Overslaan en naar de inhoud gaan

Age-friendly cities

Age-friendly cities
Probleemschets

De vergrijzing en verzilvering van onze bevolking stelt onze gezondheidszorg, welvaartstaat en steden voor nieuwe, steeds groter wordende uitdagingen. Hoewel deze leeftijdsgroep enorm veel te bieden heeft (een rijkdom in ervaring en kennis op gebied van wonen, leven, werken, sociale participatie enz.), dringt de vraag zich op of het aanbod dat de oudere volwassenen omringt voldoende aangepast is aan hun specifieke noden. Hoe zorgen we ervoor dat onze wegen, pleintjes, woningen, vrijetijdsaanbod, zorg en dienstverlening toegankelijk blijven voor deze groter wordende groep? In 2010 richtte de World Health Organization het programma ‘Age-friendly cities and communities’ op om binnen acht verschillende domeinen te werken rond drempels tot welzijn en actieve participatie voor oudere burgers in een stedelijke context.

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek focussen we op het Antwerpse district Hoboken waar we de noden van senioren bevragen aan de hand van de gevalideerde checklist van de WHO. Hiervoor laten we ons ondersteunen door vrijwilligers, actieve 65 plussers uit Hoboken, die mee surveys afnemen. Vervolgens leggen we de bevindingen uit deze survey voor aan een drietal focusgroepen met een diverse groep oudere respondenten. Zo willen we de ervaringen achter de cijfers capteren én samen met deze burgers prioriteiten en actiepunten identificeren om de ouderenvriendelijkheid van het district te bevorderen.

Onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  • Ervaren de oudere, niet-residentieel wonende inwoners van Hoboken hun district als ‘ouderenvriendelijk’?
  • Wat zien de oudere, zelfstandig wonende inwoners van een Antwerps district als prioritaire actiepunten om kwalitatief, niet-residentieel wonen te bevorderen?
  • Welke pistes voor verder onderzoek en aanbevelingen voor concrete acties die het district ouderenvriendelijker zouden maken, kunnen geïdentificeerd worden op basis van dit onderzoek?
Relevantie

Dit onderzoek is om verschillende redenen relevant voor het werkveld. Ten eerste willen we een beter zicht krijgen op de ervaringen en noden van deze groter wordende bevolkingsgroep. Dit biedt een kennisbasis om het seniorenbeleid, concrete interventies en vervolgonderzoek op te baseren. Cruciaal is dat we daarbij vertrekken van de leefwereld van de ouderen, die zo mee input kunnen geven aan het beleid. Ten tweede willen we vanuit deze kennisbasis mee nadenken over de actualisering en afstemming van het zorg- en ondersteuningsaanbod op de noden van ouderen. Met dit onderzoek wil AP expertise opbouwen om concrete interventies te ondersteunen en te evalueren en zo bij te dragen tot een betere interprofessionele afstemming en effectievere ondersteuning.