U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Postgraduaat Open Jeugdwerk

In het postgraduaat Open Jeugdwerk verbreden we het handelingskader van jeugdwerkers en andere professionals in de jeugdsector.

Deze praktijkgerichte opleiding vertrekt vanuit ervaringen van jeugdwerkers uit diverse sectoren (jeugdhuizen, pleinwerk, vindplaatsgericht werk,…). Er  worden sterke linken gelegd met het werkveld, waarbij theoretische kaders worden aangereikt rond verschillende thema’s. Het postgraduaat biedt verder ook perspectieven en methoden aan om de eigen jeugdwerkpraktijk en -organisatie verder te vernieuwen. Daarbij hebben we steeds de context van jongeren, hun leefwereld en hun interesses voor ogen.  

De opleiding start 10 oktober 2017 en omvat 20 studiepunten. 

Programma

Opleidingsonderdeel 1: Jeugdwerk als partner in het levensproject van jongeren
Contacturen: 18
Werkvormen: hoor– en werkcollege, praktijkbezoeken, groepsleren, intervisie en uitwisseling
Studiepunten: 5

Inhoud:
We benaderen de jongere als totaalconcept. Jongeren zijn niet enkel onderwerp van het jeugdwerk in de vrije tijd, maar hebben te maken met verschillende levensdomeinen. Dit kan gaan over onderwijs, werk, psychosociaal welzijn,... Dit alles heeft invloed op het handelingskader, methoden en instrumenten van de jeugdwerker.

De opleiding vertrekt radicaal vanuit de jongere en de vragen die leven bij deze doelgroep. Onderwerpen en thema’s die aan de kant van jeugdwerkers en hun organisaties aan bod komen hebben onder andere te maken met contextanalyse, professionele interventies en theorieën rond maatschappelijke kwetsbaarheid, empowerment en krachtgericht interveniëren.

Naast een contextanalyse van de eigen jeugdwerkorganisatie en een heropfrissing van de sociale kaart, komen specifieke manieren van handelen, converseren en interveniëren aan bod.

Opleidingsonderdeel 2: Superdiversiteit
Contacturen: 18
Werkvormen: hoor– en werkcollege, praktijkbezoeken, groepsleren, intervisie en uitwisseling
Studiepunten: 5

Inhoud:
Jongeren groeien vandaag op in een superdiverse samenleving. Omgaan met deze superdiversiteit is belangrijke uitdaging voor het jeugdwerk: heel wat jeugdwerkorganisaties zijn op zoek naar wat superdiversiteit betekent voor hun organisatie en hoe jeugdwerkers er mee aan de slag kunnen.
We staan in dit opleidingsonderdeel stil bij het concept en de theoretische onderbouw van superdiversiteit en de impact hiervan op jongeren. Verder gaan we in gesprek met de deelnemers over de plaats van superdiversiteit in de eigen werking en methoden die bruikbaar zijn om rond dit thema aan de slag te gaan in het jeugdhuis, op het speelplein, tijdens het vindplaatsgericht werken,…

Ten slotte onderzoeken we welke thema’s actueel zijn voor jongeren. Met welke onderwerpen zijn zij vandaag bezig? Op welke manier dringen actuele issues door in hun leefwereld? Hoe maak je deze bespreekbaar?

Opleidingsonderdeel 3: Organisatiemanagement
Contacturen: 18
Werkvormen: hoor- en werkcollege, praktijkbezoeken, groepsleren, intervisie en uitwisseling
Studiepunten: 5

Inhoud:
Jeugdwerkers werken niet alleen met jongeren. Ze zijn ook beleidsmedewerkers binnen hun eigen organisatie en hebben te maken met kleine en grotere vraagstukken die te maken hebben met beheer. Opbouwen van netwerken, onderhandelen met partners, projectdossiers schrijven, een relatie opbouwen met de overheid,… zijn aspecten die meer en meer binnendringen in de dagtaak van jeugdwerkers.

We gaan op zoek naar manieren om in gesprek te gaan met beleidsmakers, om te onderhandelen met verschillende stakeholders en om projectdossiers te schrijven vanuit inhoud en doelstellingen, met aandacht voor het zakelijke en administratieve kader.

Opleidingsonderdeel 4: Geïntegreerde opdracht
Contacturen: 6u
Werkvormen: individuele opdracht, groepsleren, intervisie en uitwisseling
Studiepunten: 5

Inhoud:
Aan de hand van een omvattende opdracht verbinden de jeugdwerkers de inhoud uit de opleiding met het eigen handelen, de eigen job en hun functioneren binnen hun jeugdwerkorgansatie.
We werken aan een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en Persoonlijk ActiePlan (PAP), met als doel persoonlijke doelstellingen te formuleren en in de eigen werkplek en praktijk toe te passen.

Aan het einde van het traject presenteren de deelnemers het resultaat aan de andere deelnemers van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Personen met een bachelor- of masterdiploma kunnen een postgraduaatopleiding volgen en het getuigschrift behalen. Voor personen zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. Deze kandidaten krijgen een attest afgeleverd na het voltooien van de opleiding.

Om de opleiding te kunnen starten moeten de deelnemers minimum 2 jaar professionele ervaring in de jeugdsector hebben opgebouwd.

Betaald educatief verlof

Het postgraduaat ‘Open Jeugdwerk’ heeft een erkenning voor betaald educatief verlof aangevraagd.
Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon.

Praktische informatie

De opleiding start op 10 oktober 2017. De lesmomenten hebben steeds plaats op dinsdag van 9.30u tot 16.30u.

Data
OLOD 1: Jeugdwerk als partner in het levensproject van jongeren
10/10/2017 - 24/10/2017 - 21/11/2017

OLOD 2: Superdiversiteit
19/12/2017 - 23/01/18 - 20/02/2018

OLOD 3: Organisatiemanagement
13/03/2018 - 24/04/2018 - 29/05/2018

OLOD 4: Geïntegreerde opdracht
19/06/2018

Prijs
€900,00

Inschrijven 
De uiterste inschrijfdatum is 1 oktober 2017.

Locatie
AP Hogeschool Antwerpen
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Contact
Jo Clauw
T +32 3 220 32 17
E jo.clauw@ap.be