U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Werken met de context

Dit postgraduaat wil medewerkers die tewerkgesteld zijn in de social profit - meer bepaald mensen die werken in de jeugdhulpverlening of met mensen met een beperking - opleiden om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan.

In de sector van hulpverlening en welzijn in Vlaanderen staat men in 2014 voor een grote omwenteling. Niet alleen treedt het Decreet Integrale Jeugdhulp in voege (01.03.2014). Ook het zorgvernieuwingskader, dat door de Vlaamse regering in 2009 werd ingezet, zit in een scharniermoment van evaluatie en aansturing om in 2020 de beleidsdoelen te bereiken van een zorg op maat, volledig afgestemd op de noden van personen met een ondersteuningsvraag.
Deze opleiding wil medewerkers welke tewerkgesteld zijn in de social profit (jeugdhulpverlening en mensen met een beperking) opleiden om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan.

De opleiding start 2 maart 2018 en omvat 6 studiepunten. Er werd betaald educatief verlof aangevraagd.

Programma deel I

Opleidingsonderdeel 3: Het proces van hulpverlening (vaardigheden en handvatten)

Contacturen: 24 (4 bijeenkomsten van 6 contacturen)
Werkvormen: groepsleren
Studiepunten: 3

Inhoud:
In dit opleidingsdeel vertrekken we terug vanuit de positie van waaruit een hulpverlener werkt.  Je hiervan bewust zijn vergroot de kans op een goede hulpverleningsrelatie en op de effectiviteit van je hulpverlening
Vervolgens staan we stil bij de basishouding van de hulpverlener die poogt krachtgericht en emancipatorisch te werken.

Tot slot bespreken we stapsgewijs de verschillende fasen in een hulpverleningsproces en gaan we de bijhorende vaardigheden ook heel praktisch inoefenen door rollenspel en het bespreken en analyseren van eigen casussen van de deelnemers.  Inzicht in de verschillende fasen kan immers ook helpen om richting te houden en te leren afgrenzen in het vaak overspoelend proces van hulpverlening aan gezinnen.

Tot slot staan we in dit onderdeel ook stil bij hoe het samenwerkingsgericht paradigma geleid heeft tot vele nieuwe samenwerkingsverbanden tussen hulpverlener en gezin, maar ook tussen verschillende hulpverleningsinstanties en mensen uit de bredere context van de cliënt.  Bv: het ID model, netwerktafels, Eigen Kracht-conferenties, meerstemmige verslaggeving, enz…

Opleidingsonderdeel 4: Supervisie- intervisie- coaching (SIC)

Contacturen: 18 (6 bijeenkomsten van 3 contacturen)
Werkvorm: intervisiegroep (2 groepen cursisten)
Studiepunten: 3

Inhoud:
De doelstelling in Supervisie- Intervisie- Coaching (SIC)  ligt erin de inhouden welke in de opleiding aan bod kwamen te integreren en te verbinden met het eigen handelen en functioneren.
In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op een reflectieve benadering van de werk- en leervragen uit de praktijk van de studenten.
In SIC zal de docent niet als inhoudelijk deskundige de rol van consultancy opnemen; hij zal steeds het perspectief op reflectie openen. 

Programma deel II

Opleidingsonderdeel 5: Theoretische modellen en uitgangspunten II

Contacturen: 30
Werkvormen: hoorcollege, oefengroep
Studiepunten: 3

Inhoud:
In dit opleidingsonderdeel behandelen we de contextuele benadering van I. B. Nagy. We staan stil bij de theoretische achtergronden/concepten en maken verbinding met de praktijk op een methodische wijze.
We leren specifieke contextuele begrippen kennen en gebruiken, o.a. balans van geven en ontvangen, loyaliteit, parentificatie, verdienste, rechtvaardigheid, destructief recht, meerzijdige partijdigheid ...
Vanuit de contextuele basishouding worden vaardigheden en methodieken geoefend. We leren werken met een genogram (ecogram), duplo's, tijdlijn, circulaire vragen stellen als methodiek om meerzijdig partijdig te blijven ... Verder staan we ook stil bij positieve connotatie en leren we schaalvragen stellen.


Opleidingsonderdeel 6: Leertherapie II

Contacturen: 12 (4 bijeenkomsten van 3 contacturen)
Werkvormen: groepsleren
Studiepunten: 3

Inhoud:
De hulpverlener/gezinsbegeleider als mens is het belangrijkste middel in contact met de cliënt en/of het cliëntsysteem. In wat we als ‘leertherapie’ omschrijven moedigen we je aan jezelf te verkennen. Door het op gang brengen van dit proces van bewustwording vergroot je het inzicht in jezelf om op die manier beter te functioneren in je persoonlijk leven en binnen je werk.

Als gezinsbegeleider wordt je geconfronteerd met thema’s die in je eigen leven eveneens een rol spelen. Leertherapie kan helpen om een onderscheid te leren maken tussen de eigen thema’s en die van de cliënt.
We zetten het proces verder welk was opgestart in Olod 2.

Opleidingsonderdeel 7: Vaardigheden en handvatten

Contacturen: 24 (4 bijeenkomsten van 6 contacturen)
Werkvorm: rollenspelen, oefenen van vaardigheden, gesprektechnieken
Studiepunten: 3

Inhoud:
Rond opvoedingsondersteuning staan we stil bij twee belangrijke denkers uit de systeemtherapie:

  • De visie van Haim Omer op de nieuwe autoriteit en de concrete praktische aanpak van het geweldloos verzet die hiermee samenhangt.  Veel ouders zijn in deze tijd immers het noorden kwijt als het aankomt op hoe ze nog autoriteit kunnen verwerven in hun opvoeding  en afgrenzing en bescherming kunnen bieden aan hun kinderen. Naast theoretisch inzichten, proberen we de praktische handvatten van het geweldloos verzet toe te passen op de casussen waar de deelnemers mee bezig zijn.
  • Ook staan we kort stil bij de visie van Byng Hall, die het begrip van gezinsscripts heeft uitgewerkt, waarbij de transgenerationele invloed van opvoedingsscripts helder wordt uitgelegd. Naast de theoretische kennis gaan we na hoe je hiermee praktisch aan de slag kan gaan als gezinnen vastlopen door een opvoedingsscript dat niet altijd aansluit bij de noden van hun kind.
    Verder staan we ook uitgebreid stil bij de meer recente theorieën en visies op rouw om daarna specifiek stil te staan bij het rouwproces bij een beperking. Ook hier gaan we weer kijken hoe deze nieuwe visies kunnen vertaald worden naar de concrete praktijk van de hulpverlening: hoe kan je mensen begeleiden in dit verwerkingsproces?
    Tot slot evalueren we hoe je al de aangeboden theoretische denkkaders en vaardigheden kan integreren in je eigen werk en waar je je dan bevindt in het spanningsveld van denken in termen van beperkingen versus mogelijkheden of in het spanningsveld tussen de expertpositie versus samenwerkingspositie.

Opleidingsonderdeel 8: Reflectieve vaardigheden: intervisie

Contacturen: 18 (6 bijeenkomsten van 3 contacturen)
Werkvorm: intervisiegroep (2 groepen cursisten)
Studiepunten: 3

Inhoud:
De doelstelling in Supervisie- Intervisie- Coaching (SIC) ligt erin de inhouden welke in de opleid aan bod kwamen te integreren en te verbinden met het eigen handelen en functioneren.
In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op een reflectieve benadering van de werk- en leervragen uit de praktijk van de studenten.
In SIC zal de docent niet als inhoudelijk deskundige de rol van consultancy opnemen; hij zal steeds het perspectief op reflectie openen.

Opleidingsonderdeel 9: Geïntegreerde opdracht

Studiepunten: 6

Inhoud:
In de geïntegreerde opdracht toont de student dat hij op een planmatige en reflectieve wijze vorm kan geven aan het werken ‘met/in de context’.

Toelatingsvoorwaarden

Personen met een bachelor- of masterdiploma kunnen een postgraduaatopleiding volgen en het getuigschrift behalen. Voor personen zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. De kandidaten krijgen een attest afgeleverd na het voltooien van de opleiding.

Betaald educatief verlof 

Het postgraduaat Werken met de context kreeg een erkenning voor betaald educatief verlof. Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon.

Praktische informatie

Data
De opleiding zal starten op 02-03-2018. Hieronder vindt u de concrete lesdata.

OLOD 3: Theoretische modellen en uitgangspunten02-03-2018; 23-03-2018; 20-04-2018; 11-05-2018; 01-06-2018
(9.30u-16.30u)
OLOD 4: Supervisie, intervisie, coaching09-03-2018; 30-03-2018; 27-04-2018; 18-05-2018; 08-06-2018; 29-06-2018 (9.30u-16.30u)

Prijs
Deel I: €500,00
Deel II: €500,00

Inschrijven
Personen met een bachelor- of masterdiploma kunnen zich hier inschrijven.
Personen zonder bachelor- of masterdiploma kunnen zich hier registreren. Kies code 1721.

Locatie
AP Hogeschool Antwerpen
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Contact
Wim Stinkens, coördinator
T +32 3 220 55 04
F +32 3 220 55 19
G +32 486 67 48 55
Wim.stinkens@ap.be