Specifieke lerarenopleiding Muziek, Drama, Dans

SLO Dans, Drama of Muziek

De specifieke lerarenopleiding (SLO) sluit aan op de bachelor/master drama, muziek of dans. De SLO is een voltijdse éénjarige opleiding (60 studiepunten) maar kan ook deeltijds worden gevolgd. Men onderscheidt een theoretische component (30 studiepunten) en een praktische component (30 studiepunten).

Theoretische component van de lerarenopleiding

Hier wordt een algemeen theoretisch kader geschetst in relatie tot de kunsten en tot het leraarsberoep.
De theoretische vakken didactiek van het artistiek leren, ontwikkelingspsychologie en communicatie worden gezamenlijk georganiseerd voor SLO dans, SLO muziek en SLO drama.
De verschillende vakdidactieken bereiden de studenten zeer concreet voor op het lesgeven in een bepaalde discipline.

Praktijkcomponent van de lerarenopleiding

De praktijkcomponent kan 'inservice' en/of 'preservice' ingevuld worden:
Inservice wil zeggen dat de student reeds een baan heeft in het kunstonderwijs of aanverwante. Indien zowel de opleiding als de werkgever akkoord gaan met een 'LIO baan' (Leraar In Opleiding), kan de lesopdracht van de student de component praktijk geheel of gedeeltelijk invullen.
Preservice wil zeggen dat de student nog geen lesgeeft en intensief begeleid wordt in het opbouwen van ervaring in het leraarsberoep.
Bij onvolledige inservice is combinatie inservice/preservice mogelijk.

Studiebelasting

Een artistieke lerarenopleiding opleiding veronderstelt een intense betrokkenheid en  engagement van de student. De studenten volgen theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken, doen stages en projecten. De stages vormen een belangrijk onderdeel in de opleiding tot leraar. Deze vinden plaats in stagescholen en worden begeleid vanuit de opleiding door stagebegeleiders.
Elk academiejaar telt 30 lesweken. Op vastgelegde tijdstippen worden studenten geëxamineerd over hun vaardigheden en inzichten.
De studiebelasting per academiejaar bedraagt 60 ECTS-studiepunten (European Credit Transfer System), als equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten, inclusief de nodige tijd voor de persoonlijke verwerking van de leerstof. Het stelsel van de ECTS-studiepunten maakt de overgang van en naar andere Europese hogescholen mogelijk.