U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Veelgestelde vragen

Vragen i.v.m. toelatingsproeven 


Welke specifieke vooropleiding is vereist?
> Dans
Van de kandidaten wordt affiniteit en een ruime ervaring verwacht met (hedendaagse) dans om te kunnen slagen in de artistieke toelatingsproef.
De klassieke dans dient in de opleiding als ondersteuning voor hedendaags, zonder klassieke vooropleiding maak je dus ook kans om te slagen in de artistieke toelatingsproef.


> Drama
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

> Muziek
Wie in de Hogere Graad 3 (optie instrument of doorstromingsrichting) van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) met een grote of grootste onderscheiding afstudeert, kan gewoonlijk slagen voor de artistieke toelatingsproef. Bij zang of bij instrumenten die men omwille van de fysieke noden pas op latere leeftijd begint te studeren, kan men mogelijks vanuit de Middelbare Graad van het DKO doorstromen. Kandidaten die dit diploma niet hebben, maar wél hetzelfde niveau bereikt hebben komen uiteraard ook in aanmerking om te slagen voor de artistieke toelatingsproef.Wat houdt de artistieke toelatingsproef in? Hoe kunnen studenten zich het best voorbereiden?

Het programma van de toelatingsproef is zo samengesteld dat de jury op korte tijd een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de (artistieke) kwalificaties en het groeipotentieel van de kandidaat.

> Dans
Voor de data en het volledige programma van de artistieke toelatingsproef Dans, klik hier.

> Drama
Voor de data en het volledige programma van de artistieke  toelatingsproef Drama, klik hier.

Kandidaten worden enkel getoetst op de vooraf bepaalde opdrachten en een eigen creatie.

> Muziek
Voor de data en het volledige programma van de artistieke toelatingsproef Muziek, klik hier.


In voorbereiding op de toelatingsproeven biedt het Koninklijk Conservatorium Antwerpen het volgende aan:
- de relatie tussen student en hoofdvakdocent speelt een bepalende rol in de studieloopbaan van de student, daarom wordt aangeraden proeflessen aan te vragen bij de (verschillende) hoofdvakdocent(en). Dat kan door contactgegevens op te vragen op het secretariaat Muziek.
- tijdens de jaarlijkse open campusdag omstreeks half maart kunnen studenten kennis maken met de hoofdvakdocent(en), voorspelen voor een docent, een open les of klasconcert bijwonen en de sfeer van de kunstcampus opsnuiven.
- geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de paas- en zomerstage van Jeugd en Muziek Antwerpen en gedurende één week reeds les volgen bij een aantal van de hoofdvakdocenten + de docenten AML en Gehoorvorming. Deze stages omvatten ook kamermuzieklessen en bieden een ideale voorbereiding of remediëring op de toelatingsproef.
Meer informatie over infomomenten

Kandidaten kunnen terecht bij de pedagogisch coördinatoren van muziek klassiek (inge.simoens@ap.be) en jazz/ lichte muziek (els.smedts@ap.be) voor inhoudelijke vragen. Bijkomend kunnen zij contact opnemen met de hoofdvakdocenten van de vakgroep via de coördinator Muziek van de betreffende instrumentgroep.
naar docentenpagina Muziek


Hoe wordt de toelatingsproef beoordeeld?
> Dans
De kandidaat wordt getest op een aantal criteria die met danstalent, persoonlijkheid, conditie en artistieke gedrevenheid te maken hebben. Er wordt onder andere gelet op gevoel voor beweging, ruimte en vorm, interpretatie, expressie, uitvoering, muzikaliteit, presence, zeggingskracht, flexibiliteit, lichaamshouding, doorzettingsvermogen, verwerken van correcties en coördinatie en isolatie van lichaamsdelen in relatie tot algemene body-awareness.

> Drama
De toelatingsproef wordt beoordeeld door een jury van hoofddocenten en externe experts. Op die manier streven wij naar een zo groot mogelijke objectiviteit bij de beoordeling. De jury is op zoek naar ‘een vermoeden van talent’. Criteria die hierbij worden gehanteerd zijn onder andere creativiteit, flexibiliteit, motivatie, originaliteit, spraakvaardigheid, stemkwaliteit en theatrale verbeelding.

> Muziek
Per hoofddiscipline wordt een aparte toelatingsproef ingericht. De kandidaat wordt beoordeeld door een jury van hoofdvakdocent(en), een lid van de artistieke directie Muziek (of diens afgevaardigde) en een externe expert. Op die manier streven we naar een zo groot mogelijke objectiviteit bij de beoordeling.
De kandidaat wordt getoetst op technische en muzikale basisvaardigheden en op elementaire stijlkennis. Criteria die hierbij worden gehanteerd zijn onder andere beheersing, ritme, inventiviteit, houding, motoriek, articulatie, persoonlijkheid, gehoor, analytisch denkvermogen, stilistiek en frasering. Naast artistieke competenties wordt ook het groeipotentieel van de kandidaat onderzocht. Met betrekking tot dit laatste kan de jury een kandidaat verzoeken om zich in de tweede sessie toelatingsproeven opnieuw aan te bieden.
Naast de toelatingsproef voor hoofddiscipline legt de kandidaat  oriënterende proeven voor AML en Gehoorvorming af. Indien uit de resultaten van deze proeven  blijkt dat de kandidaat met achterstand kampt, wordt deze daarvan op de hoogte gesteld en aangezet tot remediëring.

> Specifiek voor Jazz/ Lichte Muziek
De kandidaat moet voldoende basis verworven hebben op het gebied van solistisch spel en samenspel. Bij dit alles verdienen muzikaliteit en creativiteit voorrang boven foutloos spelen. Tevens moeten er voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de kandidaat in staat is om zich in 5 jaar te ontwikkelen tot een professioneel musicus.

Niet geslaagd voor de toelatingsproef?
Een kandidaat student mag zich maar één keer per academiejaar inschrijven voor dezelfde toelatingsproef tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de jury na de eerste deelname.

Enkele beoordelingscriteria m.b.t. het solistisch aspect van de uitvoering:
- elementaire ontwikkeling van de instrumentbeheersing, kennis van de mogelijkheden van het instrument, toonvorming intonatie, techniek op het instrument, elementaire ontwikkeling van het vocabulaire met betrekking tot jazzmuziek, affiniteit met het genre, aanleg op het gebied van improvisatie
Enkele beoordelingscriteria m.b.t. het samenspel: elementaire ontwikkeling van het vormgevoel, elementaire ontwikkeling wat betreft muzikale interactie (het kunnen inspelen op het spel van de andere musici in het ensemble)

Voorkeursdocent:
Een kandidaat kan zijn/haar voorkeur voor een bepaalde hoofddocent bij de registratie voor de toelatingsproef aangeven. Op voorhand reeds een proefles gaan volgen, wordt sterk aangeraden.
Indien een kandidaat geen voorkeur heeft, wordt het volgen van proeflessen bij alle hoofdvakdocenten, voorafgaand aan de toelatingsproef, sterk aangeraden. De voorzitter van de jury peilt in dat geval naar de eventuele voorkeursdocent op de toelatingsproef.
Heeft een kandidaat op de toelatingsproef nog steeds geen voorkeursdocent, dan wordt hem/ haar een hoofdvakdocent toegewezen door de artistieke directie.


Hoeveel kandidaten worden er toegelaten?
Er ligt geen numerus clausus vast voor het aantal instromers. Gezien de intensieve begeleiding van iedere individuele student doorheen de opleiding, houdt de jury wel rekening met de draagkracht van het docententeam en de (materiële) voorzieningen.


Kunnen studenten feedback over  de toelatingsproef bekomen?
In de mate van het mogelijke krijgen kandidaten feedback op hun prestatie tijdens de toelatingsproef. Na de beoordeling door de jury beslist een examencommissie over het eindresultaat van de toelatingsproef. De kandidaat ontvangt een e-mail van het secretariaat waarin staat of hij/ zij geslaagd/ uitgesteld of niet geslaagd is.


Informatie, administratie toelatingsproeven en inschrijving

Kan ik mij inschrijven voor meerdere toelatingsproeven?
Ja. Er wordt wel telkens opnieuw een administratiekost aangerekend (te betalen online).

Wanneer ik mijn toelatingsproef annuleer, kan ik dan de administratiekost terugkrijgen?
Neen, dit wordt niet terugbetaald.

Kan ik mij slechts voor enkele vakken inschrijven?
Inschrijven voor één of meerdere opleidingsonderdelen is mogelijk met een creditcontract.

Worden de lessen alleen in het Nederlands gegeven?
Alle lessen worden in principe in het Nederlands gegeven. Masterclasses en lessen door internationale gastdocenten zijn soms in het Engels of het Frans. Voor anderstalige studenten wordt in september een basiscursus Nederlands ingericht.

Zijn er speciale procedures voor jong getalenteerde musici?
zie ook Jong Conservatorium
Jonge beloftevolle musici die nog geen diploma secundair onderwijs hebben maar die het eindniveau van het Deeltijds Kunstonderwijs al bereikt hebben, kunnen mits toelatingsvoorwaarden als creditstudent ingeschreven worden aan het conservatorium. Zij moeten een gemotiveerde aanvraag indienen bij de AP Hogeschool en slagen in de artistieke toelatingsproef. Terwijl ze de opleiding volgen, blijven sommigen gewoon de dagschool volgen, anderen bereiden zich met de Examencommissie Vlaamse Gemeenschap voor op hun diploma secundair onderwijs. In een gesprek worden de ouders en jonge talenten geïnformeerd over de haalbaarheid van het project.
 
Kan ik de school bezoeken?
Elk jaar wordt er een Open Campusdag georganiseerd waar geïnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen. Studenten tonen hun dagelijkse lessen, repetities en laten toonmomenten zien uit lopende voorstellingen.  De hele dag kan je kennismaken met docenten en medewerkers en er is doorlopend informatie te verkrijgen over de opleidingen muziek, drama, dans en de specifieke lerarenopleidingen. Tijdens het hele academiejaar zijn er voorstellingen en activiteiten gepland waar je de studenten aan het werk kan zien (kijk in de agenda).

Tot wanneer kan ik mij inschrijven?
Wettelijk gezien tot 1 november.

Waar kan ik terecht voor het vinden van studentenkamers?
Voor huisvesting in Antwerpen kan je terecht op kotweb, een samenwerking tussen Antwerpse universiteit en hogescholen. Kotweb is een bestand van 4500 kotadressen en is toegankelijk via internet. Via dit systeem kan je kamers uitzoeken die bevallen qua prijs, ligging en comfort.

Ik kom uit het buitenland en spreek geen Nederlands, kan ik mij dan toch aanmelden?
Er is een taaltest voor de afstudeerrichting muziektheorie/schriftuur en voor de specifieke lerarenopleidingen. Van alle studenten wordt minstens een stevige basis van Nederlands, Engels, Frans of Duits verwacht. Het conservatorium organiseert taalopleidingen aan het begin van elk academiejaar.

Studiegeld en ateliergeld

Hoeveel bedraagt het studiegeld?
Alle informatie over studiegelden en opleidingsgebonden kosten vind je hier
Over studiefinanciering, een studiegeldlening en studietoelagen vind je meer details op www.ap.be/stuvo.

Wat zijn 'opleidingsgebonden kosten' en waarom wordt het aangerekend?
> Muziek: aankoop en huur materiaal voor projecten, databases, fotokopieën projecten en cursussen, studeerfaciliteiten na 18 uur.
Voor studenten bachelor Muziek die zijn ingeschreven voor het opleidingsonderdeel 'Muziekgeschiedenis 1 en 2' of 'Muziekgeschiedenis Jazz 1 en 2' wordt extra ateliergeld aangerekend voor tickets voor concerten en voorstellingen.
> Drama: aankoop en huur materiaal voor projecten, databases, fotokopieën projecten en cursussen, studeerfaciliteiten na 18 uur.
> Dans: aankoop en huur materiaal voor projecten,databases, fotokopieën projecten en cursussen, studeerfaciliteiten na 18 uur. Voor studenten bachelor Dans wordt extra ateliergeld aangerekend voor tickets voor concerten en voorstellingen.

Heb ik recht op een beurs?
Een beursstudent is een student die beantwoordt aan de criteria om een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap te krijgen. Dat betekent dat de student Belg moet zijn (of gelijkgesteld), het gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan een bepaalde inkomensgrens en dat de student het toelagekrediet nog niet heeft opgebruikt.
Voor meer informatie surf naar www.studietoelagen.be

Kan ik met opleidingscheques betalen?
Studenten die tevens werknemer zijn kunnen gebruik maken van opleidingscheques om het studiegeld te betalen. Alvorens de cheques aan te vragen wordt aan de student gevraagd eerst contact op te nemen met de studentenadministratie om het juiste bedrag van het studiegeld te berekenen. De opleidingscheques worden aangevraagd door de student op de website van VDAB.

Wanneer moet ik mijn studiegeld betalen?
Het studiegeld moet onmiddellijk betaald worden na ontvangst van het overschrijvingsformulier (= na definitieve inschrijving).


Specifieke vragen over de opleiding muziek

Kan ik mij ook voor twee instrumenten inschrijven?
Ja, bijvoorbeeld voor het ene instrument met een diplomacontract en voor het andere met een creditcontract.

Kan ik ook mij ook aanmelden met een opname? Zo ja, hoe gaat dat dan?
Een buitenlandse kandidaat-student kan toegelaten worden op basis van een video of dvd-opname. Deze zal beoordeeld worden door de docent(en) + het bevoegde lid van de artistieke directie + een extern jurylid. Let wel: enkel een video of dvd-opname kan gelden als toelatingsproef. In alle andere gevallen moet de kandidaat nog voorspelen bij aankomst. Indien de kandidaat niet aanwezig kan zijn op de voorziene datum dient hij/zij dit te melden alsook de datum van aankomst. In overleg met  de pedagogisch coördinator  zal er een toelatingsproef georganiseerd worden.

Welke keuzevakken kan ik kiezen?
De lijst van de keuzevakken vind je bij de opleidingsprogramma's.

Ik heb al aan een ander conservatorium gestudeerd, moet ik dan alsnog de theorietest doen?
Er dient een geschiktheidsonderzoek te gebeuren (meer info wordt gegeven bij de inschrijving)

Ik heb geen eigen begeleiding, wie begeleidt mij dan tijdens het toelatingsexamen? 
Klassiek: zangstudenten zijn verplicht om een begeleider mee te brengen; toelatingsproeven voor instrument zijn zonder begeleiding
Jazz/ lichte muziek: er is een begeleidingsgroep voorzien, maar kandidaten mogen zich ook laten begeleiden door hun eigen combo.

Als ik een voorkeursdocent opgeef (opleiding muziek), kan ik er dan van uitgaan dat ik bij deze docent geplaatst word?
Voor hoofdinstrument of zang maak je een keuze voor de docent waar je les wil bij volgen. Ben je geslaagd voor de toelatingsproef dan kan je in principe bij deze docent terecht. Voor neveninstrument, aanverwant instrument of andere opleidingsonderdelen, kan je een voorkeur geven, maar daar hangt alles af van de beschikbaarheid van de docenten. Bij afstudeerrichting Jazz/ lichte muziek hangt het sowieso af van de beschikbaarheid van de docenten.

Ik heb vroeger een diploma eerste prijs of hoger diploma behaald. Wat moet ik doen om een master te behalen?
Er zal bekeken worden welke competenties je reeds behaald hebt. Afhankelijk daarvan kan je starten in master 1 (met eventuele vrijstellingen) of moet je eerst een schakelprogramma volgen om toegelaten te worden tot de master. Lees hier meer over zij-instromers

In hoeverre kan ik een studie aan het conservatorium combineren met een andere studie?
Alles hangt natuurlijk af van jouw planning en doorzettingsvermogen. Uitzonderlijk slagen sommige studenten er inderdaad in om twee studies te combineren, maar meestal volgen ze één van deze studies deeltijds. Hou er rekening mee dat de zelfstudie (zeker voor hoofdinstrument) veel tijd in beslag neemt. Gedurende de eerste en tweede bachelor is er ook veel aanwezigheid vereist voor de algemeen muzikale en cultureel vormende opleidingsonderdelen.


Specifieke vragen over de opleiding dans

Moet ik veel ervaring hebben?
Tijdens de toelatingsproef wordt de kandidaat getest op danstalent, een behoorlijke notie van de klassieke en hedendaagse danstechniek wordt als positief ervaren. Er wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijkheid, theatraliteit, uitvoeringskwaliteiten, fysieke conditie, leerbaarheid, dansdrift en lef om te experimenteren.
 
Wat zijn de toekomstmogelijkheden na de opleiding?
De opleiding dans streeft ernaar om getalenteerde studenten op te leiden tot hedendaagse dansers die na hun opleiding terecht kunnen in het danswerkveld in België en in het buitenland. Afgestudeerden die een carrière in het dansonderwijs ambiëren kunnen doorstromen naar een éénjarige lerarenopleiding.

Wat is de maximum leeftijd om te starten aan de opleiding?
Er is geen limiet op leeftijd.

Is er een dresscode in de school?
De studenten worden verwacht om gepaste kleding te dragen die een correcte observatie van het bewegende lichaam door de leraar mogelijk maakt. Te wijde kleren of te veel lagen kleren hinderen de precieze observatie van het lichaam.
Specifiek voor de hedendaagse les: aansluitende joggingbroek, topje, sokken, ev. kniebeschermers. 
Specifiek voor de klassieke les: balletmaillot, collant en flats.