Skip to main content

Applied 360°

Applied 360 projectfoto
Probleemschets

Het PWO-project ‘Applied 360°’ is het vervolgproject van ‘360° Learning‘. De 360° ondersteuningstool wordt ontwikkeld omdat uit onderzoek is voortgekomen dat studenten, lesgevers en opleidingen nood hebben aan een instrument om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van soft skills. Het gebrek aan kwaliteitsvol ondersteuningsmateriaal om aan de slag te gaan met diagnoseresultaten heeft geleid tot de totstandkoming van een digitale leeromgeving, de 360° ondersteuningstool. Met deze tool kan de gebruiker enerzijds het niveau van zijn of haar soft skills in kaart brengen door middel van het zelfdiagnose-instrument KYSS en 360° feedback. Anderzijds bevat de 360° ondersteuningstool materiaal voor ten minste 4 soft skills voor drie actoren: de lerende, lesgevers en mentoren. De nadruk bij 360° Learning ligt op het creëren van een prototype van de tool op basis van participatief onderzoek.

Het voorliggende project, Applied 360°, wil de inzetbaarheid van het instrument verkennen via psychometrisch onderzoek en exploratief empirisch onderzoek. Als theoretische kaders voor dit onderzoek maakt het project gebruik van het Job Demands-Resources-model en de zelfdeterminatietheorie. 

Onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen sturen het project aan:

  1. Wat is de constructvaliditeit, betrouwbaarheid, stabiliteit en predictieve validiteit van de KYSS-vragenlijst?
  2. Hoe evolueren studenten in de ontwikkeling van hun soft skills?
  3. Hoe hangen resultaten uit de KYSS-vragenlijst samen met andere meetinstrumenten uit het 360° Learning instrument?
  4. Hoe wordt het 360° Learning instrument ingezet in een stagecontext? Percipiëren actoren het instrument eerder als een ‘bron’ of een ‘eis’? Hangen de percepties op het instrument samen met de groei in soft skills of de eindscore van de stage?

Met het oog op het beantwoorden van bovenstaande onderzoeksvragen zal het project kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden inzetten.  Het project wil naast theoretische inzichten ook praktische handvatten bieden voor het inzetten van het 360° Learning instrument.