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Allemaal Content

Probleemschets

Onder invloed van digitalisering is de sector van communicatieprofessionals grondig veranderd. De platformen om media-inhoud (hierna content genoemd) te plaatsen namen exponentieel toe, de grafische modaliteiten en de mogelijkheden om bewegend beeld in te zetten zijn vergroot, en ook de interactiemogelijkheden namen toe. Dit heeft het communicatiewerkveld grondig door elkaar geschud. Communicatieagentschappen doen hun best om hun organisatie af te stemmen op die nieuwe realiteit en de mogelijkheden ervan optimaal te benutten, met grondige verschuivingen in het communicatie-werkveld tot gevolg. Op organisatieniveau is er sprake van nieuwe spelers (influencer-marketingbureaus, content marketing bureaus, digitale bureaus, …) en van fusies en reorganisaties. En ook op het niveau van de taakprofielen en de daarmee samenhangende competenties is er sprake van verschuivingen en het ontstaan van nieuwe specialismen. Met dit onderzoek willen we een kader aanreiken om die verschuivingen beter te verstaan. Het onderzoek beoogt een typologie van communicatieagentschappen (in de brede betekenis van het woord) en een overzicht van de taakprofielen die hiermee samen gaan. 

Onderzoeksvragen

We onderzoeken welke verschuivingen er plaatsvonden binnen de wereld van communicatie agentschappen op organisatieniveau en op het niveau van de taakprofielen en daarmee samenhangende competenties. Dat brengt ons tot volgende deelonderzoeksvragen: 

  • Welk type content agentschappen zijn er vandaag in Vlaanderen en Brussel actief? 
  • Welke (nieuwe) functienamen en profielen onderscheiden we binnen deze content agentschappen? 
  • Welke competenties gaan achter deze profielen schuil? 
Methodologie

We zoeken een antwoord op deze vragen via een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken. 

  • We bouwen een database op van bureaus in Vlaanderen en Brussel op basis van secundaire data
  • We voeren diepte-interviews met experts uit het communicatiewerkveld.
  • We voeren een inhoudsanalyse uit op de websites en op de vacatureberichten van deze bedrijven.
  • We peilen door middel van een grootschalige survey bij agentschappen naar problemen en uitdagingen die samen hangen met de technologische vernieuwingen en naar de gevolgen op de competenties en functies van de content producent.