U bent hier

Missie

In het Bijzonder Decreet tot regeling van de organisatie en werking van twee fusiehogescholen van 13 juli 2012 is de volgende missie voor AP hogeschool te lezen:

Het doel van de hogescholen is hoger onderwijs verstrekken in een pluralistisch perspectief, gericht op een actieve erkenning en waardering van de verschillende ideologische, filosofische en godsdienstige strekkingen, en met de bestuurlijke autonomie als grondslag.

AP werkte de decretaal vastgelegde missie uit in een visie en strategische doelstellingen. De visie bestaat uit negen aandachtgebieden. Hieraan zijn 17 strategische doelstellingen gekoppeld.

Unieke AP Missie

AP is als hogeschool meer dan een hoger onderwijsinstelling. AP is een leerstad, een verrijker van talent, een versterker van inzet en een verdieper van het wereldbeeld van studenten. Met gedreven lesgevers, vooruitstrevende inhoud, directe eerlijke oriëntatie en maximale interactie met expertise zorgt AP ervoor dat elke student zijn potentieel ten volle kan ontplooien. 

Visie

De tijd van eenheid versus diversiteit is voorbij. Diversiteit is de nieuwe eenheid, verschillen zijn het nieuwe normaal. Ons dagelijks speelveld is mondiaal. AP gaat als hogeschool permanent op zoek naar de mogelijkheden die deze rijkdom biedt. Bij AP versmelten culturen, overtuigingen, gewoontes. Oost met West, Noord met Zuid, nieuw met oud, experiment met ervaring, digitaal met analoog. De standaardoplossing is geen gegeven. Het gemiddelde is niet de maatstaf. Ervaring dient om van te vertrekken, niet om in te berusten.

AP staat als hogeschool voor een uitnodigende, open samenwerkingsvorm, zichzelf permanent in vraag stellend, steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken en inzichten. Een hogeschool die openstaat voor andere, nieuwe en niet-conforme input en invloeden.

AP is een leerstad, een kruispunt waar je kan ontmoeten, groeien, verhuizen en opbouwen. Waar elke dag mensen op bezoek komen om uitwisseling te bevorderen. Waar we samen horen, maar ook verbonden zijn met de groepen rondom ons. Een leerstad met voorzieningen op maat van de vaste ’inwoners‘, de studenten.

AP, dat zijn mensen, mensen met kennis en vaardigheden, opinies, inzichten en gevoelens. Mensen die spreken met respect, maar ook mensen die geloven in directe communicatie, recht voor de raap.

AP kiest voor echt samenwerken en samen beleven. Alles begint bij keuzes maken, bij de onderbouwing van de juiste keuzes. AP creëert ruimte om te leren en te oriënteren. AP biedt maximale kansen aan elk individu, elke groep en elk initiatief.

Beleidsspeerpunten

1. Groei van mens en organisatie

Onze opleidingen stimuleren studenten om hun professionele en persoonlijke grenzen te verleggen. Daartoe beogen we voor iedere student een haalbaar studietraject, creëren we een geïntegreerde dienstverlening op het gebied van studentenbegeleiding en sociale voorzieningen en voorzien we een technologische en infrastructurele omgeving die aansluit bij de behoeften van de studenten en medewerkers. We maken gebruik van een doeltreffende organisatiestructuur en ontwikkelen daarbinnen een geïntegreerd en professioneel personeelsbeleid.

2.Poort op de wereld

Onze hogeschool vormt direct inzetbare beroepsbeoefenaren die via hun internationale focus het mondiale, sociaal-culturele en economische weefsel in de Antwerpse regio versterken. Bovendien investeren we in strategische partnerschappen met het regionale en internationale werkveld en met andere onderwijsinstellingen.

3. Grensverleggende opleidingen op maat

Onze hogeschool creëert inspirerende en uitdagende leeromgevingen waarin studenten en lesgevers met passie kunnen samenwerken; we stimuleren we leidinggevenden, lesgevers en onderzoekers tot het inrichten van hoogwaardige en overzichtelijke opleidingsprogramma’s waarin de resultaten van onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en de beoefening en de ontwikkeling van de kunsten in het onderwijs zijn geïntegreerd.

4. Expertise- en informatiedeling

Onze hogeschool heeft een transparante organisatiestructuur ingericht met aandacht voor respect en inspraak en met een duidelijk informatiebeleid, waarin medewerkers en studenten de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Onze hogeschool ontwikkelt een beleid voor onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarin multidisciplinaire expertisegebieden zijn vastgelegd.

5. Het werkveld als partner

Onze opleidingen van AP bieden studietrajecten en leervormen aan die maximaal gebruik maken van reële werkveldcases en van werkplekleren. We ondersteunen en stimuleren onze leidinggevenden, lesgevers en onderzoekers om projecten te realiseren in nauwe samenwerking met professionele belanghebbenden. Onze hogeschool ontwikkelt een alumnibeleid waarbij de alumni de opleidingen helpen versterken en de hogeschool de alumni ondersteunt in hun professionele ambities.