Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek van AP Hogeschool richt schijnwerpers op studentenwelzijn

mentaal welbevinden

Het welzijn van studenten staat centraal bij de AP Hogeschool, die vastbesloten is om in de komende academiejaren de mentale gezondheid van haar studenten te bevorderen en veerkrachtversterkende ondersteuning te bieden. Daarom onderzochten experten van onderzoeks- en expertisecentrum Gezondheid en Wetenschap hoe het gaat met de mentale gezondheid van studenten in drie opleidingen. 

In het kader van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek werden 280 studenten ondervraagd, afkomstig uit drie verschillende zorgopleidingen: vroedkunde, verpleegkunde en ergotherapie. Het onderzoek richtte zich op zowel het mentale welzijn als de copingstrategieën waarmee studenten stress en problemen aanpakken. Tijdens het onderzoeksproces werden ook focusgroepen met studenten georganiseerd, waarbij enkele knelpunten werden geïdentificeerd. Het onderzoek heeft tot doel het mentaal welbevinden van studenten te verbeteren en zorgprofessionals hierrond op te leiden.

Eerste bevindingen

Uit de resultaten blijkt dat één op de vier studenten (26,8%) een laag welbevinden rapporteert. Gelukkig geeft de meerderheid van de studenten aan een gemiddeld (68,9%) of hoog (4,3%) welbevinden te ervaren. Dit welbevinden blijkt sterk samen te hangen met de copingvaardigheden van de studenten. Zo hebben studenten die actieve copingstrategieën gebruiken, zoals steun zoeken of een oplossing vinden voor problemen, over het algemeen een hoger mentaal welzijn. In tegenstelling hiermee hebben studenten die vermijdende copingstrategieën toepassen, zoals het negeren van de situatie of vluchten voor problemen, doorgaans een lager mentaal welzijn.

Een ander belangrijk bevinding is dat een voorgeschiedenis van psychische klachten een significante voorspeller is voor een lager mentaal welzijn en een groter gebruik van vermijdende copingstrategieën.

Conclusie

Dit onderzoek werpt licht op de aanhoudende uitdagingen waarmee studenten, met name binnen zorgopleidingen, te maken hebben met betrekking tot hun mentale welzijn, zelfs geruime tijd na de COVID-19-pandemie. Vooral studenten met een voorgeschiedenis van psychische klachten lijken kwetsbaar te zijn. Het is dan ook van cruciaal belang dat opleidingen deze kwetsbare studenten vroegtijdig identificeren en extra ondersteuning bieden.

Bovendien wijst het onderzoek op de waarde van het aanleren van actieve copingvaardigheden als een essentiële manier om tegenslagen en stress te kunnen hanteren. Het versterken van deze vaardigheden kan studenten helpen sterker te worden en toekomstige problemen te voorkomen.

Vervolg

Op basis van deze inzichten zijn adviezen geformuleerd met betrekking tot het ondersteuningsaanbod rond mentaal welzijn. Hier volgen enkele voorgestelde maatregelen die inzetten op universele en selectieve preventie:

  • Vroegtijdig identificeren van kwetsbare studenten en het bieden van extra ondersteuning.
  • Integratie van veerkrachtversterkende ondersteuning in het curriculum.
  • Het regelmatig, toegankelijk en duidelijk informeren van studenten over mentale gezondheid en veerkracht.
  • Gerichte communicatie naar studenten via geschikte communicatiekanalen over beschikbare ondersteuning.
  • Het creëren van laagdrempelige aanspreekpunten dicht bij de opleiding om de drempel voor het zoeken van hulp te verlagen.
  • Het aanbieden van trainingsprogramma's en ondersteuning voor zorgprofessionals inzake mentale gezondheid en veerkracht.

Met deze inzichten en voorgestelde maatregelen zet de AP Hogeschool zich in voor het welzijn van haar studenten, met als doel een gezonde en veerkrachtige studiegemeenschap te bevorderen.

Gerelateerde artikels